Спортивні ігри https://journals.uran.ua/sports_games <p>У журналі представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу із використанням спортивних ігор у закладах освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів у спортивних іграх у сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів у спортивних іграх; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання з використанням спортивних і рухливих ігор.</p> <p style="line-height: 18.75pt; background: white; margin: 15.0pt 0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"><strong>ISSN (online) 2523-4161</strong><br /><strong>Засновано:</strong> 2016 рік<br /><strong>Періодичність:</strong> 4 рази на рік<br /><strong>Мова видання</strong> – українська, англійська<br /><strong>DOI: 10.15391/si</strong></span></p> <p style="line-height: 18.75pt; background: white; margin: 15.0pt 0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Журнал призначений для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів наукових працівників та інших експертів галузі.</span></p> <p style="line-height: 18.75pt; background: white; margin: 15.0pt 0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"><strong>Журнал включено до Переліку електронних наукових фахових видань України категорії «Б»,</strong> в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю Фізична культура і спорт (Наказ МОН України №975 від 11.07.2019).</span></p> <p style="line-height: 18.75pt; background: white; margin: 15.0pt 0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Журнал включено до баз даних: <strong>ROAD </strong>(Directory of Open Access scholarly Resources); <strong>Google Scholar</strong>; <strong>Index Copernicus</strong>; <strong>NBUV</strong> (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд); <strong>OUCI </strong>(Open Ukrainian Citation Index).</span></p> <p style="line-height: 18.75pt; background: white; margin: 15.0pt 0cm 15.0pt 0cm;"><strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Адреса ВИДАВЦЯ</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"><br />Харківська державна академія фізичної культури<br />Клочківська вул. 99<br />Харків, Україна, 61058<br />pomeshikovaip@ukr.net<br />+30951432125<br /></span></p> <p style="line-height: 18.75pt; background: white; margin: 15.0pt 0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;">Статті в цьому журналі публікуються у <strong><span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">відкритому доступі</span></strong></span></p> Kharkiv State Academy of Physical Culture uk-UA Спортивні ігри 2523-4161 Особливості динаміки оваріально-менструального циклу в статевих соматотипах у спортсменок, що займаються пляжним волейболом. https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/300952 <p>Мета: представити порівняльні результати проведеного дослідження, за визначенням наявних змін в індивідуальній динаміці менструального циклу, в залежності від статевих соматотипов до яких належать спортсменки юнацького віку, що займаються пляжним волейболом. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; антропометрія, пельвіометрія, анкетування; методи визначення морфологічних індексних значень, метод математичної статистики. Результати: розглянуті дані про виявлені індивідуальны соматичны і репродуктивны зміни в динаміці оваріально-менструального-циклу, у виявлених статевих соматотипах, в процесі лікарсько-педагогічних спостережень за юними спортсменками, що займаються пляжним волейболом. Висновки: За результатами дослідження було визначено, що в досліджуваній групі є прояви не тільки інверсій статевих соматотипов, а й численні, часто комбіновані варіанти порушень оваріально- менструального циклу і його динаміки. Вважаємо, що виявлені зміни як з боку ряду показників репродуктивної системи, так і анатомо-морфо інверсії в статевих соматотипах, обумовлені індивідуальними адаптивними змінами в організмах спортсменок, безпосередньо пов'язаними із фізичними та психо-емоційними навантаженнями при зайнятті спортом. Отримані результати вказують на наявні проблеми в стані здоров'я цієї групи спортсменок, які вимагають посилення лікарського контролю за ними. Виявлені соматичні зміни в інверсівнихстатевих соматотипах в динаміці оваріально-менструального циклу, також вимагають перегляду тренерської командою індивідуальних навантажень при плануванні тренувально-змагальних алгоритмів в мікро-, мезо- і макроциклах.