Galatyuk, O., V. Yarovets, V. Babenko, V. Cherevatov, B. Gutyj, A. Grigorenko, M. Strilchuk, and I. Stolyar. “II. Morphometry of Wings of Worker Bees of the Subspecies Apis Mellifera Mellifera L. (Polissya Population of Zhytomyr Region)”. ScienceRise: Biological Science, no. 1(34), Mar. 2023, pp. 38-49, doi:10.15587/2519-8025.2023.275588.