(1)
Ryshchenko, O.; Lytkin, D.; Podolsky, I.; Volkova, A.; Vladymyrova, I. Monitoring of Indicators of Physical Availibility and Socio-Economic Affordability of Metformin Hydrochloride Medicines. SR: PS 2022, 36-43.