</p> <p>&nbsp;</p> Костянтин Бугаєвський Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 4 12 10.15391/si.2019-4.01 Вплив авторської програми навчально-тренувального збору з фізичної підготовки на фізичну і функціональну підготовленість кваліфікованих волейболістів https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/300955 <p>Мета: експериментально перевірити ефективність застосування авторської програми навчально-тренувальних зборів з фізичної підготовки для кваліфікованих волейболістів. Учасники: чоловіча команда з волейболу «Юракадемія» м. Харків (n=20). Вік спортсменів 20-23 роки. Навчально-тренувальний збір підготовчого<br>періоду проходив у два етапи: м. Харків (21 день) та м. Генічеськ (21 день). Методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; методи математичної статистики; тестування фізичної підготовленості (човниковий біг 4x9 м, згинання розгинання рук в упорі лежачі за 30 с, нахил тулуба вперед з положення стоячи на гімнастичній лаві, стрибки зі скакалкою за 1 хв., біг 60 м, біг 100 м, крос 3000 м, піднімання тулуба в сід, підтягування на перекладині) та тестування функціональних можливостей (проба Руф’є, проба Гєнча). Результати: розроблена та впроваджена авторська програма навчально-тренувального збору, в якій показано співвідношення навантажень фізичної підготовки спортсменів у мікроциклах, наведено перелік засобів та методів для удосконалення фізичних якостей волейболістів. Виявлено, що на першому етапі достовірно підвищились показники тестування «стрибки зі скакалкою за 1 хв», та «проба Гєнча» (р&lt;0,05), на другому етапі – «човниковий біг 4x9 м», «стрибки зі скакалкою за 1 хв», «крос 3000 м», «піднімання тулуба в сід», «підтягування на перекладині», «проба Руф’є», «проба Гєнча» (р&lt;0,05). Висновки: встановлено, що циклове планування тренувальних занять по днях дозволяє виконувати велику тренувальну роботу за рахунок доцільного чергування фізичного навантаження та відпочинку.</p> Ігор Гринченко Сергій Коваленко Юрій Воронов Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 13 23 10.15391/si.2019-4.02 Вимоги змагальної діяльності до підготовленості кваліфікованих спортсменів у бадмінтоні (теоретичний аспект) https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/300962 <p>Бадмінтон було включено до програми змагань Ігор Олімпіад у 1992 році (Барселона, Іспанія). Цей вид спорту демонструє стабільно зростаючу популярність. Динамічна зміна правил змагань впливає на структуру та зміст змагальної діяльності та, відповідно, на вимоги до структури та змісту системи підготовки (окремих її сторін) спортсменів на усіх етапах багаторічного удосконалення. Виявлена потреба пошуку та актуалізації наукових напрямів спрямованих на обґрунтування окремих компонентів системи підготовки спортсменів у бадмінтоні на різних етапах багаторічного удосконалення з урахуванням актуальних вимог змагальної діяльності. Мета: здійснити аналіз теоретичних відомостей щодо вимог до підготовленості спортсменів у бадмінтоні зі сторони змагальної діяльності. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, абстрагування, аналогії, порівняння. Результати. Система підготовки спортсменів у різних видах спорту вимагає динамічних змін відповідно до змін правил та розвитку (удосконалення) окремих її складових. У бадмінтоні наявні усі з зазначених чинників, які зумовлюють постійний науковий пошук серед фахівців галузі фізичної культури вітчизняного та міжнародного рівнів. Структура та зміст науково-методичного обґрунтування системи підготовки кваліфікованих бадмінтоністів тісно пов’язані із процесами інтенсифікація змагальної діяльності у бадмінтоні. Умови навчально- тренувального процесу повинні враховувати основоположні принципи системи підготовки спортсменів, зокрема принцип єдності взаємозв’язку структур змагальної та тренувальної діяльності поряд із хвилеподібністю та варіативністю навантажень. Серед чинників забезпечення ефективної змагальної діяльності базовим є відповідний рівень підготовленості спортсменів. Водночас логіка побудови багаторічного удосконалення за різними сторонами вказує на первинність власне фізичної підготовки та для формування відповідного рівня підготовленості бадмінтоністів.