Musical and theoretical training of future teachers in Poltava institute of national education (1921–1933)

Authors

  • Наталія Юріївна Дем’янко Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University 2 Ostrogradsky str., Poltava, Ukraine, 36000, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8292-6461

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.63037

Keywords:

musical and theoretical training, art critisism, music theory, knowledge, skills, abilities

Abstract

In the article are considered the organizational grounds and peculiarities of musical and theoretical training of the future teacher in Poltava insitute of national education in the period from 1921 to 1933 year. It was provided by the department of art critisism that was headed in aforesaid period by the prominent Ukrainian teacher, musicologist, ethnographer, choreographer, conductor and composer V. N. Verchovinets. Within his programs of the integrated course „Art criticism (singing and music)“ the students of school and pre-school faculties received knowledges on elementary music theory, Ukrainian music history, world music history, harmony, musical education methods and choral singing. The skills and abilities necessary for the future professional activity were acquired at practical and laboratory lessons on solfeggio, play on musical instruments (piano, violin), singing, direction, choral singing. The most talented students took part in exemplary student chorus of Poltava INE where their vocal, choral and direction mastery was formed

Author Biography

Наталія Юріївна Дем’янко, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University 2 Ostrogradsky str., Poltava, Ukraine, 36000

PhD Teaching, Associate Professor

The department of music

References

God, B., Jermak, O., Kyrydon, P. (2009). Poltavs'kyj derzhavnyj pedagogichnyj universytet imeni V. G. Korolenka: istorija i suchasnist'. Poltava: PDPU imeni V. G. Korolenka, 194.

Dem’janenko, N. M. (1998). Zagal'nopedagogichna pidgotovka vchytelja v Ukrai'ni (HIH – persha tretyna HH st.). Kyiv, 328.

Dem’janko, N. Ju., Vovchenko, S. V., Gajdamaka, V. M. et. al; Levchenko, G. S. (Ed.) et. al (2014). Kafedra muzyky Poltavs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni V. G. Korolenka: retrospektyvnyj analiz. Poltava: TOV ASMI, 373.

Otych, O. M.; Zjazjuna, I. A. (Ed.) (2008). Mystectvo u rozvytku indyvidual'nosti pedagoga: istorychnyj i metodologichnyj aspekty. Chernivci: Zelena Bukovyna, 440.

Sulajeva, N. V. (2013). Pidgotovka vchytelja v pedagogichnomu prostori neformal'noi' mystec'koi' osvity. Poltava: PNPU imeni V. G. Korolenka, 408.

Tan'ko, T. P. (1998). Muzychno-pedagogichna osvita v Ukrai'ni. Kharkiv: Osnova, 192.

Blagova, T. O. (2009). Rozvytok shkil'noi' i profesijnoi' mystec'koi' osvity na Poltavshhyni (druga polovyna XIX – pochatok XX st.). Poltava: Orijana, 240.

Lavrinenko, O. A. (1998). Praktychna profesijno-pedagogichna pidgotovka vchytelja u vyshhyh zakladah osvity Ukrai'ny (1917–1928 rr.). Kyiv, 19.

Rudnyc'ka, O. P. (2002). Pedagogika: zagal'na ta mystec'ka. Kyiv: Interprof, 270.

Central'nyj derzhavnyj arhiv vyshhyh organiv vlady ta upravlinnja Ukrai'ny (CDAVOV Ukrai'ny). Od. zb. 1101. 166 (1), 145–167.

Central'nyj derzhavnyj arhiv vyshhyh organiv vlady ta upravlinnja Ukrai'ny (CDAVOV Ukrai'ny). Od. zb. 1123 (Materialy pro stan ta navchal'no-vyhovnu robotu Poltavs'kogo INO za 1921–1924 n. r.). 166 (2), 214.

Arhiv Poltavs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni V. G. Korolenka. Zapysky Poltavs'kogo INO 1925/26 ak. roku, 390.

Arhiv Ja. V. Verhovyncja. Verhovynec' V. M. Programa lekcij z mystectvoznavstva dlja studentiv I ta II kursiv starshogo koncentru ta doshkil'nogo fakul'tetu Poltavs'kogo INO na 1930/31 rik, 6.

Verhovynec', V. M. (1989). Vesnjanochka. Kyiv: Muz. Ukrai'na, 342.

Published

2016-03-27

Issue

Section

Pedagogical Education