Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Журнал «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів» було ініційовано до видання рішенням складу I Всеукраїнської науково – практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація-2008», що відбулась на базі Одеської національної академії харчових технологій та продовжує щорічно проводитися: www.ссылканаконференцію.com. В складі редакційної колегії журналу провідні професора – визнані в Державі та далеко за її межами спеціалісти автоматизації технологічних та бізнес – процесів. Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія КВ №15895-4367Р від 16.10.2009 р.

ISSN 2312-931X (Online), ISSN 2312-3125 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:
моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем, аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, оптимізація складних технічних систем і процесів, оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління, інтелектуальні технології обробки інформації, корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації, інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 1973

ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010г.

Представлення в системах реферування:

1. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

2. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)

3. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Науково-практичний журнал.

Видається з квітня 1997 р. Запорізьким державним медичним університетом.  

 ISSN 2409-2932 (Online), ISSN 2306-8094 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми економіки та управління

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

ISSN 2410-4973 (Online)

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

 Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах: Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Index Copernicus; Clobal Impact Factor.

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Антропологічні виміри філософських досліджень

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2227–7242 (Print), ІSSN 2304–9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 1609 від 21.11.2013 р. 

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Google Scholar, DOAJ, eLIBRARY.ru, CiteFactor,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine, УІНЦ.

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus
(Польща) - ICV 2014: 72.69
Google Scholar - hi-3

Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук
Відповідальний редактор:
Варшавський О. П., кандидат філософських наук
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (0562) 47-15-81 
E-mail: e-library@b.diit.edu.ua
E-mail: ojs.diit@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Будівництво, матеріалознавство, машинобудування

Збірник наукових праць заснований у 1998 році, і видається в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», який згідно з додатком до постанови Президії ВАК України від 14 жовтня 2009 №1-05 / 4 входитть до переліку №1 наукових фахових видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Внаслідок зростаючого технічного прогресу і з метою концентрації інформаційного матеріалу за тематичною спрямованістю ПДАБіА спеціалізоване видання «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» друкується за такими серіями:

 1. «Безпека життєдіяльності»;
 2. «Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення»;
 3. «Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні»;
 4. «Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання»;
 5. «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку»;
 6. «Стародубовські читання»;
 7. «Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві».

 

Серія: Безпека життєдіяльності

 

Тематика серії - висвітлення актуальних питань безпеки життєдіяльності людини, охорони праці, промислової безпеки, цивільного захисту населення, пожежної та екологічної безпеки, технологій будівельних процесів, раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, безпеки при реконструкції будівель і споруд, безпеки підприємств, у т.ч. підприємств гірничого виробництва, міського транспорту.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Бєліков Анатолій Серафімович т. (0562) 756-54-73, 4-73.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Капленко Галина Григорівна т. (0562) 756-54-73, 4-73, е-mail: konf.BGD.2016@gmail.com


Серія: Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення

Тематика серії - актуальні питання енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклупараметрів комфортностіекологічностіекономічностіа також діагностики і оцінки технічного станупрогнозу довговічності і надійностіремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва.

Відповідальний редактор: к.т.н. доц. Юрченко Євгеній Леонідович т. (0562) 46-10-36, е-mail: yel@pgasa.dp.ua


Серія: Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні

 

Тематика серії - висвітлюють актуальні питанння впровадження та використання комп'ютерних систем та інформаційних технологій в різних сферах діяльності, пов'язаних з будівництвом. Зокрема в освіті, в науці, проектуванні і управлінні. Обговорюються питання використання та розробки комп'ютерних систем і інформаційно-вимірювальних технологій.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Ершова Ніна Михайлівна т. (0562) 56-34-62.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Кривенкова Людмила Юріївна т. (0562) 756-34-10, е-mail: ksitesm@ukr.net

  

Серія: Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання

 

Тематика серії - інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Хмара Леонід Андрійович т. (0562) 56-34-29, 067-585-26-59.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Хожило Максим Едуардович т. (0562) 56-33-73, 066-898-10-01, е-mail: sntsmm2004@gmail.com


Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку

Тематика серії - висвітлення актуальних питань оцінки заощадження і відтворення природно-ресурсного потенціалу України, а також енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності та вартості.

Відповідальний редактор: к.т.н. доц. Юрченко Євгеній Леонідович т. (0562) 46-10-36, е-mail: yel@pgasa.dp.ua


Серія: Стародубовські читання

 

Тематика серії - актуальні питання технології будівельних матеріалів і поліпшення їх властивостей різними методами обробки, раціональне використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також дані для розрахунку і проектування конструкцій і технологічного обладнання для безпечних систем життєдіяльності.

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. Лаухін Дмитро В’ячеславович т. (0562) 47-02-62.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Ротт Наталія Олександрівна е-mail: aspirant@mail.pgasa.dp.ua

 

Серія: Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві

 

Тематика серії - ресурсо- та енергозбереження систем життєзабезпечення будівель і споруд, аналіз внутрішнього середовища та оцінка її якості в приміщенні, а також захист від шкідливих факторів, питань екології та комп'ютерних технологій в будівництві.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Адегов Олександр Валерійович т. (0562) 56-34-06, е-mail: PGASA-TGSV-conf@i.ua

 

Науковий збірник «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» видається щоквартально об'ємом 68 у.д.а. тиражем 300-500 екземплярів і підписується до друку за рішенням Вченої ради ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

У збірнику зберігається послідовна нумерація номерів, починаючи з першого.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1993.
Галузь і проблематика: В науковому журналі "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук.
ISSN: 2306-871X (Print), 2313-4984 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20925-10725P від 08.08.2014 року. 
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом №1279 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014.
Періодичність: 2 випуски на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
Відповідальний секретар: Гуртова О.В., кандидат хімічних наук.
Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Телефон: +380567768223 
E-mail: chem.dnu@gmail.com

 Останній випускКерівництва для авторів
ІндексуванняЕтичні норми
 Архів випусків (2012-)Спонсори
 Редакційна колегіяКонтактна інформація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Журнал публікує матеріали, присвячені філософському і культурологічному аналізу соціальних і мовних явищ в умовах трансформації українського суспільства.

ISSN 2079-4819

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р.

Засновник та видавець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

Журнал підписано до друку Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, протокол № 7 від 27.02.2013 р.

Періодичність видання наукового журналу – раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Серія «Економічні науки» виходить 2 рази на рік. Видається з 1999 р.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р. видано Міністерством юстиції України.

Входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник економіки транспорту і промисловості

Рік заснування: 2002

Проблематика: висвітлення теоретичних і практичних досліджень у справі економіки транспортної і промислової галузей України

Тематика статей: 1. Державне регулювання

2 Економіка підприємства

3 Проблеми транспортного комплексу України

4 Соціально-економічні відносини

5 Інвестиції та інноваційна діяльність

6 Менеджмент та маркетинг

7 Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу

8 Загальноекономічні питання

Реферативні бази даних: http://vetp.kart.edu.ua/

назва БД, назва видання у БД: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

elibrary.ru: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38805

GoogleScholar профиль: https://scholar.google.com.ua/citations?user

Реферативна база «Наукова періодика України»    http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892

ISSN 2075-4892

ISSN online 2413-4892

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:     Постанова № 1-05/4 від 14.10.09

Галузь науки: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Український державний університет  залізничного транспорту

Головний редактор: Дикань Володимир Леонідович, доктор економічних наук

Заступник головного редактора: Кірдіна Олена Григорівна, доктор економічних наук

Адреса редакції: Український державний університет залізничного транспорту
майдан Фейєрбаха, 7, Харків, Україна, 61050

Телефон:  (057) 730-10-96, 730-10-97

E-mail: kafEOiUP@ukr.net,  eoup@kard.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки— науковий журнали в галузі економічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з економічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Бухгалтерський облік, контроль і аналіз.
 • Економіка, організація і управління підприємством.
 • Фінанси і статистика
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

 Журнал представлено у базах даних:  

DOAJ , Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCatBASE ; eLibrary.ruGoogle Scholar

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з технічних наук .

Журнал виходить 2 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Машинознавство.
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні.
 • Прилади.
 • Інформатика.
 • Обчислювальна техніка та автоматизація.
 • Розробка корисних копалин.
 • Транспорт.
 • Радіотехніка та телекомунікації.
 
 Журнал представлено у базах даних:   WorldCat BASE ;  eLibraryGoogle Scholar

 

ISSN   1728-4260

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Збірник наукових праць (УДК 622(082)). 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – серія КВ № 3441, видане 27 серпня 1998 року.

Рішення президії ВАК № 3–05/11 від 10.11.99 про включення збірника до переліку фахових видань.

Постанова президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

Зміст збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF,  OAJI (Open Academic Journals Index), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія Машинобудування

ISSN 2409-5966 (Online) 
ISSN 2305-9001 (Print)

Метою нашого видання є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

vestnik ntuu kpi serija priborostroenie

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru,
Google Scholar,  BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій - українська, російська, англійська, німецька.

ISSN 0201-744X, 0321-2211

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: філологічні та педагогічні науки

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19940-9740 ПР

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus (ICV 2013=4,82; ICV 2014=50,20), WorldCat, Google Scholar, eLIBRARY.ru (РІНЦ), BASE, Сite Factor, UIF, Research Bible, I2OR.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, (змішаними мовами)

Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718

Тел.: (044) 204-85-37, (050) 133 86 25

e-mail: visnyk.fl.kpi@gmail.com

веб-сайтhttp://visnyk.fl.kpi.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

ISSN: 1683-3309 (друкований), 2308-9393 (Online)
Рубрики наукового видання: Філософія, Психологія, Педагогіка.
Мови публікацій видання: українська, російська, англійська.
Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).
Збірник представлено у вітчизняних і міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (ICV 2014=55,47), РІНЦ, Google Scholar, ELAKPI, "Україніка наукова".

