[1]
O. Shmalko, N. Bevz, I. Vyshnevskyy, and L. Vyshnevska, “quot”;, SR: PS, no. 6 (22), pp. 43–49, Dec. 2019.