</p> Ю Лювей Іван Каратник Мар'ян Пітин Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 24 34 10.15391/si.2019-4.03 Застосування рівнянь регресії для оцінювання ефективності виконання тестових вправ у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/300964 <p>У дослідженні представленні засоби використання математичного моделювання виконання тестових вправ у фізичному вихованні шляхом побудови рівнянь регресії. Мета: удосконалення методики оцінювання результатів виконання тестових вправ у фізичному вихованні. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення; антропометрія; метод найменших квадратів; кореляційний і регресійний аналіз. Матеріал: вивчалась придатність рівнянь регресії для визначення ефективності фізичного виховання за показниками морфологічної, функціональної та фізичної підготовленості студентів 1÷3 курсів (n = 142) основного навчального відділення технічних спеціальностей та можливість оцінювання досягнень за середнє арифметичними балами восьми тестових вправ. Результати: придатність рівнянь регресії для оцінювання результатів виконання тестових вправ визначена за коефіцієнтом детермінації і середньою похибкою апроксимації у відсотках. Встановлено, що на точність оцінювання впливає вибір рівняння регресії, його цифровий формат, спосіб визначення опорних точок. З’ясовано, що для обчислення середнє арифметичних значень необхідно, щоб тестові вправи складали гетерогенний комплекс. Гетерогенність комплексу визначили за модулем значень парціальних коефіцієнтів кореляції, на підставі яких встановили мультиколінеарність вправ тесту. Висновки: у дослідженні оцінювання результатів виконання тестових вправ здійснено за добре підібраними рівняннями регресії (D = 99,82÷100 %) за високої точності нарахування балів як у кожному завданні (Ā = 0÷1,52 %), так і тесту в цілому (Ā = 0,71 %). Обчислені парціальні коефіцієнти кореляції засвідчили, що даний тест є гетерогенним, оскільки найбільше значення – r x5 x7 / x3 = 0,680 менше критичного показника мультиколінеарності – (0,7).</p> Віталій Михайлов Володимир Михайлов Юлія Коростильова Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 35 47 10.15391/si.2019-4.04 Кількісні характеристики рухових дій юних футболістів під час змагальної діяльності на етапі попередньо-базової підготовки https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301009 <p>Мета дослідження – визначити кількість рухових дій юних футболістів 13-14 років різного ігрового амплуа під час змагальної діяльності. Матеріал дослідження: дослідження було проведено під час змагань з футболу. У дослідженні взяло участь 11 футболістів 13-14 років. Рухова діяльність аналізувалася протягом 10 ігор першості м. Харкова з футболу. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне спостереження, методи математичної статистики. Результати дослідження. Крайні захисники в більшій мірі приймають участь у єдиноборствах (19,1%) та виконують рухові дії аеробної витривалості (32,7%). Центральним захисникам притаманна аеробна витривалість (33,6%) та участь в єдиноборствах (21,5%). Для півзахисників крім аеробної витривалості (31,6%) значний відсоток (19,2%) належить єдиноборствам, ривкам (16,6%) та прискоренням (14,8%). Центральні півзахисники на фоні великої аеробної витривалості (34,2%) здійснюють (20,8%) єдиноборств, прискорень (16,2%), та ривків (14,6%). Нападники <br />переважно здійснюють ривки (26,7%) та приймають участь у єдиноборствах (20,1%). Середньо групові показники рухових дій юних футболістів 13-14 років складають: аеробна витривалість (25,2%), єдиноборства (17,8%), ривки (16,4%) та прискорення (11,3%) інші рухові дії не перевищують (7,0%). Висновки: проведені дослідження протягом річного макроцикла з метою виявлення кількості рухових дій юними футболістами 13-14 років, під час 10 ігор, свідчать про різні показники в залежності від ігрового амплуа, встановлено, що за час гри юні футболісти здійснюють різну кількість рухових дій, що залежить від ігрового амплуа. Найбільшу кількість пересувань спиною вперед, схресним кроком та приставним кроком