Засновано у листопаді 2001 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Друковане видання «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження».
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN 2306-1626
Фахова реєстрація: постанова президії ВАК України від 14.10.2009 № 1-05/4.
Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Динаміка та міцність машин. Вісник НТУ "ХПІ" ISSN 2078-9130

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

 • Прикладна теорія коливань.
 • Прикладна теорія пружності.
 • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
 • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
 • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
 • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
 • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

KB № 5256 від 2 липня 2001 року

 Збірник виходить українською та російською мовами.

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1 – 05/4.(Бюлетень ВАК України №6, 2010 р., стор. 3, №20).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» є періодичним друкованим рецензуємим науковим журналом.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2078-774X

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №5256 від 2 липня 2001 року

Періодичність: 3-4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» приймаються статті, що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі енергетичного машинобудування, у тому числі:

  • Завдання оптимізації в енергомашинобудуванні.
  • Економічність і надійність тепло- і гідроенергетичного обладнання.
  • Енергозберігаючі технології при генерації, розподілі та транспорті енергії.
  • Модернізація та реконструкція енергетичних установок.
  • Аеро- і гідромеханіки в енергетичних машинах.
  • Завдання технічної теплофізики в машинобудівних конструкціях.
  • Нетрадиційна енергетика.
  • Високі технології в енергомашинобудуванні.
  • Екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

ISSN 2411-0558 (Online).
ISSN 2079-0031 (Print)
.

Про вісник: Наукові статті, що публікуються у Віснику НТУ «ХПІ» у серії «Інформатика і моделювання», відображають результати досліджень вчених та фахівців в галузях інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, елементів та пристроїв обчислювальної техніки та систем керування, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці, діагностики, контролю і надійності цифрових пристроїв і систем, нейрокомп'ютерів та нейронних мереж, розпізнавання образів і обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні та управлінні, телекомунікаційних систем та мереж, інтелектуальних медичних систем підтримки прийняття рішень та їх компонентів.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах:
I. Serial registries:
 ISSNUlrich’s Periodical Directory (США).
II. Abstracting systems: eLibrary (Россия)CiteFactor (Academic Scientific Journals), Open Academic Journals Index (Россия), SIS (Scientific Indexing Services), UIF(Universal Impact Factor),  Directory of Research Journals Indexing (Индия), SJournals IndexResearch Bible (Япония)
III.
 Web-based search systems: Google ScholarDogpileAolRefseekAskAcademic Index.
IV. Electronic Libraries:  Сyberleninka (Росія), Bielefeld Academic Search Engine (Германія), Open Journal Systems (Україна), The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI" (Україна), TextArchive (Росія).
V. Journal databases:
 DOAJ (Directory of open access journals),  OCLC WorldCat,Research BibleGenamics JournalSeekSHERPA/RoMEOADAT (Academic Database Assessment Tool).
VI. University Libraries. США: Walden University, Beardslee Library Journals, University at AlbanyUniversity of Texas, WRLC CatalogsUniversity Oregon,Monterey Bay LibraryUniversity of KentuckyUniversity of Georgia,Indiana UniversityHarvard LibraryNew York University,Northwestern UniversitySan Jose State UniversityLibrary & Technology ServicesMercyhurst College Library SystemPoudre River Public Library DistrictVirtual Science LibraryJournal index,Jean and Alexander Heard Library, Florida Institute of Technology,OHSU Library. Великобританія: Birmingham Public LibraryBritish LibrarySocial Services Knowledge Scotland Linking ServiceUniversity of Strathclyde GlasgowSUPrimo LibraryUniversity of GlasgowRoyal Holloway University of London,University of Cambridge,  University of EssexUniversity of NottinghamOne SearchUCL LIBRARY SERVICESUniversity of Edinburgh. Канада: University of New BrunswickTrinity Western UniversityUniversity of SaskatchewanUniversity of OttawaUniversity of ReginaUniversity of WindsorLaurentian UniversityConcordia University College of AlbertaSFUАвстралія: LaTrobe University LibraryState LibrarySL On Search, Griffith UniversityUniSABay State CollegeQueensland University of Technology (QUT).Швеція: IBRIS - Nationelly bibliotheka system, Högskolan DalarnaSödertörns högskola,Stockholm University LibraryStockholms UniversityChalmers BibliotekSLU. Мексика:University Mexico, CCG-IBT BibliotecaНідерланди: Quality Open Access Market,University of LeidenІнші страни: Universia (Іспанія), Babord+ (Франція), Bimpe(Франція), Cerge EL (Чехія),  BON (Португалія), AUT Library (Нова Зеландія), Polska Bibliografia Naukowa (Польща), BUW (Польща), ДНТБ (Україна)Научная библиотека имени Говорова (Росія)The Grove Library (Нігерія), Universiteits bibliotheek Gent (Бельгія)E-Resources Subject Access (Китай)Wuhan Institute of Technology (Китай), Hochschule Hannover (Германія), CORE (Германія), University of Ruhuna (Князівство Рухуна), Biblioteca universitaria di Lugano (Швейцарія), NTHRYS (Індія).

Индексы Вестника НТУ "ХПИ". Серия: "Информатика и моделирование"
I. Index Copernicus
Impact Factor ICV 2013 - 4.91
Impact Factor ICV 2014 - 64.23
II. 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Общие показатели:
Место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Автоматика.
Вычислительная техника" - 
34.
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX - 1
091
Показатели за 2014 год:
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,15
8.
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,122.
Пятилетний индекс Херфиндаля -1009.
Десятилетний индекс Хирша - 3.
III. Open Academic Journals Index
Impact Factor OAJI 2012 - 0,536.
IV. Universal Impact Factor
Impact Factor UIF 2013 - 0,6041.
V. Google scholar:
h-індекс - 5
i10-індекс - 2.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Тематична спрямованість серії Віснику НТУ «ХПІ» «Механіко-технологічні системи та комплекси»

Наукові розробки в заготовчому виробництві, комплексній автоматизації та комп’ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та виробництвами, комп’ютерно-інтегрованому проектуванні  та охороні праці в галузі. Основні розділи: матеріалознавство, технології та обладнання виробництва, автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами, комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Нові рішення в сучасних технологіях», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, технологіях органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295

Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК №3657 від24,12,2009

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

    

Журнал присвячений проблемам управління розвитком компаній, територій і держав. У цьому зв'язку головна увага приділяється проблемам стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами і взаємозв'язкам між цими науками. Розглядаються питання створення методологій управління розвитком, вибору кращих методологій для застосування на конкретних об'єктах, математичного моделювання процесів і явищ, застосування математичних методів дослідження операцій, математичної статистики, вирішення практичних задач. Окрема увага приділяється об'єднанню досвіду застосування стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами в різних галузях економіки.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Галузь наук: технічні науки

Мова видання: англійська, українська, російська

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 2013

Журнал індексується в 19 міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20) Вісник НТУ "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія,та входить до баз даних DOAJ, ВИНИТИ (Росія).

Вісник НТУ "ХПІ" серія "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" отримав Index Copernicus Value індекс за 2013 рік - 4.74.


Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Періодичність виходу - 2 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Print ISSN: 2079-0023

Online ISSN: 2410-2857

Галузь і проблематика: Наукові статті, які публікуються у Віснику НТУ "ХПІ" у серії "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї", показують результати досліджень учених і фахівців в області інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, теорії управління, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці й економіці, нейрокомпьютерах і нейронних мережах, розпізнавання образів й обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні й керуванні, систем підтримки рішень й їхніх компонентів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

Для викладачів, наукових працівників, спеціалістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НУК

Електронне видання "Вісник НУК" підтримує політику відкритого доступу.

Видається до 5 разів на рік. Заснований у 2009 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Віснику Національного університету кораблебудування", зараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 12 від 2009 року (стор. 5); № 5 від 2010 року (стор. 15); № 6 від 2010 року (стор. 13) електронне видання "Вісник НУК" внесене до переліку електронних наукових фахових видань.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • галузеве машинобудування
 • електротехніка
 • інформатика
 • обчислювальна техніка та автоматизація
 • техногенна безпека
 • енергетика
 • машинобудування
 • економіка та управління підприємствами

Затверджено до друку Вченою радою НУК, протокол № 10 від 27.11.2009 р.

ISSN (Print), ІSSN 2312-9441 (Online)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Біологія

Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05 / 6 от 14.06.2007 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Рік заснування: 1996
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії,  країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.
ISSN 2303-9914 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р.
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: О.О.Світличний, д-р геогр. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058,Шампанський пров., 2
E-mail: visgeo@onu.edu.ua

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/5 від 18.11.2009 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Соціологія та політичні науки

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" видається з 2006 року. Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online)            DOI 10.18524/2304-1439
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
E-mail: lychkovska@mail.ru

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського Національного університету. Хімія

Вісник Одеського національного університету. Хімія

Рік заснування: 2000
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.
ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)
DOI 10.18524/2304-0947
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/3 від 08.07.2009 р.
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: Т. Л. Ракитська, д-р хім. наук, проф.
                                           І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ВІСНИК ПДАБА є фаховим науковим виданням в галузі технічних наук, будівництва та архітектури.

ISSN 2312-2676.

Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Збірник наукових праць входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та архітектури згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021 (Додаток № 1).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Збірник «Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, включений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

ISSN: 2225 - 6725

Засновник: ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" http://www.pstu.edu 

Рік засновання: 1995

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

З попередніми виданнями збірника можна ознайомитись на офіційному сайті ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: http://eir.pstu.edu/

Приєднуйтесь до нас на Facebook  https://www.facebook.com/vestnik.pstu

 Збірник внесено до Міжнародної науко - метричної бази Index Copernicus 

 http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24782753,3.html

 • ICV 2014: 41,58 

 Індексується Cosmos Foundation (Німеччина) 

http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/809.html

Включено до 

https://www.worldcat.org/search?q=REPORTER+OF+THE+PRIAZOVSKYI+STATE+TECHNICAL+UNIVERSITY+Section%3A+Economic+sciences&dblist=638&fq=&qt=facet_all_yr%3A  

WorldCat 

Адреса:

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

вул. Університетська, 7, кабінет 9. 105

м Маріуполь, Донецька обл., 87500

E-mail: vestnik.pstu@gmail.com

Телефони для довідок:

098258 94 47; або 066 916 15 37 Капранова Лариса Григорівна, секретар редакційної колегії збірника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google ScholarScience index (РІНЦ - Російський індекс наукового цитування), Open Academic Journals Index,  Index CopernicusSIS (Scientific Indexing Services), ResearchBib, International Institute of Organized Research (I2OR), Directory Indexing Of International Research Journals - CiteFactor International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)Science Library Index, Directory of Research Journals Indexing, доступний у фондах бібліотекНаціональна бібліотека України імені В. І.Вернадськогонаукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія), наукова електронна бібліотека  Сyberleninka (Росія), Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa – PBN)електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Геологія-Географія-Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія – Географія – Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія – Географія – Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 40 випусків Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Рік заснування: 2005 рік 

Тематика: географічні та екологічні дослідження оточуючого середовища та збалансоване природокористування, методологічні підходи в екологічних дослідженнях, інноваційні дослідження, розробка інформаційних технологій дослідження охорони та захисту довкілля, вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічниї питань безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі та інше.

ISSN:1992-4259        

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4

Періодичність: 1 (2) рази на рік  

Мова видання: українська, російська, англійська  

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф.                                          

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц.

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.                                       

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022     

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36       

E-mail: ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf


Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Гуманітарний журнал

Публікація результатів наукових досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні.

«Гуманітарний журнал» заснований і видається з 1999 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3782 від 16.04.1999 р. Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/1 від 10.11.1999 р. «Гуманітарний журнал» зареєстрований ВАК України як фахове видання з історичних наук (Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010, № 1-05/8).

Рецензування внутрішнє.

Періодичність: щоквартально.

Контакти:

40005 Україна, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 19, корп. 1, кімн. 68.

Тел.: (0562) 46-90-45; 47-45-18.

E-mail: gpl@ua.fm

http://ipt.nmu.org.ua/ua/vidavn/gj.php

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Двигуни внутрішнього згоряння

Рік заснування: 2002.
Галузь і проблематика:
У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.
ISSN 0419-8719 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6393 від 29.07.2002 г.

Видання включене в  Перелік наукових професійних видань України. Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька.
Засновник:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Головний редактор: Марченко А.П., доктор технічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння" і  науково-технічній библіотеці НТУ “ХПІ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);  зберігається в реферативній базі даних ВІНІТІ Російської академії наук і публікується в тематичній серії РЖ «Двигуни внутрішнього згоряння» (вільний он лайновый доступ до ресурсу на Web-Сервері ВІНІТІ).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directoryнауково-метричні  системи GoogleScholar; WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка харчової промисловості

Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку.

Сайт журналу http://onaft-fie.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економічна та продовольча безпека України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Науковий журнал

Рік заснування: 2011
Галузь та проблематика: Виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання тісно пов'язане з безпечною й надійною роботою залізничного транспорту. Для забезпечення безпеки також необхідне своєчасне і якісне технічне обслуговування об'єктів, що може бути досягнуто лише завдяки застосуванню мікроелектронних і комп'ютерних систем. Публікації оригінальних та оглядових робіт з проблем електромагнітної сумісності (ЕМС) та функціональної безпеки технічних засобів залізничного транспорту, методів та результатів їх випробувань на ЕМС, та доведення їх функціональної безпеки.
ISSN 2223–5620 (Print), ISSN 2411–1554 (Online) 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17326-6096Р від 14.10.2010 р.
Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: д.фіз.-мат.н., проф. Гаврилюк В. І., завідувач кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Зам. головного редактора: к.т.н., доц. Сердюк Т.М., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Рибалка Р. В., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ (УКРАЇНА):

Бабаєв М. М. – д.т.н., проф., Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ); Бойнік А. Б. – д.т.н., проф., УкрДАЗТ; Гетьман Г. К. – д.т.н., проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ); Дубинець Л. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Жуковицький І. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Заблудовський В. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Костін М. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Саєнко Ю. Л. – д.т.н., проф., Приазовський державний технічний університет; Стасюк О. І. – д.т.н., проф., Державний економіко-технологічний університет транспорту; Сиченко В. Г. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Чепцов М. М. – д.т.н., проф., Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту; Профатилов В. І. – к.т.н., доц., ДНУЗТ.

 ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

 Бадьор М. П. – д.т.н., проф., Московський державний університет шляхів сполучення, Російська Федерація; Бочков К. А. – д.т.н., проф., Білоруський державний університет транспорту, Республіка Білорусь; Бялонь А. – к.т.н., Науково-технічний центр залізничного транспорту, Республіка Польща; Загарій Г. І. – д.т.н., проф., Федеративна Республіка Німеччина; Микульский Є. – д.т.н., проф., Силезський технологічний університет, Республіка Польща.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 129, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: +38 (056) 373-15-04
E-mail: ecsrt@yandex.ua, serducheck-t@rambler.ru 
Сайт: http://ecsrt.diit.edu.ua/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електроніка та зв'язок

Архів журналу "Electronics and Communications"  за 1996-2013 роки  old.elc.kpi.ua/index.php/ru/arkhiv

"Electronics and Communications" - науково-технічний журнал , який включено до переліку наукових фахових видань України (Затверджено наказам Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 №261).

У журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців. 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка і Електромеханіка

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Електротехніка і Електромеханіка - мультидисциплінарний рецензований науковий журнал відкритого доступу, який публікує роботи по новим досягненням в галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки і удосконалення електричних машин і апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та електрофізики, техніки сильних електричних і магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і систем, безпеки електрообладнання.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія»

Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Науковий напрямок – енергетика та енергоефективність.

Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4135 від 30.03.2000 р.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, фахівці за тематикою журналу, аспіранти, студенти.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Рік заснування: 2000.

ISSN: 1813-5420 (Print), 2308-7382 (Online).

Засновник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Друкується за рішенням Вченої ради НТУУ "КПІ".

Головний редактор  Ю.І. Якименко

Журнал внесено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії ВАК України від 1 липня 2010р.  № 1-05/5.

Журнал включено до:

–      бази даних «Наукова періодика України» НБУВ;

–      українського реферативного журналу "Джерело" (ІПРІ НАН України);

–      електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI;

–      наукова періодика України URAN (OJS);

–      наукометричної бази даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека);

–      наукової пошукової системи Google Scholar;

–      баз даних Open Academic Journal Index (OAJI), WorldCat, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print)) - загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»http://www.kpi.kharkov.ua і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія« СВЕКО ». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).

Журнал:

передплатний - передплатний індекс: 91295 в Каталозі передплатних видань Украіни. Поширюється на території України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя;

науковий - внесений до списку наукових, спеціалізованих видань ВАК України з технічних та економічних наук, затверджений постановами Президії ВАК України від 01.07 2010 року № 1-05 / 5 і від 23.02 2011 № 1-05 / 2;

рецензований - рецензування: від автора - відкрите, незалежне, від редакції - подвійне сліпе;

реферативний - реферується національної реферативной базою «Україніка наукова» (Україна) і ВІНІТІ РАН (Росія). Реферативна інформація друкується в українському реферативному журналі «Джерело» та у виданнях ВІНІТІ РАН;

індексований міжнародними наукометричними базами:

Google Scholar - індексує сайти наукових та освітніх установ, он-лайнові видавничі платформи, інші спеціалізовані веб-ресурси;

Science index (РИНЦ - Російський індекс наукового цитування) - національна інформаційно-аналітична система, яка акумулює понад 4,7 мільйона публікацій, а також інформацію про цитування цих публікацій з більш 4000 журналів;

включений в Ulrich's Periodical Directory (передплатний Каталог американського видавництва Bowker);

представлений в OCLC WorldCat (найбільша в світі бібліографічна база даних) і BASE (пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті (Німеччина);

доступний в фондах бібліотек:

Національна бібліотека України імені В. І.Вернадський; наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія); наукова електронна бібліотека КіберЛенінка (Росія), науково - технічна бібліотека і інституційний репозитарій (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 місяців після виходу друкованого видання;

Мова видання: змішана - російська, українська, англійська.

Періодичність видання: 1 раз на місяць (12 випусків на рік).

Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

Призначений для вчених, аспірантів, керівників підприємств, широкого кола читачів, які цікавляться сучасними науковими розробками в області економіки, енергоефективності, ресурсозбереження та альтернативних джерел енергії.

У редакційній колегії працюють: вчені з Угорщини, Німеччини, Греції, Грузії, Казахстану, Польщі, Росії, України.

Ідентифікація авторів: редакція вітає авторів, що зареєструвалися в світовому реєстрі вчених «Open Researcher and Contributor ID (ORCID)» та мають унікальний ідентифікатор (ORCID). Технологія реєстрації вчених у світовому реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Головний редактор журналу - Мехович Сергій Анатолійович, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», академік Академії наук Вищої освіти України, генеральний директор ТОВ «Науково-технічний центр« Енергетичні технології », кандидат економічних наук.

