(1)
Chigarev, V. V.; Shchetinina, V. I.; Shchetinin, S. V. Електромагнітна природа процесу зварювання при фретингкорозії опорного валку. ПДТУ 2013, 218-223.