здійснює воротар, а найбільше прискорень протягом гри у відсотковому відношенні здійснюють нападники</p> Вячеслав Мулик Ярослав Крайник Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 48 57 10.15391/si.2019-4.05 Порівняння підготовки футболістів в державних та приватних спортивних організаціях України https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301012 <p>Початок ХХІ ст. ознаменувався активним дослідженням проблематики <br>українського футболу у різноманітних напрямках. Спрямовувались дані дослідження також <br>і на вирішення питання продуктивності та ефективності роботи структур, які <br>займаються підготовкою професійних футболістів в Україні. Проте, незважаючи на велику <br>кількість праць, присвячених даному напрямку: Ніколаєнко В., Шамардін В., Лісенчук A., <br>Зеленцов А., Лобановський В. та ін., необхідно констатувати, що у вітчизняній науковій <br>літературі так і не сформовано механізмів співпраці різних за устроєм організацій (в <br>даному випадку державних та приватних спортивних організацій України), котрі <br>працюють задля одної мети. Формування проблеми відсутності співпраці між державними <br>та приватними структурами, які займаються підготовкою футболістів в Україні пов’язане <br>із низкою питань: практичної відсутності комунікації між ними, розбіжності інтересів в <br>цілому та зокрема у формуванні комунікаційної бази. Одна з основних проблем вирішення <br>такого питання – побудова основи, відправним початком для розробки якої є визначення <br>основних понять та інтересів. Метою статі є: упорядкування наявних даних, стандартних <br>методів і підходів щодо визначення певного роду співпраці; висвітлення різнорідного та <br>спільного характеру роботи з юними футболістами в спортивних школах та у професійних <br>футбольних клубах; порівняння ефективність підготовки футболістів для вироблення <br>цілісного уявлення про переваги кожної з систем (порівняти з кращими європейськими <br>зразками); сприяти просвітленню населення щодо зазначеного питання і викладення <br>власного бачення на рахунок даної проблеми. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку <br>точно визначеною є позиція, яка свідчить про відсутність державної програми, на основі <br>якої повинні ґрунтуватися механізми комунікації між системами: державною та <br>приватною. З’ясовано, що домінуючою у цій сфері до недавнього часу була державна <br>система, проте варто відзначити, що на сьогоднішній день ситуація стрімко змінюється в <br>протилежну сторону. Також цілком зрозуміло те, що існування одної системи без іншої <br>фактично неможливе та менш продуктивне. Оптимальною методологічною основою для <br>визначення питання співпраці між двома системами буде така її модель, котра буде <br>вироблена на основі міцного союзу, який має існувати на межі матеріальних та людських <br>цінностей та містити в собі норми врегулювання між ними для втілення явища на <br>практиці.</p> Роман Наконечний Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 58 68 10.15391/si.2019-4.06 Порівняльний аналіз функціонального стану студентів волейболістів І-ІІ курсів Національного фармацевтичного університету https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301013 <p>Мета: У статті представлені результати тестування фізичних показників та функціонального стану студентів першого та другого курсу Національного фармацевтичного університету під впливом занять у спортивній секції з волейболу<br />протягом одного навчального року. Матеріали і методи: Було обстежено 20 студентів Національного фармацевтичного університету (НФаУ), перший курс (8 хлопців) та другий курс (12 хлопців), які займаються волейболом. В ході обстеження визначалися: маса тіла, зріст стоячи, сила м’язів кисті, життєва ємність легень (ЖЄЛ), частота серцевих скорочень (ЧСС), була проведена методика оцінки фізичної працездатності з використанням проби Руф’є та проведено функціональні проби на затримку дихання (проби Штанге та Генче). Результати: Проведені нами дослідження підтвердили інформацію вчених, теоретиків і практиків вищої школи про незадовільний стан фізичної підготовленості та здоров’я студентів університетів України. Представлені матеріали <br />дозволили констатувати позитивний вплив