Pylypenko, Darya, Aleksey Katsai, Vitaliy Prokhorov, Natalya Konakhovich, Anna Grigoreva, and Yuriy Krasnopolsky. 2017. “Investigation of Antiarrhythmic Activity of Liposomal Cytochrome C”. ScienceRise: Pharmaceutical Science, no. 3 (7) (June):51-57. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.104954.