ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАСОБІВ З ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Андрій Гриценко

Анотація


У статті було визначено за мету окреслити умови використання мультимедійних навчальних засобів у процесі навчання історії у закладах освіти. Також автором охарактеризовано особливості використання різних типів мультимедійних навчальних засобів з історії та суспільно-гуманітарних дисциплін в освітньому процесі. Результатом стало визначення основних дидактичних і методичних вимог до упровадження мультимедійних навчальних засобів, представлення основних підходів до їх класифікації та виявлення певних суперечностей через недостатнє розповсюдження вітчизняної мультимедійної продукції, низький рівень інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів та недостатнє оснащення закладів освіти сучасним апаратним забезпеченням для впровадження мультимедійних навчальних засобів.


Ключові слова


мультимедійні навчальні засоби; історія; електронні підручники; електроні посібники.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батищев В. И., Мишин В. Ю. Информационные технологии обучения / В. И. Батищев, В. Ю. Мишин [Электронный ресурс] // «Образование, наука, промышленность: взгляд в будущее» : научно-практическая конференция студенческого клуба «Альтернатива». – Режим доступа: http://conf.bstu.ru/conf/docs/0026/0396.doc - Загл. с экрана.

Бугайчук К.Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги / К. Л. Бугайчик [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. - № 2 (22). – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/437/395 – Назва з екрану.

Гриценко Андрій Теоретичні основи використання мультимедіа технологій у процесі викладання історії / Андрій Петрович Гриценко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. - № 2 (65), лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 69-73.

Гриценчук О. О. Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти / О. О. Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – С. 255 261.

Даценко Л. М. Особливості проектування та укладання історичних карт для школи / Л. М. Даценко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. - Вип. 9. - С. 78 85.

Захарчук М. Комп’ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови / М. Захарчук, Р. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального закладу. - 2015. - № 831. - С. 90 98.

Кадемія М. Ю. Використання електронного навчально-методичного комплексу в навчальному процесі / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 8; редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – К.-Вінниця : ООО «Планер», 2005. – 547 с.

Клайн Пол. Справочное руководство по конструированию тестов / Пол Клайн. – Пер. Е.П.Савченко. – М. : «ПАН Лтд», 1994. – 283 с.

Круглик В. С. Концепція сучасного педагогічного програмного засобу / В. С. Круглик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em3/content/07kvsspm.htm. – Назва з екрану.

Малієнко Ю. Б. Поважати тести (З досвіду оптимального використання комп’ютерних тестових комплексів на підсумкових уроках з історії середніх віків). Всесвітня історія. 7 клас / Ю. Б. Малієнко // Історія в школах України. – 2005. – № 7. – С. 26-31.

Павлюк Т. Використання комп’ютерних технологій у практиці роботи дошкільних навчальних закладів України / Тетяна Павлюк // Вісник Інституту розвитку дитини – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15608-vikoristannya-komp-yuternix-texnologij-u-praktici-roboti-doshkilnix-navchalnix-zakladiv-ukra%D1%97ni.html – Назва з екрану.

Положение об электронном издании [Текст]. – Барановичи : Барановичский государственный университет, 2009. – 22 с.

Попов О. А. Новая классификация компьютерных игр / О. А. Попов // Режим доступа : https://psystat.at.ua/publ/4-1-0-30 - Загл. с экрана.

Рахлецька В. Я. Особливості використання комп’ютерного тестування у навчанні англійської мови в нефілологічному вищому навчальному закладі / В. Я. Рахлецька // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – № 4. – С. 189-193.

Савченко З. В. Стан розробки програмного забезпечення та інформаційних баз даних для навчальних закладів / З. В. Савченко [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. - № 2. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/49/35. – Назва з екрану.

Терно С. Тестові завдання з історії: формотворення та доцільність / С. Терно // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання – 2011. – № 10. – С. 23 27.

Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка – К. : Академвидав, 2011. – 238 с.
Copyright (c) 2020 Андрій Петрович Гриценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 2017


This journal was approved on 2017-04-07 according to ERIH PLUS criteria for inclusion


     Open Academic Journals Index   ResearchBib                    Global Impact Factor Logo

      

 

 

OpenAIRE logo      SHERPA/RoMEO Logo 

 

 

            Home

 

Directory of Research Journals Indexing Logo