[1]
Galatyuk, O., Yarovets, V., Babenko, V., Cherevatov , V., Gutyj, B., Grigorenko, A., Strilchuk, M. and Stolyar, I. 2023. II. Morphometry of wings of worker bees of the subspecies Apis mellifera mellifera L. (Polissya population of Zhytomyr region). ScienceRise: Biological Science. 1(34) (Mar. 2023), 38–49. DOI:https://doi.org/10.15587/2519-8025.2023.275588.