(1)
Kotvitska, A.; Tsubanova, N.; Kononenko, N.; Zurenko, V.; Andrusovich, I.; Chikitkina, V. Problem of Antibioticorezistence in Applicable Aspects of Ecopharmacy. SR: PS 2021, 4-9.