секційних занять з волейболу на показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, рівень фізичної працездатності і фізичного здоров’я юнаків. Проведене дослідження підтвердило результати авторів (Imas, Dutchak, Andrieieva, Kashuba, Kensytska, &amp; Sadovskyi, 2018; <br />Rovniy, Pasko, Dzhym, &amp; Yefremenko, 2017) про необхідність вивчення змін показників фізичного стану студентів під впливом різних видів спорту. Висновки: Результати досліджень свідчать про те, що показники маси тіла, зріст стоячи, сила кисті, життєва ємкість легень та частота серцевих скорочень (ЧСС) покращились протягом одного <br />навчального року, але не суттєво (р&gt;0,5). Результати проведеного дослідження свідчить про те що, функціональний стан студентів-волейболістів І та ІІ курсів достовірно покращився протягом одного навчального року (р&lt;0,05). Проведене дослідження підтвердило доцільність використання секційних занять з волейболу зі студентами.</p> Анастасія Невелика Наталля Зелененко Ольга Сутула Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 69 77 10.15391/si.2019-4.07 Вдосконалення координації рухів у баскетболістів 17-19 років на базі використання асиметричних вправ https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301017 <p>Мета дослідження – покращити показники координаційних здібностей баскетболістів 17-19 років засобами спеціально підібраних асиметричних вправ. Матеріал та методи дослідження. У дослідженні приймали участь дві групи спортсменів у віці 17-19 років у загальній кількості 21 особа (контрольна група, n=10, експериментальна група,<br />n=11). Аналіз літературних джерел проводився з метою встановлення особливостей розвитку здібностей до просторових та часових відтворень параметрів рухів. Для визначення рівня координаційної підготовленості використовувались тести для визначення точності заданих амплітуд (30˚, 50˚ та 70˚) у ліктьовому суглобі та тест на відтворення заданого (5 с та 15 с) проміжку часу. Педагогічний експеримент тривав 10 тижнів та полягав у впровадженні у практику експериментальної групи спеціально підібраних асиметричних вправ, виконання яких ми максимально наближали до змагальних умов. Для аналізу отриманої інформації використовувалась пакет програми Microsoft Exсel, достовірність у розбіжностях встановлювалась на базі розрахунку критерію Ст’юдента, <br />при p˂0,05. Результати. Після проведення педагогічного експерименту у баскетболістів експериментальної групи відбулися певні покращення здатності до відтворення часових періодів: середня точність відтворення 5 секундного часового інтервалу покращилася на 2,92%, точність же відтворення 15 секундного часового інтервалу – на 6,4%. У всіх баскетболістів після проведення педагогічного експерименту показник відтворення 15 секундного часового інтервалу покращився. Показник же відтворення 5 секундного часового інтервалу покращився у дев’яти баскетболістів, у одного спортсмена цей показник залишився без змін та ще у одного погіршився. Встановлені зміни показників точності відтворення заданих амплітуд руху у ліктьовому суглобі лівої та правої руки у <br />баскетболістів експериментальної групи: у показниках лівої руки у двох випадках спостерігалося погіршення результатів після проведення експерименту у показниках же правої руки всі результати мали покращення. Встановлено, що після експерименту показник асиметрії відтворення кутів 30˚ та 50˚ зменшилися, що свідчить про покращення координації роботи рук у баскетболістів експериментальної групи. Висновки. Проведений аналіз наукової та методичної літератури засвідчив актуальність теми підбору та застосування нових комплексів спеціально підібраних вправ для вирішення певних завдань спортивного тренування. Застосування у тренувальному процесі асиметричних вправ, які виконувалися у близьких до змагань умовах позитивно вплинуло на покращення координації рухів рук баскетболістів та підвищило здатність спортсменів до відтворення більш тривалих часових проміжків і амплітуд рухів гравців у ліктьовому суглобі.