Ryshchenko, Oksana, Dmytro Lytkin, Illya Podolsky, Alina Volkova, and Inna Vladymyrova. 2022. “Monitoring of Indicators of Physical Availibility and Socio-Economic Affordability of Metformin Hydrochloride Medicines”. ScienceRise: Pharmaceutical Science, no. 4 (38) (August):36-43. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2022.263675.