(1)
Anish’enko, O. S.; Kukhar, V. V.; Prysiazhnyi, A. G.; Glazko, V. V. Швидкісне зміцнення поліуретанових елементів штампового оснащення. ПДТУ 2016, 126-135.