(1)
Galatyuk, O.; Yarovets, V.; Babenko, V.; Cherevatov , V.; Gutyj, B.; Grigorenko, A.; Strilchuk, M.; Stolyar, I. II. Morphometry of Wings of Worker Bees of the Subspecies Apis Mellifera Mellifera L. (Polissya Population of Zhytomyr Region). ScienceRise: Biological Science 2023, 38-49.