Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Військово-науковий вісник?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Наукові статті, що подаються до друку повинні відповідати профілю видання, бути правильно оформленими та раніше не опублікованими.

Структура статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1. Тобто включати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Комп’ютерний варіант рукопису повинен відповідати таким вимогам:  стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 14 pt, через 1,5 інтервали). Параметри сторінки – формат А4, поля 2×2×3×1, абзац 1,25 см.

         Обов’язковими елементами статті є:

 1. Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор). Розташовують окремим рядком, у лівому верхньому куті.
 2. Прізвище та ініціали автора. Розташовують окремим рядком, у лівому верхньому куті, під УДК.
 3. Обліковий запис автора ORCID ( має відповідати стандартам ORCID та мати вигляд повного URL (наприклад, http://orcid.org/0000-0003-1856-0045). У лівому верхньому куті, під прізвищем та ініціалами автора.
 4. Заголовок статті.
 5. Анотація українською мовою (не менше 600 знаків з пробілами).
 6. Ключові слова (не більше 5-ти) українською мовою.
 7. Текст статті (до 40 тис. знаків).
 8. Список використаних джерел та літератури (згідно з вимогами, опублікованими у “Бюлетені ВАК України (2008, № 3) “Зміни, що вносяться до переліків та форм документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників”).

Після списку використаних джерел розміщує ться пристатейний список літератури (References).

Далі - прізвище та ініціали автора, назва статті англійською мовою. 

Далі подається анотація англійською мовою. Вона повинна відображати наукову проблематику, суть досліджень, використані методи, отримані результати і висновки, містити ключові слова. Обсяг анотації – не менше 1800 знаків.

Наш журнал заохочує авторів використовувати Harvard Referencing Style (варіант Великої Британії (GB)) для оформлення списку використаних джерел, а також для упорядкування внутрішньотекстових посилань. Приклади оформлення списку літератури можна знайти за посиланнями: http://www.nbuv.gov.ua/node/868 та http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2

Гарвардський стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу при цитуванні джерела. Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці, що цитується, дату публікації, сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела).

Якщо стаття подана до друку англійською мовою – на неї поширюються відповідні вимоги, що наведені вище. До такої статті додаються прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація (обсягом не менше 1800 знаків), список використаних джерел та літератури українською мовою.

Разом зі статтею подається рецензія провідного фахівця з даної галузі наук, зазвичай, доктора наук, завірена печаткою, витяг з рішення засідання кафедри. Окремо подається авторська довідка: прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), повна назва організації, посада, вчений ступінь, наукове звання, поштова адреса, телефон, e-mail.

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права та достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела, імен, назв.

Рукописи, що не відповідають вимогам, не приймаються до публікації. Редакційна колегія залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису, відхилити його, якщо науковий рівень статті недостатній або не відповідає напряму Вісника. Рукописи авторам не повертаються. Редакційна колегія не здійснює поштову пересилку збірників авторам статей.

Публікації у Віснику безкоштовні. Авторські матеріали подаються до редколегії збірника через Науковий центр Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ (науково-дослідна лабораторія військово-історичних досліджень). Матеріали в електронному вигляді надсилати: на адресу burakov04@ukr.net або deep_in_faith@ukr.net

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

1. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.

2. Редакція матеріали не повертає.

3. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution Non-Commercial License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи в цьому журналі.

4. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, у якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи в цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.