Заступник головного редактора - Маляренко Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Відповідальний секретар - Ганжа Анна Михайлівна, кандидат технічних наук.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Записки з романо-германської філології

Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.
ISSN 2307-4604 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/5 від 01.07.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, іспанська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26, кімн. 109
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина і фармація
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  1999 року.


ISSN: 2306-4145

ISSN (online): 2310-1210


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №4910 від 02.03.2001 р.
Передплатний індекс: 90253
Періодичність: 6 раз в рік.

 Лицензия Creative Commons

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

International Scientific Conference "MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS"

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Збірник містить матеріали пленарних і секційних доповідей, представлених на міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми телекомунікацій" (МНТК "ПТ") та Міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» (МНТК "ПРІТС"), які проводяться щорічно в м. Києві.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту

Рік заснування: 1994

Галузь та проблематика: у збірнику наводяться результати наукових досліджень у галузі рухомого складу, управління процесами перевезень, зв’язку, будівництва й реконструкції залізничного транспорту та його інфраструктури, узагальнення та розповсюдження вітчизняного та закордонного досвіду.

ISSN 2413-3795 (Online), ISSN 1994-7852 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21515-11415 ПР від 27.07.2015 р.

Наукометричні показники журналу:

Index Copernicus (Польща) — ICV 2014: 32.64

Google Scholar hi-8

Періодичність: 8 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Зернові продукти і комбікорми

У 2000 році в Державному Комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України Одеською державною академією харчових технологій зареєстровано новий науково-виробничий журнал «Зернові продукти і комбікорми» (Посвідчення: Серія КВ, №12576-1460Р). У 2001 році уже вийшло три випуски журналу. Періодичність виходу - один раз у квартал. Видавець журналу - науково-виробнича фірма «Комбіко».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (ISSN 0021-3470) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Импакт фактор = 0,167 (WoS, 2013). SJR = 0,148, SNIP = 0,282 (Scopus, 2014).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНТЕЛЕКТ.ОСОБИСТІСТЬ.ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Аналізуються умови формування особистості, надаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації, переосмислюються ціннісні настанови української ментальності, актуалізуються питання прискорення соціального розвитку і методи вирішення глобальних проблем.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

титульна сторінка збірки

Інформаційні системи, механіка та керування

Рік заснування: 2008

Проблематика: висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами

ISSN: 2219-3804

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13992-2962Р від 14.04.2008

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

Індексування: Index Copernicus International

                      Impact Factor ICV 2014: 50,96 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник "Information Technology and Security"


“Information Technology and Security”
(з англ. “Інформаційні технології та безпека”) – друковане наукове видання, засноване Державним закладом "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"  для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань, а також вищої освіти за ступенем магістр. Після однорічної паузи поновлено з 2015 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 18225-7025P від 30.08.2011.

Рік заснування: 2012.

P-ISSN: 2411-1031.

E-ISSN: 2518-1033

Вид видання: збірник наукових праць.

Статус видання: вітчизняний.

Мови видання: українська, російська або англійська (змішаними мовами).

Періодичність: щопівроку.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна та зарубіжна.

Галузь науки: технічні.

Категорія читачів: наукові, науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники, аспіранти, докторанти, слухачі, студенти та курсанти.

Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.

Головний редактор: Олександр Михайлович Богданов, д-р техн. наук, проф.; Державний заклад "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна.

Відповідальний секретар: 
Василь Васильович Цуркан, канд. техн. наук; Державний заклад "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна.

Технічний секретар: 
Олексій Сергійович Кильовий; Державний заклад "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Київ, Україна.

Відповідальна кафедра: Кібербезпеки та застосування автоматизованих інформаційних систем і технологій

Адреса редакції видання: вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056, Україна.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Рік заснування-1996,Тематика: висвітлення наукових та технічних засад, побудови інформаційно-керуючих систем на основі сучасних інформаційних технологій.Сфера розповсюдження - загальнодержавна,зарубіжна.Категорія читачів-науковці,аспіранти.студенти, науково-технічні праціники залізниць.Статус видання- вітчизняне, мови -українська, російська,англійська(змішаними мовами).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Рік заснування: 2004

Галузь  та  проблематика: У виданні представлені наукові статті з історії педагогічної думки та освіти, історії педагогіки в особах, педагогічного краєзнавства. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

ISSN 2307-4833

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9073, від 18.08.2004 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновники: Засновники: Національна академія педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки

Головний редактор: Сухомлинська О.В., доктор педагогічних наук, профессор, дійсний член НАПН України

Заступник головного редактора: Побірченко Н.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Відповідальний секретар: Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 4-02-81

E-mail: koliada_n@mail.ru

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історчний архів. Наукові студії

Історичний архів. Наукові студії

Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2413-578X (Online), ISSN 2077-5709 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 р., Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Сінкевич Є. Г., доктор історичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Index CopernicusUlrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Клінічна та експериментальна патологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Рік заснування:1999 рік 

Тематика: теоретичні, прикладні екологічні та географічні дослідження компонентів довкілля, еколого-медичні дослідження, геоекологічний моніторинг, географічні та екологічні проблеми геосистем різного рівня (дослідження, оцінки, моделювання та ін.)

ISSN:1992-4224

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5 (Бюлетень ВАК України № 12, 2009 рік)

Періодичність: 2 (4) рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф.

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц. 

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей у різних галузях людської діяльності

 

Рік заснування: 2008

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14522-3493P від 25.06.2008

Періодичність: 2 рази на рік                                                       

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновники: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка                                   

Головний редактор: Кривонос Юрій Георгійович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   

Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор     

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300

E-mail: m-c-m@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

 

Рік заснування: 2008

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14521-3492P від 25.06.2008

Періодичність: 2 рази на рік                                                       

Мова видання: українська, російська, англійська                         

Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України                                            

Головний редактор: Кривонос Юрій Георгійович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор   

Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Ковальська Ірина Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент     

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300 E-mail: m-c-m@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Медичні перспективи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Металознавство та термічна обробка металів

Металознавство та термічна обробка металів - професійне наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства та будівництва.

ISSN 2413-7405

Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Видання входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальністями "Матеріалознавство", "Будівельні матеріали та вироби" згідно з постановою Президії ВАК України.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Механіка гіроскопічних систем

Механіка гіроскопічних систем

Рік заснування: 1982

Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

ISSN: 0203-3771

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». факультет авіаційних і космічних систем

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук 

Індексування: Index Copernicus International

                      Impact Factor ICV 2014: 45,59 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

«Мiждисципрлiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.

ISSN 2415-3761 (Online), ISSN 2307-4515 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародна економічна політика

Журнал "Міжнародна економічна політика" заснований Київським національним економічним університетом у 2003 році. Його спільно випускали та підтримували Київський національний економічний університет (Україна) і Центр торгової політики та права при Карлтонському й Оттавському університетах (Канада). Наразі, журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основними цілями журналу є сприяння прогресу знань у галузі міжнародної економічної політики в колах науковців і практиків не лише України, а й інших країн світу та сприяння обміну ідеями та розвитку діалогу щодо міжнародних торговельно-економічних питань. Журнал намагається досягти цих цілей шляхом забезпечення форуму для публікації результатів досліджень науковців і практиків з усього світу.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями торгівлі, інвестицій та менеджменту в Україні чи інших країнах з перехідною економікою, а також на теми фінансової стабільності, економічних реформ, співробітництва, права, політекономії, міжнародних фінансових організацій, іншими питаннями, які доводиться вирішувати розвинутим країнами, країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються. Насамперед, розглядаються статті, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері зовнішньоекономічної політики. Кінцевого терміну подання робіт немає: статті приймаються постійно.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та країн Західної Європи.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі міжнародної економіки та права, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Редакційна колегія журналу висловлює вдячність Центру торгової політики та права (ЦТПП) та Канадському агентству міжнародного розвитку (CIDA) за сприяння та підтримку.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мікробіологія і біотехнологія

Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми, віруси.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Мова

Рік заснування: 1993

Галузь і проблематика: Публікація результатів актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики. Різноаспектні дослідження феномену мови і мовлення. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.

ISSN 2307-4558 (Print)
ISSN 2414-9489 (Online)
ICV 2014: 67.85

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 г.,
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: № 1-05/8 от 22.12.2010 г.,  № 1328-05/8 от 21.12.2015 г.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська, болгарська, польська, чеська і деякі інші.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Степанов Євгеній Миколайович, д-р філол. наук, доц.
Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, кімн. 113, м. Одеса, Україна, 65058
Тел.: + 380487762277; + 380661132580; + 380964966406
E-mail: stepanov.odessa@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика:
Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.
ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 (технічні науки).
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar,  eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Universia, Global Impact Factor (GIF), Scientific indexing service, SciVal, Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, УІНЦ.
Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2014: 70.47;
Google Академiя - hi-11;
Global Impact Factor - 0.765 (2015);
InfoBase Index - 3.1 (IBI Factor 2015).
Періодичність: 6 разів на рік.
Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Мямлін С. В., доктор технічних наук
Заступник головного редактора:
Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар:
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 371-51-05
E-
mail: lib@b.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.

