Phytodiversity of the “Kuzmynets” forest range in the upper basin of bystrytsia solotvynska river (Skybovi Gorgany)

Authors

  • Оксана Степанівна Неспляк Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018, Ukraine
  • Вікторія Ігорівна Гнєзділова Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018, Ukraine
  • Віра Іванівна Буняк Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018, Ukraine
  • Любов Йосипівна Маховська Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.56195

Keywords:

flora, forest range, rare plants, associations, biomorphs, frolocenotype, frequency of species occurrence

Abstract

The article shows the taxonomic, biomorphologic and florocenotypic structure of the flora of the “Kuzmynets” forest range. The frequency of species occurrence has also been analyzed. 163 species of higher plants that belong to 134 genera and 54 families were found on the studied territory. Among them there are 17 rare plants that are listed in the Red Book. Ecological and phytocenotic analysis shows that the species of nemoral frolocenotype dominate on the studied territory. The polycarpic species dominate among the biomorphs

Author Biographies

Оксана Степанівна Неспляк, Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Candidate of biological sciences, associate professor

Department of Biology and Ecology

Вікторія Ігорівна Гнєзділова, Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Candidate of biological sciences, associate professor

Department of Biology and Ecology

Віра Іванівна Буняк, Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Candidate of biological sciences, associate professor

Department of Biology and Ecology

Любов Йосипівна Маховська, Biology and Ecology Institute of natural sciences of State higher educational institution “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” 57 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76018

Candidate of biological sciences, associate professor

Department of Biology and Ecology

References

Koval, Ja. V., Bodnar, V. S., Golub, O. A. et. al (2005). Problemy zbalansovanogo lisokorystuvannja v systemi stalogo rozvytku. Kyiv: Naukovyji svit, 224.

Stojko, S. M., Jazhemko, P. T., Kagalo, O. O. et. al (2004). Rarytetnyj fitogenofond zahidnyh regioniv Ukrainy. Lviv: Liga-pres, 232.

Stojko, S. M. (1977). Karpatam zelenity vichno. Uzgorod: Karpaty, 176.

Golubets, M. A. (1978). Elniki Ukrainskih Karpat. Kyiv: Naukova dumka, 264.

Golubets, M. A., Milkina, L. I. (1988). Rastitelnost. Ukrainskie Karpaty. Kyiv: Naukova dumka, 51–63.

Bunjak, V. I. (1986). Lesa formatsii Fageta sylvaticae severo-vostohnogo makrosklona Ukrainskih Karpat (genezis, floristicheskaja, fitotsenoticheskaja struktura, zadachi ohrany). Kyiv, 16.

Malynovskij, K. A., Krichfalushij, V. V. (2002). Roslynni ugrupovannja vysokogirja Ukrainskih Karpat. Uzgorod: Karpaty, 244.

Tasynkevych, L. (1998). Pryrodna flora Karpat. Spysok vydiv sudynnyh Roslyn. Lviv: Derz. prypod. muzej NAN Ukrainy, 610.

Hryhora, I. M., Yakubenko, B. Ye., Melnychuk, M. D. (2006). Heobotanika. Kyiv: Aristey, 448.

Dobrochaeva, D. N., Kotov, M. I. et. al. (1987). Opredelitel vysshykh rasteniy Ukrainy. Kyiv: Naykova dumka, 548.

Takhtadjan, A. L. (1987). Sistema magnoliofitov. Leningrad, 439.

Serebrjakov, I. G. (1962). Ekologicheskaja morfologija rastenij. Zhyznennye formy pokrytosemennyh. Moscow: Vysshaja shkola, 378.

Zaveruha, B. V. (1985). Flora Volyno-Podillja ta jiji genezys. Kyiv: Naykova dumka, 192.

Sheljag-Sosonko, Ju. R., Osychnjuk, V. V., Andrienko, T. L. (1982). Geografija rastitelnogo pokrova Ukrainy. Kyiv: Naykova dumka, 286.

Diduh, Ja. P. (Ed.) (2009). Zelena knyga Ukrainy. Kyiv: Alterpres, 448.

Didukh, Ja. P. (Ed.) (2009). Chervona knyga Ukrainy. Roslynnyj svit. Kyiv: Globalkonsaltyng, 900.

Published

2015-12-22

Issue

Section

Biological sciences