</p> Олена Несен Наталія Пащенко Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 78 86 10.15391/si.2019-4.08 Технічна підготовка юних футболістів з урахуванням спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301019 <p>Мета дослідження полягала в обґрунтуванні методики технічної підготовки юних футболістів 8-16 років на основі технології диференціювання спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності. Для вирішення <br />поставлених завдань використовувалися наступні методи наукового дослідження: аналіз спеціальної літератури та програмно-нормативних документів; анкетування, інтерв'ювання; педагогічне спостереження; метод експертних оцінок; спортивнопедагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.<br />Результати аналізу діючої програмно-нормативної бази, яка регламентує багаторічну підготовку спортивного резерву у футболі, а також опитування фахівців показують на недостатню розробленість в методиці технічної підготовки питань нормування спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності в широкому діапазоні, що охоплює всі вікові етапи – від початкового до спортивного вдосконалення. З методологічних позицій даний аспект розглядається фахівцями дитячо-юнацького футболу в якості певного резерву подальшої раціоналізації методики тренування. За результатами дослідження розроблена технологія оцінки змагальної вправи футболістів за коефіцієнтом координаційної складності матчу. В широкому віковому діапазоні (8-16 років) виявлені <br />величини спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності в грі юних футболістів. Розроблена технологія диференціювання об’ємів спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності в багаторічній технічній підготовці юних футболістів, на основі оцінки складності змагальної вправи. Експериментально визначено ефективність методики технічної підготовки юних футболістів з диференціюванням за <br />віковими групам об’ємів спеціалізованих навантажень підвищеної координаційної складності. При цьому встановлено негативний вплив такого методичного підходу на рівень технічної підготовленості на етапі початкової підготовки в період з 8 до 9 років.</p> Станіслав Сапрун Петро Ладика Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 87 97 10.15391/si.2019-4.09 Вплив вправ з елементами футболу на фізичну підготовленість і функціональний стан студенток з ослабленим здоров’ям https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301020 <p>Мета дослідження: підвищити ефективність навчальних занять фізичним вихованням та рівень розвитку фізичних якостей у студентів з ослабленим здоров’ям за рахунок особистого підходу до занять з використанням елементів футболу. Завдання дослідження: виявити фізичну підготовленість та функціональний стан організму та здоров’я студенток з ослабленим здоров’ям; проаналізувати ефективність впливу використання елементів футболу на розвиток рухових якостей студентів з ослабленим здоров’ям та їх функціональний стан здоров’я. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел; контрольні тести та випробування з фізичної підготовленості та використання функціональних проб для оцінки рівня здоров’я, методи математичної статистики з використанням t - критерія Стьюдента. Результати: Для аналізу можливості використання елементів футболу під час навчальних занять була необхідність визначити динаміку показників фізичної підготовленості, функціонального стану організму та здоров’я студенток за період 2018- 2019 навчального року. Висновки: визначено динаміку показників рухової та функціональної підготовленості студенток за термін навчання в університеті від першого до другого курсів. При цьому між результатами студенток відсутні статистично значущі <br />відмінності (р&gt;0,05); проведений 5-ти місячний експеримент засвідчив помітний позитивний вплив систематичних занять з використанням елементів футболу на показники фізичної підготовленості та здоров’я студенток першого курсу. Через п’ять місяців експерименту за показниками функціонального стану організму та здоров’я достовірно <br />кращою стала група 1 (експериментальна група) (р&lt;0,05). Тільки за результатами проби Ромберга між групами не зафіксовано статистично значущих відмінностей.