ISSN 2410-9576

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

Головний редактор: Гонта Олена Іванівна

Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Журнал Науковий вісник Чернігівського державного Інститута припинив своє існування і його правонаступником являється журнал Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університета http://journals.uran.ua/nvp_chntu

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

ISSN: 2218-293   

Періодичність: 4 рази на рік  

Мова видання: українська, російська,англійська  

Засновник: Чернігівського державного інституту економіки і управління

Головний редактор: Гонта   Олена Іванівна

Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна                               

Телефон:    (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

ISSN 1810-0546

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування;  матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.
E-mail:  n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Екологія

Наукові праці. Екологія

Галузь і проблематика: Журнал міститьматеріали з різних напрямів екології. Значну частину робіт присвячено питанням аграрної екології, а саме вивченню впливу різних абіотичних і біотичних чинників на формування продуктивності сільськогосподарських культур. Низка публікацій присвячена проблемі охорони родючості та санітарного стану ґрунтів. Поряд з цим висвітлені окремі питання енергозаощадження, екологічної просвіти, екології людини, а також загальної екології.
ISSN 2415-8348 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Грабак Наум Харитонович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Економіка

Галузь і проблематика: У журналі представлено результати досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку України. Статті охоплюють актуальні теоретичні проблеми економічного розвитку, особливості розвитку фінансової системи країни, проблематику економіки промисловості, транспорту та інших галузей народного господарства; важливі аспекти соціальної економіки та економіки праці, регіональної та місцевої економіки, а також питання фінансово-економічного механізму вдосконалення вищої освіти.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з економічних наук (Наказ МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Горлачук В. В., доктор економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Історія

Наукові праці. Історія

Галузь і проблематика: До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелознавства, історичного краєзнавства.

ISSN 2311-1674 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Тригуб П. М., доктор історичних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Google Scholar.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці ОНАХТ

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, в якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, повідомлення про досягнення наукових напрямків і шкіл академії.

Виходить з 1937 року. За 110 років на його сторінках були опубліковані наукові роботи видатних представників вітчизняної науки.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12577-1461ПР від 16 травня 2007 р.

Редакція журналу запрошує викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, які займаються проблемами зернопереробної та харчової промисловості присилати свої статті для публікації в науковому журналі «Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Техногенна безпека

Галузь і проблематика: У журналі публікуються наукові статті, в яких представлено результати досліджень з актуальних питань у галузях радіоекології та дозиметрії, радіобіології, біофізики та радіаційної медицини, техногенно-екологічної безпеки, якості та стандартизації життєдіяльності людини, енергоефективних та екологобезпечних технологій.

ISSN 2311-1232 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Голова редколегії: Клименко Л. П., доктор технічних наук

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

ISSN 2310-9815 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук (Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Філософія

Наукові праці. Філософія

Галузь і проблематика: Журнал містить статті, у яких висвітлюються проблеми: загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.
ISSN 2414-0279 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Гавеля В. Л., доктор філософських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» є медичним науково-практичним виданням, в якому публікуються матеріали за напрямком перинатальної медицини.
Засновники видання:

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація неонатологів України"


Передплатний індекс журналу "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина": 89773

ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові матеріали і технології в машинобудуванні

Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" засновано у 2010 р.

ISSN ______  (Online)
ISSN 2524-0544 (Print)

Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні"  в галузі технічних наук: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

Мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі металургія.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру матеріали, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

До публікацій запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності, яких: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

Періодичність: 2 рази на рік (Номер виходе в червні та грудні. Статі приймаються протягом року.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

         +38(050)-546-06-83
         +38(097)-290-86-16


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Новітня освіта

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2013

Галузь та проблематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: ESCI (Web of Science), Index Copernicus (ICV 2014=54,81), DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI, Cite Factor, UIF, Research Bible, I2OR, SIS.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: англійська

Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718

Тел.: (044) 204-85-37, (050) 133-86-25

e-mail: ae.fl.kpi@gmail.com 

веб-сайт: http://ae.fl.kpi.ua/ 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Обладнання та технології харчових виробництв

Проблематика збірника: розробка та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, створення нових технологій виробництва продуктів харчування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Ортопедия, травматология и протезирование

«Ортопедия, травматология и протезирование» (ОТП) — рецензований журнал, який засновано у 1927 р. «ОТП» є офіційним виданням Української асоціації ортопедів-травматологів. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з травматологією, ортопедією та протезуванням. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно захворювань і пошкоджень опорно-рухової системи та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.
Згідно з укладеним із CrossRef Договором (№ РЧ/05-2014 від 08.07.2014) редакція журналу кожній статті, опублікованій з 2009 року, вказує DOI як обов’язковий елемент сучасного наукового видання. 
Електронна версія журналу представлена на сайті otp-journal.com.ua.
У журнал приймаються рукописи російською, українською та англійською мовами, оформлені відповідно до авторських вимог. Представлені для публікації дослідження повинні бути схвалені локальним комітетом з біоетики.
ISSN:  0030-5987
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19322-9122 ПР від 08.08.2012
Галузь: медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Українська асоціація ортопедів-травматологів
Згідно з наказом МОН України від 04.07.2014 № 793 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медицини для публікації наукових результатів дисертацій (попередні реєстрації № 1а/5 від 22.05.1997, № 1-05/7 від 09.06.1999, № 1-05/4 від 14.10.2009).
Журнал представлено в каталозі періодичних видань України — індекс 71454,
у каталозі Російської Федерації «Газеты. Журналы» — індекс 84448,
на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua, 
у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова» та виданні УРЖ «Джерело» — Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ),
у Реферативному журналі (РЖ) Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ РАН), у міжнародній системі  «Ulrich's Periodicals Directory».
Журнал індексується Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, Medical Journal Links, РІНЦ, BASE, CiteFactor, Research Bible, Universal Impact Factor.
 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

cover-ua

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Головний редактор:
Єрмаков С.С., д-р пед. наук, проф., м.Харків, Україна.
Науковий консультант:
Запорожанов В.О. д-р пед. наук, проф., м.Ольштин, Польща.

Журнал засновано у 1997р. [ISSN 1818-9210 (online), 1818-9172 (print)]. З 01.01.2013р. журнал видається англійською мовою - [ISSN 2308-7269 (English ed. online)]. Свідоцтво про реєстрацію -  KB 20683-10483ПР від  31.03.2014р. Періодичність - 12 номерів на рік. Журнал затверждено ВАК України (Постанова Президії №1-05/3 від 08.07.2009р. : педагогічні науки, фізичне виховання і спорт. Видання включено до списку журналів Міністерства науки і вищої школи Польщі - http://www.nauka.gov.pl.

Журнал відображено у базах даних:Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCat DOAJ (Directory of Open Access Journals); BASE (Bielefeld Academic Search Engine); DRJI (Directory of Research Journals Indexing); Academic Journals DatabaseCOREDirectory Indexing of International Research JournalsElektronische ZeitschriftenbibliothekGoogle Scholar (Search); PBN (Polish Scholarly Bibliography); ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); OAJI (Open Academic Journals Index); AcademicKeysOpen Science DirectoryRussian science citation indexINDEX COPERNICUS.

Адреса редакції: а/с 11135, м.Харків-68, 61068, Україна.

http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Питання літературознавства

„Питання літературознавства” – найстаріший в Україні періодичний науковий журнал із проблем поетики та історії світової літератури.

Видається з 1966 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Рік заснування: 2009

Галузь  та  проблематика: У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті.  Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

ISSN 2306-5532

ISSN (online version) 2312-1904

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 P, від 18.05.2009 р.

 Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Оксана Заболотна - доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ: Наталя Лавриченко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру Малої академії наук України, почесний редактор-засновник.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Олена Локшина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач Лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (Україна);

Оксана Заболотна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна);

Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна);

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: CiteFactor (Academic Scientific Journals)Directory of Research Journals IndexingUniversal Impact Factor.

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 5-20-92

E-mail: oxzab@yandex.ru

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правова держава

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Constitutional State                                         Правовое государство

  

Лауреат IV Всеукраїнського конкурсу

на краще юридичне видання

 

Науковий фаховий журнал

Виходить 4 рази на рік

Заснований у лютому 1999 р.


 

Індексація наукометричними базами даних: 

Індексація іншими базами даних: 

 

 Вища атестаційна комісія України

визнала журнал фаховим виданням з юридичних наук.

Постанова Президії ВАК України № 1-05/3

від 14 квітня 2010 р.

 

                           

                               Постановою Президії ВАК України у 2016 р.

                                      проведено  повторну перереєстрацію

                                                         фахового видання


Засновник:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Адреса редакції:

Україна,65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26

Тел.: (0482) 702-31-31

 

Контакти:

Д.ю.н., професор Миколенко Олександр Іванович (головний редактор) mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) - nvh2@list.ru, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 16843-5605ПР від 20.07. 2010 р

 

Мова видання: українською, англійською, німецькою та російською мовами

Спеціальність – Юридичні науки

Тематика: висвітлення наукових юридичних досліджень в регіоні, популяризація наукових знань, хроніка, персоналії, бібліографія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Праці міжнародного геометричного центру

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми законності

Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Відповідальний редакторТацій В. Я., д-р юрид. наук, проф., академік НАН України.

Заступник відповідального редактораГетьман А. П., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України.

Збірник засновано у 1976 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 2224-9281 (Рrint), ISSN 2414-990Х (Оnline).

Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21387-11187 ПР від 17.06.2015 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук – наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 17.10.2015 р.

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.

Збірник індексується в Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін.

Контакти: Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, редакційно-видавничий відділ наукових видань, тел. +38057 704-92-99, e-mail: problzakon@ukr.net. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми і перспективи економіки та управління

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektiviekonomìkitaupravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;                               Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;                                                             Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Телефон: (04622) 3–03–30

E-mail: red_viddil@ukr.net

Адреса сайта видання (URL): http://nvp.stu.cn.ua/.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми машинобудування

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми машинобудування» є академічним виданням.

Засновник: Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

ISSN 0131-2928

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України постановою Президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р. (фізико-математичні та технічні науки).

Періодичність: 4 номери на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Журнал представлений: в каталозі періодичних видань України -
індекс 08388, в базі даних Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Рік заснування: 2012

Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

ISSN: 2412-1185.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Спеціальність ДАК: філософія.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

Телефон: (0462) 72-40-75

E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Житомирським державним технологічним університетом.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 1994-1749

Мова видання: українська, російська, англійська, болгарська, польська,  німецька, румунська та французька 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Бухгалтерський облік, контроль (аудит) і аналіз;

– Економіка, організація і управління підприємством;

– Фінанси і статистика.

