Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Записки з романо-германської філології

Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.
ISSN 2307-4604 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/5 від 01.07.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина і фармація
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  1999 року.


ISSN: 2306-4145

ISSN (online): 2310-1210


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №4910 від 02.03.2001 р.
Передплатний індекс: 90253
Періодичність: 6 раз в рік.

 Лицензия Creative Commons

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник "Information Technology and Security"


“Information Technology and Security”
(з англ. “Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"  для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр. Після однорічної паузи поновлено з 2015 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 18225-7025P від 30.08.2011.

Рік заснування: 2012.

P-ISSN: 2411-1031.

E-ISSN: 2518-1033

Вид видання: збірник наукових праць.

Статус видання: вітчизняний.

Мови видання: українська, російська або англійська (змішаними мовами).

Періодичність: щопівроку.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна та зарубіжна.

Галузь науки: технічні.

Категорія читачів: наукові, науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та курсанти.

Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.

Головний редактор: Олександр Михайлович Богданов, д-р техн. наук, проф.; Державний заклад "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна.

Відповідальний секретар: 
Василь Васильович Цуркан, канд. техн. наук; Державний заклад "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна.

Технічний секретар: 
Олексій Сергійович Кильовий; Державний заклад "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна.

Відповідальна кафедра: Кібербезпеки та застосування автоматизованих інформаційних систем і технологій

Адреса редакції видання: вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056, Україна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

International Scientific Conference "MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS"

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Збірник містить матеріали пленарних і секційних доповідей, представлених на міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми телекомунікацій" (МНТК "ПТ") та Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (МНТК "ПРІТС"), які проводяться щорічно в м. Києві.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: у збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва й реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду.

ISSN 2413-3795 (Online), ISSN 1994-7852 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-11415 ПР від 27.07.2015 р.

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2014: 32.64

Google Scholar hi-8

Періодичність: 8 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ

Професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для педіатрів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей, що висвітлює широке коло питань сучасної педіатрії.

Заголовок домашньої сторінки Засновники видання: Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Донецький національний медичний Університет ім. М.Горького, Заславський О.Ю.
Видавець: Заславський О.Ю.
Мова видання: українська, англійська, російська.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 21341-11141ПР. Видано Міністерством юстиції України 09.06.2015 р.

Включений в наукометричних і спеціалізовані бази даних  РИНЦ (Science Index), Google Scholar, "Джерело",  Academic Resource Index (Research Bible), Кіберленінка.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 07.10.2015 г. № 1021.

p-ISSN 2224-0551
e-ISSN 2307-1168

Рік заснування: 2006
Періодичність виходу: 8 номерів на рік.

http://www.mif-ua.com/

http://www.dsma.dp.ua/for-foreign
http://www.dsmu.edu.ua/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Зернові продукти і комбікорми

У 2000 році в Державному Комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України Одеською державною академією харчових технологій зареєстровано новий науково-виробничий журнал «Зернові продукти і комбікорми» (Посвідчення: Серія КВ, №12576-1460Р). У 2001 році уже вийшло три випуски журналу. Періодичність виходу - один раз у квартал. Видавець журналу - науково-виробнича фірма «Комбіко».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація