[1]
N. Polish, O. Voitsakhivska, N. Marintsova, L. Zhurakhivska, V. Novikov, and S. Bohza, “Primary screening of the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone”, SR: PS, no. 6 (22), pp. 37–42, Dec. 2019.