Ecological safety of municipal waste of Zhytomyr region

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.141417

Keywords:

environment, ecological crisis, solid municipal waste, logistics, ecology, landfill, seasonal changes

Abstract

Сharacteristics of nature protection policy in Ukraine are established. The significance of the development of environmental logistics solutions for solid municipal waste is confirmed in order to reduce the negative impact on the environment. The significance of logistics for reducing the amount of waste and achieving its financial, social and environmental goals is presented. The importance of environmental information and ecological knowledge as a special resource in innovation activity is emphasized. The characteristic features of the introduction of the ecological approach in the field of logistics are revealed

Author Biographies

Iryna Kotsiuba, Zhytomyr State Technological University Chudnivska str., 103, Zhytomyr, Ukraine, 10005

PhD, Associate professor

Department of ecology

Sergii Lyko, Rivne State University of Humanities S. Bandery str., 12, Rivne, Ukraine, 33028

PhD, Associate professor

Department of ecology

References

DBN V.2.4-2-2005. Polihony tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Osnovni polozhennia proektuvannia (2005). Kyiv: Derzhbud Ukrainy, Minpryrody Ukrainy, 40. Available at: http://profidom.com.ua/v-2/v-2-4/1703-dbn-v-2-4-2-2005-poligoni-tverdih-pobutovih-vidkhodiv-osnovni-polozhenna-projektuvanna

Kulchytska-Zhyhailo, L. O. (2008). Standarty YeS ta chynni v Ukraini normy i pravyla proektuvannia ta ekspluatatsiyi polihoniv tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsiyi: «Polihony tverdykh pobutovykh vidkhodiv: proektuvannia ta ekspluatatsiya, vymohy Yevropeiskoho Soiuzu, Kiotskyi protokol». Lviv: Triada plius, 145–155.

Waste statistics. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics

Sharma, D., Ganguly, R. (2016). Parametric Analysis of Leachate and Water Resources around Municipal Solid Waste Landfill area in Solan. MATEC Web of Conferences, 57, 03011.doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/20165703011

hun, S.-K., Kim, N.-J. (2012). The Effect of Leachate and Organic Waste Water Injection on Decomposition Characteristics of Landfill Waste. Journal of Korea Society of Waste Management, 29 (8), 697–704. doi: https://doi.org/10.9786/kswm.2012.29.8.697

Lototskyi, O. B., Bistrom, Y. (2005). Natsionalna stratehiya upravlinnia z tverdymy komunalnymy vidkhodamy v Ukraini – shliakhy do stabilnoho maibutnoho. Sbornik dokladov mezhdunarodnogo kongressa «ETEVK-2005». Kyiv: VPC «Tri krapki», 47–51.

Gworek, B., Dmuchowski, W., Koda, E., Marecka, M., Baczewska, A., Brągoszewska, P. et. al. (2016). Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfill on Environmental Pollution by Heavy Metals. Water, 8 (10), 470. doi: https://doi.org/10.3390/w8100470

Nigro, A., Barbieri, M., Sappa, G. (2015). Hydrogeochemical characterization of Municipal Solid Waste landfill. Rendiconti Online Della Società Geologica Italiana, 35, 304–306. doi: https://doi.org/10.3301/rol.2015.126

São Mateus, M. do S. C., Machado, S. L., Barbosa, M. C. (2012). An attempt to perform water balance in a Brazilian municipal solid waste landfill. Waste Management, 32 (3), 471–481. doi: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.11.009

Kotsiuba, I. H. (2016). Prohnozuvannia sezonnoho morfolohichnoho skladu tverdykh komunalnykh vidkhodiv m. Zhytomyra. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky, 33, 213–221.

Kotsiuba, I. H., Shcherbatiuk, A. F., Hodovska, T. B. (2016). Prohnozuvannia obsiahiv utvorennia tverdykh komunalnykh vidkhodiv v misti Zhytomyri. Visnyk NTU «KhPI». Seriya: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 7 (1179), 95–100.

Kotsiuba, I. H., Podchashynskyi, Yu. O., Lyko, S. M., Lukianova, V. V. (2017). Matematychne modeliuvannia ta prohnozuvannia obsiahiv nakopychennia tverdykh komunalnykh vidkhodiv mista. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk “Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu”, 3, 109–116.

Podchashinskiy, Y., Kotsіuba, I., Yelnikova, T. (2017). Math modeling and analysis of the impact of municipal solid waste landfill leachate on the environment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (10 (85)), 4–10. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.91033

Metodyka rozroblennia otsinky vplyvu na navkolyshnie pryrodne seredovyshche dlia obiektiv povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy: Nakaz Ministerstva budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 10 sichnia 2006 roku No. 8 (2006). Kyiv: Derzhbud Ukrainy, 21. Available at: http://ua-info.biz/legal/basert/ua-dmpwje.htm

Published

2018-09-01

Issue

Section

Technical Sciences