Galatyuk, O., Yarovets, V., Babenko, V., Cherevatov , V., Gutyj, B., Grigorenko, A., Strilchuk, M. and Stolyar, I. (2023) “II. Morphometry of wings of worker bees of the subspecies Apis mellifera mellifera L. (Polissya population of Zhytomyr region)”, ScienceRise: Biological Science, (1(34), pp. 38–49. doi: 10.15587/2519-8025.2023.275588.