Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

 • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
 • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
 • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
 • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Системні дослідження та інформаційні технології

Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України видає міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології". Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Слобожанський науково-спортивний вісник

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ISSN (Ukrainian ed. Print) 1991-0177
ISSN (Ukrainian ed. Online) 1999-818X                                                                                                    
ISSN (English ed. Online) 2311-6374

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі.

Рік заснування: 1997
Країна: Україна
Засновник: Харківська державна академія фізичної культури
Періодичність: 6 разів на рік
Мови видання: українська, російська, англійська

Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1081 вiд 29.09.2014 р.)
.

Тематика:

 • Фізичне виховання різних груп населення.
 • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
 • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
 • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація.
 • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
 • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту.
 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.

Розміщення журналу у наукометричних базах, репозитаріях: Ulrich’s Periodical Directory; WorldCat; DOAJ; ERIH PLUS; SPORTDiscus (EBSCO); OpenAIRE; Sherpa/Romeo; ROAD; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; CrossRef; EZB (Electronic Journals Library)Trinity western university (Canada) ; Електронна наукова бібліотека eLIBRARY.ruWorldwide eLibrary; AcademicKeys; JournalTOCsThe Open Access Digit LibraryOpen Science Directory; Stanford University Libraries (USA); British Library's Electronic Table of Contents (ETOC); ZDB(Germany); COPAC(UK); SUDOC(France)Lancaster University Library (UK); General Impact Factor (GIF); Science Impact Factor (SIF); Global Impact Factor (GIF); Sjournals IndexindexCopernicus; CiteFactor; Google Scholar; JIFactor; Open Academic Journals IndexScientific indexing serviceMIAR2015BASEInternational Institute of Organized Research (I2OR) database; Research Bible; PBN; Scilit; Open Science Directory; InfoBase Index; Dogpile; Aol; Ask.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» заснований у 2005 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2004 р. № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов’язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сторінки історії. Збірник наукових праць.

Сторінки історії

Фахове видання “Сторінки Історії” створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Періодичність:

Двічі на рік

ISSN (print):

№ 2307-5244

ISSN (online):
№ 2411-0647

Наукометричні бази:
DOAJ
CiteFactor
РІНЦ
EBSCO
IndexCopernicus

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновники:
Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Журнал заснований у 2008 році.

Журнал зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20490-10290ПР).

Журнал видається українською, англійською та російською мовами.

Журнал виходить 3 рази на рік.

Наукове фахове видання України в галузях "технічні науки" та "військові науки" з 2009 року (історія).

Журнал індексується у наукометричних базах даних:

Журнал представлений у наступних базах даних:

Журнал внесений до каталогів бібліотек:

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробовувАнні результатів своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ". З годом до його лав приєднались і студенти технічних спеціальностей. До 2013 року до друку у збірник приймалися статті лише на українській мові. 

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

ISSN 2414-9306 (Online), ISSN 2310-5534 (Print)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системахIndex Copernicus (ICV 2014 = 22,34), ELAKRI, OAJIOJS, WorldCat, Research Bible, Google Scholar, OpenAIRE, III factor, CiteFActor, CosmosImpactFactor .

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до сьогодні - у м. Маріуполь Донецької області (Україна).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних, історичних, філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

Тематичні серії журналу:

«Економічні науки» - 6 чисел на рік

«Філософські науки» - 6 чисел на рік

«Історичні науки» - 6 чисел на рік

ISSN 1728-9343

Головний редактор: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор (профіль у системі Google Scholar).

Заступник головного редактора: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17), історичні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10).

Засновники:
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ);
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ);
Український культурологічний центр (м. Маріуполь);
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя).

Наші партнери:
Центр гуманітарної освіти НАН України;
Академія економічних наук України;
Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ);
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації.


Адреса редакції: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 129, корп. 2, к. 207

тел: +380504733118.

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №10398 від 15.09.2005.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Східно-Європейський журнал передових технологій

 

Термінологію, яка використовується в самій назві журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій», - «передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку «Східно-Європейського журналу передових технологій». Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії.

І саме тому вчені, пов'язані з сучасним виробництвом, мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень. Промисловці, в свою чергу, можуть черпати науково-практичну інформацію з журналу - кожен за своїм напрямком:

- Фахівці з управління та інформатики - з томів «Інформаційні технології та системи управління», «Математика і кібернетика - прикладні аспекти»;

- Фахівці-механіки та конструктори - із тому «Прикладна механіка»;

- Фахівці-технологи - з томів «Технології машинобудування», «Прикладна фізика»,  «Технології органічних і неорганічних речовин та екологія», «Матеріалознавство»;

- Фахівці-технологи та енергетики - із тому «Енергозберігаючі технології та обладнання».

Мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються,  і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Східно-Європейського журналу передових технологій» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Східно-Європейського журналу передових технологій».

Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація