(1)
Polish, N.; Voitsakhivska, O.; Marintsova, N.; Zhurakhivska, L.; Novikov, V.; Bohza, S. Primary Screening of the Biological Activity of Heterocyclic Aminoderivatives of 2,3-Dichloro-1,4-Naphtoquinone. SR: PS 2019, 37-42.