</p> Ганна Таможанська Олена Мятига Лариса Улаєва Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 98 109 10.15391/si.2019-4.10 Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301023 <p>У статті розглядаються алгоритми застосування інформаційнокомунікаційних систем на заняттях з баскетболу. Мета: виявити рівень впливу інформаційно-комунікаційних технологій на зацікавленість студентів до вивчення елементів баскетболу в процесі фізичної підготовки. Методи: аналіз та узагальнення літературних <br />джерел, методи інформаційного моделювання навчально-тренувального процесу з баскетболу, анкетування, методи математичної статистики. Результати: у дослідженні приймали участь студенти Харківського національного університету радіоелектроніки 18- 20 років, були використані комп’ютерні навчальні програми з баскетболу, гандболу, біомеханічного моделювання рухів людини; анкетування встановило, що найменший рівень <br />балів набрало питання щодо використання комп’ютерних програм біомеханічного моделювання рухів, найбільш високий показник набрало питання щодо визначення рівня зацікавленості студентів до занять з баскетболу. Регресійне моделювання дозволило виявити рівень впливу інформаційно-комунікаційних технологій, зацікавленості студентів до вивчення елементів баскетболу в процесі фізичної підготовки. Експериментальна <br />частина полягала у тому, що протягом 15 навчально-тренувальних занять студентам надавалися у якості додаткових засобів навчання інформаційно-комунікаційні технологій. Система побудови навчально-тренувальних занять суттєво не була змінена. Після закінчення заняття досліджуваним надавалися електронні ресурси комп’ютерних програм для самостійного опанування. Висновки: в результаті впровадження у навчально-тренувальний процес майбутніх фахівців технічного профілю інформаційних технологій вивчення елементів баскетболу було встановлено достовірний приріст у показниках відвідуваності занять та якості навчання. Рівень зацікавленості до занять з баскетболу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання у досліджуваних дещо підвищився, але не мав достовірної різниці у прирості показника.</p> Людмила Філенко Олена Церковна Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 110 120 10.15391/si.2019-4.11 Зміни показників ефективності ігрових дій баскетболістів 16-20 років в іграх чемпіонатів Європи https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301486 <p>На сучасному етапі розвитку баскетболу одним із факторів, які впливають на перемогу команди рівня вищої спортивної майстерності в змаганнях, вважається рівень фізичної підготовленості команди. Тривалість змагального періоду призводить до скорочення інших періодів підготовки, що потребує розробки нових теоретичних положень фізичної підготовки, методів та засобів розвитку рухових здібностей, які необхідні в грі баскетбол. Рваний темп пересування гравців в баскетболі вимагає від них особливих показників швидкості у бігу зі зміною напрямку. В фізичній підготовці баскетболістів для розвитку швидкісної витривалості застосовують бігові вправи, серед яких найбільш поширена ‒ човниковий біг. Мета: покращення показників ефективності ігрових дій баскетболістів в іграх чемпіонатів Європи. Методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення сучасного досвіду фізичної підготовки баскетболістів різної кваліфікації, спостереження, тестування, експеримент, аналіз технічних протоколів ігор, перегляд відеозаписів ігор, аналіз статистичних показників ігор, методи математичної статистики Результати: розглянуті питання розвитку швидкісної витривалості у баскетболістів високого класу для підвищення якості їх ігрових дій. Визначено складності контролю параметрів тренувального <br />навантаження у бігових вправах. Експериментально перевірено методики визначення індивідуальної інтенсивності навантаження баскетболістів на заняттях, спрямованих на розвиток швидкісної витривалості. Висновки: запропоновані методики визначення тренувального навантаження позитивно вплинули на показники ефективності ігрової діяльності гравців під час змагань</p> Жанна Цимбалюк Ася Тихонова Антон Мусієнко Авторське право (c) 2024 Спортивні ігри 2024-04-07 2024-04-07 4(14) Оптимізація тренувального процесу футболістів в умовах закладів вищої освіти на основі програмування https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301143 <p>Мета дослідження – експериментально обґрунтувати ефективність побудови тренувального процесу футболістів у підготовчому періоді річного циклу підготовки в умовах закладу вищої освіти на основі методу програмування. Методологія. Для отримання об’єктивних результатів у процесі дослідження використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Педагогічний експеримент тривав упродовж підготовчого періоду 2018-2019 н.