  Журнал представлено у базах даних:  WorldCatBASE ; Google Scholar Ulrich's Periodicals Directory

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Процеси механічної обробки в машинобудуванні

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

В збірнику публікуються статті провідних науковців України та зарубіжжя, які присвячені розгляду стану, перспектив та концепцій розвитку процесів механічної обробки, а також можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

РІК ЗАСНУВАННЯ
2005

ПРОБЛЕМАТИКА
стан перспектив та концепцій розвитку процесів механічної обробки в машинобудуванні

ISSN
1817-2997

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ

Постанова №1-05/7 від 04.07.2006

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

2 рази на рік

МОВА ВИДАННЯ
українська, російська, англійська, німецька, французька


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Радіоелектроніка, Інформатика, Управління

Радіоелектроніка, iнформатика, управління

Опис: науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» («РІУ»- це міжнародне академічне рецензоване видання. 
У журналі публікуються наукові статті 
(твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло)які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет
Країна: Україна.
ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6904. Журнал  зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р.
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р. “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року” журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата фізико-математичних та технічних наук.
Рік заснування: 1999. Періодичність виходу: чотири номери на рік (до 2015 р. - два номери на рік).
Обсяг: до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: фізико-математичні, технічні науки.
Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання:  нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика: радіофізика, мікро-, нано- і радіоелектроніка, апаратне і програмне забезпечення комп'ютерної техніки, комп'ютерні мережі і телекомунікації, теорія алгоритмів і програмування, оптимізація і дослідженням операцій, міжмашинна і людино-машинна взаємодія, математичне і комп'ютерне моделювання, обробка даних і сигналів, управління в технічних системах, штучний інтелект, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.
Розділи журналу:
- радіофізика;
- радіоелектроніка та телекомунікації;
- математичне та комп’ютерне моделювання;
- нейроінформатика та інтелектуальні системи;
- прогресивні інформаційні технології;
- теорія і методи автоматичного управління;
- управління у технічних системах.
Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-lineAcademic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАННаціональна бібліотека України ім. В.І. ВернадськогоРосійська державна бібліотека та ін., наведених та описаних тут.
Редколегія: головний редактор - В. В. Погосовд-р ф.-м. наук, професорзаст. головного редактора С. О. Субботінд-р техн. наук, професорЧлени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "РІУ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторія: вченіспівробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські права: Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

  

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Репродуктивна ендокринологія

Журнал «Репродуктивна ендокринологія» - це сучасний погляд не тільки на акушерсько-гінекологічні проблеми в розрізі ендокринологічної патології, але і на проблеми планування сім'ї, перспективи розвитку плода, проблеми андрологического і урологічного профілю та ін Безсумнівним пріоритетом для видання є упор на клінічну доказову базу , алгоритми діагностики, лікування і профілактики, надання максимальної кількості корисної науково-практичного матеріалу.
До уваги читачів пропонуються насущні теми і думки провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців за цільовими питань видання. Авторитетна редакція і редакційна колегія журналу «Репродуктивна ендокринологія», до якої входять провідні фахівці МОЗ та НАМН України, допускає до друку тільки актуальні матеріали, виходячи з позицій доказової медицини. На сторінках журналу регулярно друкуються перекладні матеріали зарубіжних авторів та огляди на основі сучасних публікацій у провідних міжнародних періодичних виданнях, виклад останніх найбільш важливих клінічних рекомендацій і консенсусів міжнародного значення, проблемні оглядові статті на основі зарубіжних матеріалів, коментарі вітчизняних фахівців.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 р. В 2013 році видання було перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765 – 9565 Р від 15 березня 2013 року. 

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу, менеджменту та права.

Діяльність збірнику регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірникунаукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Вимоги до структури та оформлення статей.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Селекція і насінництво

У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Редакційною політикою збірника є публікація з наступним обговоренням дослідницьких інноваційних матеріалів авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарської науки і пов’язаних з ними наукових галузей.

Редакція журналу в своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значимих інноваційних досліджень, дотримання норм видавничої етики.

Особливістю збірника «Селекція і насінництво» є підтримка праць молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів. Повні тексти мовою написання статей та розширені резюме англійською мовою викладаються у відкритому доступі на сайті збірника. Причиною не повної англомовності збірника є орієнтація на сільськогосподарські дослідження, які дуже тісно пов’язані з місцем проведення досліджень багатьох авторів (Україна, Росія, Білорусія, Казахстан та інші), а також широкий інтерес до публікацій збірника зі сторони сільськогосподарських виробників.

Метою журналу «Селекція і насінництво» є розширення публікування та обговорення наукових ідей з модернізації галузей сільського господарства та залучення до цього найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової і професійної спільноти.

Задачі журналу:

 • публікація наукових результатів із розширення і модернізації наукових досліджень у сільському господарстві та суміжних галузях, із впровадження інновацій у виробництво;
 • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
 • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які публікуються;
 • дотримання редакційної етики.

Журнал є безгонорарним виданням. Рішення про публікацію або відхилення матеріалів, які поступають в журнал, приймається редакційною колегією у відповідності з положенням про рецензування. Редакція залишає за собою право вносити редакційні зміни в матеріали, які поступають, здійснювати їх скорочення, відхиляти рукописи, які є невідповідними за тематикою або оформлені не належним чином, ретельно дотримуючись при цьому правила редакційної етики. Рукописи, відхилені редакцією, не рецензуються і не вертаються. Передрукування матеріалів, опублікованих у журналі, не допускається. Автор, подаючи статтю в редакцію, надає свою згоду на публікацію її в журналі «Селекція і насінництво», розміщення на сайті журналу, передачу тексту статті третім особам з метою забезпечення можливості цитування публікації та підвищення індексу цитування автора і журналу.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Системні дослідження та інформаційні технології

Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки України видає міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології". Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Слобожанський науково-спортивний вісник

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ISSN (Ukrainian ed. Print) 1991-0177
ISSN (Ukrainian ed. Online) 1999-818X                                                                                                    
ISSN (English ed. Online) 2311-6374

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі.

Рік заснування: 1997
Країна: Україна
Засновник: Харківська державна академія фізичної культури
Періодичність: 6 разів на рік
Мови видання: українська, російська, англійська

Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1081 вiд 29.09.2014 р.)
.

Тематика:

 • Фізичне виховання різних груп населення.
 • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
 • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
 • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація.
 • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
 • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту.
 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.

Розміщення журналу у наукометричних базах, репозитаріях: Ulrich’s Periodical Directory; WorldCat; DOAJ; ERIH PLUS; SPORTDiscus (EBSCO); OpenAIRE; Sherpa/Romeo; ROAD; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; CrossRef; EZB (Electronic Journals Library)Trinity western university (Canada) ; Електронна наукова бібліотека eLIBRARY.ruWorldwide eLibrary; AcademicKeys; JournalTOCsThe Open Access Digit LibraryOpen Science Directory; Stanford University Libraries (USA); British Library's Electronic Table of Contents (ETOC); ZDB(Germany); COPAC(UK); SUDOC(France)Lancaster University Library (UK); General Impact Factor (GIF); Science Impact Factor (SIF); Global Impact Factor (GIF); Sjournals IndexindexCopernicus; CiteFactor; Google Scholar; JIFactor; Open Academic Journals IndexScientific indexing serviceMIAR2015BASEInternational Institute of Organized Research (I2OR) database; Research Bible; PBN; Scilit; Open Science Directory; InfoBase Index; Dogpile; Aol; Ask.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин

Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» заснований у 2005 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2004 р. № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов’язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Сторінки історії. Збірник наукових праць.

Сторінки історії

Фахове видання “Сторінки Історії” створено для публікації наукових розвідок, присвячених малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахових науковців та усіх, хто цікавиться історією України.

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Періодичність:

Двічі на рік

ISSN (print):

№ 2307-5244

ISSN (online):
№ 2411-0647

Наукометричні бази:
DOAJ
CiteFactor
РІНЦ
EBSCO
IndexCopernicus

Мова видання:

Українська, російська, англійська

Засновники:
Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Журнал заснований у 2008 році.

Журнал зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20490-10290ПР).

Журнал видається українською, англійською та російською мовами.

Журнал виходить 3 рази на рік.

Наукове фахове видання України в галузях "технічні науки" та "військові науки" з 2009 року (історія).

Журнал індексується у наукометричних базах даних:

Журнал представлений у наступних базах даних:

Журнал внесений до каталогів бібліотек:

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у

 VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Сучасні підходи до управління підприємством»

з міжнародною участю

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробовувАнні результатів своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ". З годом до його лав приєднались і студенти технічних спеціальностей. До 2013 року до друку у збірник приймалися статті лише на українській мові. 

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

ISSN 2414-9306 (Online), ISSN 2310-5534 (Print)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системахIndex Copernicus (ICV 2014 = 22,34), ELAKRI, OAJIOJS, WorldCat, Research Bible, Google Scholar, OpenAIRE, III factor, CiteFActor, CosmosImpactFactor .

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до сьогодні - у м. Маріуполь Донецької області (Україна).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних, історичних, філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

Тематичні серії журналу:

«Економічні науки» - 6 чисел на рік

«Філософські науки» - 6 чисел на рік

«Історичні науки» - 6 чисел на рік

ISSN 1728-9343

Головний редактор: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор (профіль у системі Google Scholar).

Заступник головного редактора: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17), історичні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10).

Засновники:
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ);
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ);
Український культурологічний центр (м. Маріуполь);
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя).

