(1)
Rassokhin, D. O.; Chigarev, V. V.; Loza, V. A.; Shishkin, V. V. Дослідження напруг в стінці чаші шлаковоза. ПДТУ 2014, 172-176.