р. (вересень-жовтень 2018 р.). У дослідженні брали участь 18 футболістів чоловічої <br />збірної команди Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка віком 18-22 роки з кваліфікацією І-ІІ розряду. Ми проводили педагогічне тестування досліджуваних футболістів на початку й у кінці експерименту з використанням тестів стрибок у довжину з місця, човниковий біг 7х50 м, тест Купера, біг <br />30 м з веденням м’яча, удари м’яча на дальність. Результати: розроблена програма яка передбачала регламентацію компонентів навантаження, що мала визначальне значення для формування тренувальних ефектів у гравців з використанням алгоритму, до якого формувалася програма підготовки футболістів студентської команди в підготовчому періоді. Висновки. На відміну від традиційного планування, яке визначає лише загальні <br />параметри тренувального процесу, для футболістів студентської команди за відповідним алгоритмом була розроблена програма підготовчого періоду. Вона деталізувалися в програмах тренувальних занять, характерною особливістю яких була регламентація компонентів навантаження, параметри яких підбиралися з метою формування в гравців тренувальних ефектів. Суттєве (в межах 1,4-1,8 %) статистично достовірне (р&lt;0,05) <br />покращення більшості показників спеціальних здібностей футболістів упродовж підготовчого періоду свідчить про ефективність розробленої програми підготовки.</p> Дмитро Цись Анатолій Касьян Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 131 140 10.15391/si.2019-4.13 Характерологічні особливості суддів з гандболу https://journals.uran.ua/sports_games/article/view/301149 <p>Мета: полягає у визначені характерологічний особливостей особистості суддів з гандболу. Матеріал і методи: використовувались наступні методи дослідження: психолого-педагогічне анкетування та тестування психологічної структури темпераменту (Б. Смирнов), емоційності (Є. Ільїн), агресивної поведінки (Є. Ільїн, П. Ковальов), мотивації <br />(А. Реан), характерологічних акцентуацій особистості (К. Леонгард), суб’єктивного контролю (Дж. Роттер), самоконтролю в спілкуванні (М. Снайдер); методи математичної обробки отриманих результатів. У дослідженні прийняли участь 4 суддів Європейської категорії, 3 суддів другої категорії та по одному судді Національної і першої категорії. Результати: В процесі дослідження було виявлено, що гандбольний арбітр у якого переважає екстраверсія є впевненим та рішучим, у більшості випадках, та навпаки інтроверти є більш «закриті» та менш рішучі. Негативний вплив емоцій на ефективність діяльності спостерігався у суддів початкової категорії. В той же час судді Європейської <br />категорії є незалежними від емоційної збудливості, інтенсивності та тривалості емоцій. Такі показники були отримані завдяки більш тривалій праці над своїми помилками та досвіду. У суддів Європейської категорії (Руслан В. та Вікторія Ж.) був виявлений <br />завищений рівень прямої вербальної та фізичної активності, що говорить про стрімку <br />емоційну збудливість. Але, в той же час, їм притаманна міцна стриманість у складних <br />ситуаціях змагальної діяльності. Суб’єктивним контролем володіють у повній мірі арбітри: <br />Руслан Л. (суддя Європейської категорії), Павло Г. та Валерія В. (судді національної <br />категорії). Їм притаманна відповідальність та вміння на об’єктивний самоаналіз своїх <br />рішень під час матчу. Висновки: результати психологічного дослідження доводять, що <br />гандбольні судді здатні чітко, кваліфіковано і об’єктивно оцінювати вчинки та ігрові дії <br />спортсменів. Але тільки ґрунтовне знання теоретичних аспектів в поєднанні з постійною <br />практичною роботою, є запорукою в проведенні суддями змагань на високому рівні, тобто <br />без серйозних помилок.</p> Олег Шалар Євгеній Стрикаленко Віктор Гузар Анастасія Куруч Авторське право (c) 2024 2024-04-07 2024-04-07 4(14) 141 153 10.15391/si.2019-4.14