Galatyuk, Oleksandr, Volodymyr Yarovets, Volodymyr Babenko, Volodymyr Cherevatov, Bogdan Gutyj, Andrii Grigorenko, Mykhailo Strilchuk, and Ihor Stolyar. 2023. “II. Morphometry of Wings of Worker Bees of the Subspecies Apis Mellifera Mellifera L. (Polissya Population of Zhytomyr Region)”. ScienceRise: Biological Science, no. 1(34) (March):38-49. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2023.275588.