Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Записки з ономастики?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

До друку приймаються статті оформлені за такими вимогами :

Стаття подається без автоматичних переносів слів українською (англійською, російською, німецькою) мовами. Обсяг – не менше 7 сторінок формату А4.

Текст статті супроводжується індексом УДК без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю. На наступній строчці подаються ініціали та прізвище автора без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю. У наступному рядку – вчене звання, ступінь, назва місця роботи або навчання, телефон,  електронна пошта, ORCID ID  без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю.

Відцентрована назва публікації друкується великими напівжирними літерами через рядок.

Через рядок – анотація (1800 знаків) й ключові слова (5–7 слів) українською мовою (напівжирним курсивом, кегль – 12 пт., інтервал – 1). Структура анотації має повторювати структуру статті та включати: вступ, мету і завдання, методи, результати, висновки. В тексті анотації слід застосовувати значущі слова із тексту статті, дотримуватися єдності термінології, не використовувати загальні фрази, не робити посилання на публікації.

Через рядок текст статті у редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище; шрифт Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см. Статті обсягом від 7 до 20 сторінок повинні мати такі необхідні елементи: 1) вступ (Introduction), що містить об’єкт (Object), предмет (Subject), мету роботи (Purpose), постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор (Background and Motivations); 2) базу даних, методи та методологію проведення дослідження (Methodology); 3) виклад основного матеріалу дослідження (Results) та обговорення результатів (Discussion), 4) висновки (Conclusions) із перспективами подальших досліджень у цьому напрямі.  

Текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки (див. зразок). Сторінки не нумеруються. Обов'язковим є використання неусувного пробілу (опція Shift + Ctrl ... + Пробіл (з легким запізненням) між ініціалами. Лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»).

Посилання на цитовані та згадувані праці виконуються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела зі складеного за алфавітом списку літератури, а при необхідності і номера тому і сторінки. Напр .: [8] – одне джерело без конкретизації сторінок; [2; 3; 10] – три джерела в комплексному посиланні без конкретизації сторінок; [2, с. 181–184] – одне однотомне джерело з конкретизацією сторінок, на яких представлено цитований або згадуваний матеріал.

Джерела в списку не нумеруються, а організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів і в хронологічному порядку, коли робляться посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього). Якщо джерело має кілька авторів, спочатку вказується курсивом прізвище та ініціали першого автора, потім назва з можливою жанровою приналежністю, інформацією про організацію-видавця, редактора, перекладача; після однієї косої лінії (/) перераховуються ініціали та прізвища першого автора і співавторів. Дані про видавництво та сторінки вказуються у звичній стандартній формі з постановкою тире після кожної значущої позиції (на відміну від російського стандарту, в якому тире опускаються). Якщо книга має більше 4-х авторів, вказується тільки її назва. При цьому косим курсивом пишеться назва на початку рядка після номера джерела. При описі електронного джерела обов'язковим після авторства і назви є така модель інформації: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // .. або [Електронний ресурс]. – URL: http: // .. Виділення елементів тексту статті здійснюється курсивом, напівжирним або напівжирним курсивом. За наявності в тексті статті рисунків і схем, вони повинні бути представлені як елемент тексту і закріплені у відповідному місті (якщо схема складна, то бажано надавати її в окремому графічному файлі з розширенням (.jpg або .bmp).

Згідно вимогам ВАК України стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів: постановка проблеми; актуальність та новизна дослідження; зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; методологічне або загальнонаукове значення; викладення основного матеріалу; головні висновки; перспективи використання результатів дослідження.

Після тексту статті через рядок за алфавітом подається список використаної літератури (Література), який оформлюється за новим стандартом, затвердженим ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.): http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf

Після списку використаної літератури через один рядок розміщуються References, список використаної літератури англійською мовою з використання Harvard Referencing Style. Найбільш поширені англомовні посилання, відповідно до яких здійснюється оформлення бібліографічних посилань англійською мовою: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, Vol. 10(2), pp. 49-53.

Після References через один рядок розміщується анотація й ключові слова російською мовою (відповідні до української анотації і ключових слів), оригінальне авторське резюме й ключові слова англійською мовою (1800 знаків); шрифт Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 12.

Увага! Резюме англійською мовою має містити:  інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет (Subject), мета (Purpose), метод або методологія (Methodology), результати (Results), галузь застосування результатів (Practical value), результат роботи (Finding)); "англомовність" (якісна англійська мова); компактність. У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні. Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна наводити в круглих дужках поряд з величиною в системі СІ значення величини в системі одиниць, використаної у вихідному документі. На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3 &) і як треба писати реферат (резюме, анотацію).

Стаття має бути ретельно вичитаною. Одноосібні матеріали професорів, докторів наук друкуються безкоштовно. Увага! