Galatyuk, O., Yarovets, V., Babenko, V., Cherevatov , V., Gutyj, B., Grigorenko, A., Strilchuk, M., & Stolyar, I. (2023). II. Morphometry of wings of worker bees of the subspecies Apis mellifera mellifera L. (Polissya population of Zhytomyr region). ScienceRise: Biological Science, (1(34), 38–49. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2023.275588