Наші партнери:
Центр гуманітарної освіти НАН України;
Академія економічних наук України;
Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ);
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації.


Адреса редакції: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 129, корп. 2, к. 207

тел: +380504733118.

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №10398 від 15.09.2005.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Східно-Європейський журнал передових технологій

 

Термінологію, яка використовується в самій назві журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій», - «передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку «Східно-Європейського журналу передових технологій». Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії.

І саме тому вчені, пов'язані з сучасним виробництвом, мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень. Промисловці, в свою чергу, можуть черпати науково-практичну інформацію з журналу - кожен за своїм напрямком:

- Фахівці з управління та інформатики - з томів «Інформаційні технології та системи управління», «Математика і кібернетика - прикладні аспекти»;

- Фахівці-механіки та конструктори - із тому «Прикладна механіка»;

- Фахівці-технологи - з томів «Технології машинобудування», «Прикладна фізика»,  «Технології органічних і неорганічних речовин та екологія», «Матеріалознавство»;

- Фахівці-технологи та енергетики - із тому «Енергозберігаючі технології та обладнання».

Мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються,  і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Східно-Європейського журналу передових технологій» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Східно-Європейського журналу передових технологій».

Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.
Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів. 

Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.
Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р.

Збірник включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 

ICV: 3,68 (2012 р.) 

ICV:4,05 (2013 р.)

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=1908

Внесено до наукової електронної бібліотеки  (РИНЦ) eLIBRARY.RU

Внесено до бібліографічної бази даних WorldCat  http://www.worldcat.org/search?q=Theoretical+and+Practical+Aspects+of+Economics+and+Intellectual+Property&fq=ln%3Aukr&dblist=638&start=1&qt=page_number_link

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче:

 1. Автор підтверджує що, подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 2. Автор (автори) підтверджує, що це подання є особистим доробком.
 3. Виключно автор несе відповідальність за зміст статті у сфері охорони авторського права і суміжних прав відповідно до законодавства України.

 

Редакція збірника не має юридичного права и можливостей здійснювати офіційну перевірку наданих авторами матеріалів на наявність плагіату. Тому:

 1. Редакція збірника не несе відповідальності за авторство статей, що надруковано на його сторінках.
 2. Суперечка і розбіжності, що виникають у зв'язку з матеріалами що опубліковано на сторінках збірника наукових праць, вирішуються шляхом прямих переговорів між авторами, або третіми особами і авторами.
 3. Редакція збірника не втручається в конфлікт інтересів і не несе відповідальності за дії авторів.
 4. Якщо суперечка і розбіжності не можуть бути врегульована мирним шляхом, автори вирішують їх відповідно до законодавства в судах тієї країни, де зареєстрований відповідач.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теорія і практика правознавства

Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Відповідальний редакторГетьман А. П., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України.

Заступник відповідального редактораЯроцький В. Л., д-р юрид. наук, проф., член-кореспондент НАПрН України.

Видання засновано у 2011 р. Періодичність – 2 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 2225-6555 (Online).

Включено до Переліку наукових фахових видань України – наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 р.

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.

Видання індексується в Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін.

Контакти: Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, редакційно-видавничий відділ наукових видань, тел. +38057 704-89-16, e-mail: t.pr.pravozn@ukr.net ; niksor@ukr.net. 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у галузях технічних наук: механіки, інтегрованих технологій машинобудування та автотранспорту, технологій зварювання, інформаційно-комп’ютерних технологій, енергетики, технологій деревообробної та легкої і харчової промисловості, технологій охорони праці та природокористування. Статті написані науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами і прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів та закладів НАН України. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців різних галузей технічних наук, науково-технічних працівників, аспірантів, магістрантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науково-технічний і виробничий журнал «Технічні гази»

Технічні гази

Науково-технічний і виробничий журнал «Технічні гази»

Усе про низькотемпературних технічних газах і продуктах розділення повітря - в одному журналі!

Засновник і видавець - ТОВ "Інститут низькотемпературних енерготехнологій"

ДАНІ ПРО ЖУРНАЛ:

Початок видання журналу - 2001р.
Журнал пройшов перереєстрацію в державній реєстраційній службі України - свідоцтво КВ № 19455-9255ПР від 16.11.2012 р
  З 2005 р - офіційне видання ВАК України.
Періодичність видання - 6 випусків на рік.
Обсяг кожного випуску - 72 стор.
Опубліковані статті реферуються в різних журналах і базах даних ВІНІТІ РАН (Москва)
Представлений у міжнародній накометріческой базі ELECTRONIC JORNALS LIBRARY
МІЖНАРОДНА ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛУ:

РІНЦ (РІНЦ);
Electronics Journals Library (Бібліотека);
Google Схоларія

КРУГ ЧИТАЧІВ

Журнал є єдиним у світі виданням, в якому публікується найсучасніша науково-технічна інформація для фахівців, що займаються виробництвом і використанням низькотемпературних технічних газів (гелій, водень, неон, азот, аргон, кисень, оксид вуглецю, метан, природний газ, етан, діоксид вуглецю, пропан, аміак, інші граничні і неграничні вуглеводні, холодоагенти), а також розробкою і експлуатацією устаткування для їх отримання, створенням і впровадженням у практику технологій їх очистки, зрідження, зберігання і транспортування. До сформованої нами глобальної галузі низькотемпературних технічних газів як сфери для реалізації наших інноваційних та енергозберігаючих розробок і нашої щоденної діяльності можна віднести такі відомі і вже сформовані галузі, як кисневе і кріогенне, холодильне, вуглекислотне, газове та енергетичне машинобудування.

Для всіх читачів журналу важливим є те, що він сприяє усуненню завжди існуючого протиріччя між галузевим виробництвом устаткування і його широким міжгалузевим застосуванням. Таким чином, журнал "Технічні гази" служить сполучною між виробниками обладнання, тими, хто його експлуатує, і тими, хто займається газовим бізнесом.

Журнал орієнтується на інженерів, науково-технічних співробітників, аспірантів і студентів.

Иформация, що розміщується в журналі "Технічні гази", сприятиме випуску більш досконалого обладнання або використанню на Вашому підприємстві інноваційних технологій, пов'язаних з низькотемпературними технічними газами. Ваше підприємство у зв'язку з цим, безсумнівно, досягне більш високих бізнес-показників.

ПРІОРИТЕТИ ЖУРНАЛУ

Що ж стосується тематичної привабливості відбираються для публікації матеріалів, то редакція буде віддавати перевагу статтям, в яких розглядаються наступні актуальні в наш час питання:

підвищення ефективності та безпеки виробництв продуктів розділення повітря; використання їх у сучасних технологіях; реалізація on-site-проектів по створенню нових виробництв; забезпечення технічними газами та рідкими кріопродуктамі різних споживачів на умовах аутсорсингу;
вдосконалення технічного і технологічного забезпечення використання природного газу як ефективного енергоносія;
витяг з різних технологічних потоків діоксиду вуглецю для його зрідження або утилізації; вдосконалення процесів з діоксидом вуглецю в сучасних технологіях виробництва аміаку, карбаміду, метанолу та ін .; створення великих енерговиробних комплексів з повним улавливанием СО2.
РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

проблеми глобальної галузі низькотемпературних технічних газів;
процеси, цикли, схеми і обладнання холодильних та кріогенних систем;
установки й устаткування для виробництва продуктів розділення повітря, компримованого і скрапленого природного газу; діоксиду вуглецю та ін. технічних газів;
технічні гази в сучасних технологіях;
теплофізичні властивості газів та їх сумішей. Термодинамічний аналіз процесів в низькотемпературних системах;
економіка підприємств, енергозбереження, безпеку;
практика, нові розробки
ЯК ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ

Для оформлення замовлення необхідно скачати і заповнити заявку для россійскіхі українських компаній на відповідній мові на придбання журналу, після направити нам її факсом: +38 (048) 777-00-87 або по e-mail: uasigma@mail.ru.

Замовте зараз і Ви залишитеся задоволені!

На комплекти журналів минулих років діє гнучка система знижок.

Передплатні індекси:

по "Каталогу видань України" - 08212;
по об'єднаному каталогу "Преса Росії""Пресса России" - 84466, 95380; 30826 (для передплатників з Республіки Білорусь).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологічний аудит та резерви виробництва

Мета журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва»: публікація результатів досліджень, що дозволяють знаходити резерви ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції в промисловості.

Для досягнення цієї мети рубрики журналу спеціально підібрані таким чином, щоб користувачі від виробництва могли отримати відповіді на питання: «Як всебічно дослідити мій виробничий об'єкт?», «Який ефективний результат можна отримати в моєму провадженні?», «Яка економічна (інноваційна, інвестиційна) привабливість пропонованих заходів?»

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологія і техніка друкарства

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

 Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

 Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7154 від 03.04.2003 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Торгівля і ринок України

В журналі надаються теоретико-методологічні засади та висвітлюються методичні положення і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємств на споживчому ринку в контексті тенденцій соціально-економічного розвитку України та її зовнішньоторговельної діяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал

Журнал "Траєкторія науки" - міждисциплінарний електронний науковий журнал, започаткований для повного й оперативного задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, отриманих у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності учених і фахівців. Цільова аудиторія журналу: вчені, викладачі вузів, представники бізнесу й експертного співтовариства, аспіранти, студенти, що цікавляться питаннями сучасної науки.

Журнал виходить щомісяця. Статті приймаються російською, українською та англійською мовами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Транспортні системи та технології перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Транспортні системи та технології перевезень

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Наш збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Коробйова Руслана Геннадіївна, кандидат технічних наук

Члени редколегії: доктори технічних наук Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. Я. Негрей, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ-10, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-19-13

E-mail: trans_sys@upp.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український журнал дитячої ендокринології

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український нейрохірургічний журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Управління розвитком складних систем

Висвітлення питань за розділами: управління проектами; інформаційні технології управління; інформаційні технології проектування; інформатизація вищої освіти; інформаційні технології в економіці; інформаційні технології в енергетиці; технології управління розвитком; управління технологічними процесами.

