(1)
Pylypenko, D.; Prokhorov, V.; Dudnichenko, O.; Krasnopolsky, Y. Nanobiotechnological Obtaining of Liposomal Forms of Antioxidant Preparations Based on Bioflavonoids. SR: PS 2019, 11-15.