ISSN: 2219-5300 (Print)
ISSN: 2412-9933 (Online)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров'я"

Тези доповідей

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фізичне виховання студентів

Засновник журналу: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Єрмаков С.С., д-р пед. наук, проф., м.Харків, Україна.
Науковий консультант: Запорожанов В.О. д-р пед. наук, проф., м. Ольштин, Польща.

Журнал засновано у 1996 р. під назвою "Физическое воспитание студентов творческих специальностей" [ISSN 1993-4335 (print), ISSN 1993-4343 (on line)]. У липні 2009 р. назва журналу было змінено на "Физическое воспитание студентов" ISSN 2075-5279 (print), ISSN 2223-2125 (on line).

З 01.01.2013 р. - журнал представлено електронною версією на англійській мові [ISSN 2308-7250 (English ed. online)]. Періодичність  - 6 номерів на рік. Реєстрація - свідоцтво KB 15179-3751 N20682-10482PR від 30.03.2014 р.

Журнал включено до баз даних: Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCatDOAJ (Directory of Open Access Journals); BASE (Bielefeld Academic Search Engine); DRJI (Directory of Research Journals Indexing); CABI; CAB Direct Google ScholarAcademic Journals DatabaseCORE PBN (Polish Scholarly Bibliography); ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); OAJI (Open Academic Journals Index); Російський індекс наукового цитуванняINDEX COPERNICUS.

Адреса редакції: а/с 11135., м.Харків-68, 61068;
http://www.sportedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Філологічний вісник.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» видається двічі на рік Університетом банківської справи на базі Харківського навчально-наукового інституту.

 

ISSN: 2306-4994 (Друкована версія)

ISSN: 2310-8770 (Електронна версія)

 

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014  № 1528 (Додаток 11) під №86

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та науко- метричних базах даних:

- EBSCO (США)

- Ulrich's Periodicals Directory (США)

- Index Copernicus (Польща)

CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- ResearchBib (Японія)

- Universal Imfact Factor (Австралія)

- Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

- Український  реферативний журнал «Джерело»

Вартість публікаці складає 50 грн./сторінка (в тому числі ПДВ). 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Харчова наука та технологія

У зареєстрованому Міністерством Юстиції України 16.05.2007 р., свідоцтво: Серія КВ №12578-1462 ПР і є фаховим виданням за №21, Бюлетень ВАК України, №6, 2008 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Холодильна техніка та технологія

науково-технічний журнал
ISSN (Online) 2409-6792 , ISSN(Print) 0453-8307.

Заснований у 1964 році

Журнал Холодильна техніка та технологія містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії. Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2009, № 11).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис соціально-економічної географії

Проблематика: Висвітлює сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображає результати новітніх досліджень у цій галузі. В журналі розкриваються питання теорії та практичного застосування суспільно-географічних досліджень в регіонах України та у світі

 Призначення: Для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі економічної та соціальної географії

 Рік заснування: 2005

 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10768 від 21.12.2005

 Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р.

 Періодичність: 2 випуски на рік

 ISSN: 2076-1333

 e-ISSN: 2312-1130

 Мови видання: українська, російська, англійська

 Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services.

 Адреса редакції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і туризму, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, майдан Свободи,4, м. Харків, 61022, Україна

тел.: +38 (057) 707-52-74

е-mail:  chseg.hgj@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

ISSN 2223-1633 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

О. І. Гонта доктор економічних наук, професор,
(головний редактор)

А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент (відповідальний редактор)

Н. В. Мороз  відповідальний секретар

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Чорноморський літопис

Чорноморський літопис

Галузь і проблематика: Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2079-682X

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16236-4708Р від 20.01.2010 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Постанова ВАК України №1-05/5 від 31 травня 2011 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут історії України Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Смолій В. А., доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Intermarum: історія, політика, культура

Перший номер журналу - це результат наукових напрацювань учасників Міжнародної конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи», яка проходила 20-21.06.2014 р. у Житомирському державному університеті ім. І. Франка.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Information and Telecommunication Sciences

2015 рік став шостим роком видання журналу "Information and Telecommunication Sciences", заснованого Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут". До редколегії журналу увійшли відомі фахівці та науковці з України, Росії, Білорусі, Німеччини, США. За час видання журналу оприлюднено 9 випусків, авторами статей в яких стали понад 40 фахівців різних країн.
У 2013 році наш журнал включено до переліку фахових наукових видань України. Публікації журналу представлені в базах даних "Україніка наукова", УРЖ "Джерело", Наукова періодика України, "ВІНІТІ" (Росія). Завершується запровадження єдиної технічної платформи  Open Journal Systems (OJS) з метою представлення публікацій у Світовій системі безкоштовного відкритого доступу, а в подальшому – також і в комерційній базі "Scopus", за вимогами якої формується та здійснюється політика видання нашого журналу.
За ініціативи інтернаціональної редколегії всі статті опубліковані у 2013 році, підготовлені англійською мовою. На наш погляд, це має сприяти укріпленню міжнародного іміджу української науки, підвищенню показників цитованості авторів публікацій, зручності поширення науково-технічних знань у світовому інформаційно-телекомунікаційному середовищі
До наших авторів і читачів належать спеціалісти в сфері телекомунікацій та інформатизації – науковці, інженери, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти  
Ми й надалі продовжимо плідно працювати і забезпечувати наших читачів своєчасною, повною та новітньою інформацією щодо досліджень у галузі розробки та реалізації інформаційно-телекомунікаційних систем.  
Враховуючи світові тенденції конвергенції інформаційних і телекомунікаційних мереж і сервісів, у 2014 році журнал отримав нову назву: "Information and Telecommunication Sciences" ("Інформаційно-телекомунікаційні науки"). В зв’язку з цим суттєво розширюється перелік тем, що будуть висвітлюватися у журналі, в напрямку технологій створення, зберігання та транспортування інформаційних ресурсів.
Програмною метою нашого журналу є висвітлення інформації за такими напрямами:  
−теорія телекомунікацій та обробка сигналів,  
−інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі,
−безпроводові технології, системи та мережі,
−мікрохвильові та терагерцові технології і волоконно-оптичні системи в
телекомунікаціях,  
− керування в системах і мережах телекомунікацій та їх моделювання,  
− технології та засоби програмування в телекомунікаційних системах,  
− конвергенція інформаційно-телекомунікаційних мереж і сервісів,  
− проектування сервісів та платформ надання послуг у глобальному середовищі,
− управління діяльністю та інфраструктурою провайдерів інфокомунікаційних сервісів,  − розробка WEB-технологій, моделей, методів, протоколів і засобів взаємодії
програмних платформ і сервісів, їх інтелектуалізація та підвищення рівня продуктивності,  
− історія телекомунікацій та інформаційних технологій.  
Очікувана періодичність оновленого журналу – від 2 до 4 випусків на рік.
Публікації в журналі  – безкоштовні.
Запрошуючи науковців до активної співпраці з нашим журналом, сподіваюсь спільними зусиллями забезпечити високий науковий рівень журналу з тим, щоб публікації в ньому були корисними для широкого кола фахівців.
З найкращими побажаннями,
головний редактор журналу
академік НАН України                          М. Ю. ІЛЬЧЕНКО

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Kyiv-Mohyla Law and Politics

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques

Proceedings of the International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT) — праці міжнародної конференції з теорії та техніки антен (МКТТА). Конференція проводиться з 1995 року та підтримується IEEE. Індексується у SCOPUS, Google Scholar.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Radioelectronics and Communications Systems

Radioelectronics and Communications Systems (ISSN 0735-2727; eISSN 1934-8061) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. Журнал є англомовною версією журналу Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (ISSN 0021-3470). Видається Allerton Press, Inc. USA. Розповсюджується Springer. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Імпакт фактор = 0,167 (WoS, 2013). SJR = 0,203 (Scopus, 2013).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ScienceRise

Основним завданням журналу "ScienceRise" є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в різних напрямках науки.

Науковий журнал "ScienceRise"  публікує наукові статті з наступних галузей наук: архітектура, біологічні, ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні, культурологія, медичні, мистецтвознавство, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські, соціальні комунікації, соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізико-математичні, фізичне виховання і спорт, філософські, філологічні, хімічні, юридичні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Slobozhanskyi herald of science and sport

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe

Журнал "Контроль над тютюном й охорона громадського здоров’я у Східній Європі" (TCPHEE) є міжнародним рецензованим журналом відкритого доступу. Він присвячений пам’яті професора Андрєєва Іллі Миколайовича, першого координатора коаліції «За вільний від тютюнового диму Татарстан»

TCPHEE має на меті висвітлювати дослідження, цінні для формування здорової соціальної політики в країнах з низьким та середнім рівнем доходів, роблячи наголос на країнах колишнього Радянського Союзу.

TCPHEE висвітлює всі галузі охорони громадського здоров’я і звертає особливу увагу на питання економічного, демографічного та епідеміологічного аспектів змін перехідного періоду, відмінності між Сходом та Заходом, а також розвиток охорони громадського здоров’я та національних систем охорони здоров’я. Будучи мультидісциплинарним журналом, ми сподіваємось отримати публікації, що походять з епідеміології, економіки здоров’я, соціальних наук загалом і зокрема соціології здоров’я, ті, що висвітлюють вплив зовнішнього середовища на здоров’я, а також мають походження з інших дисциплін, що можуть роботи внесок в охорону громадського здоров’я.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація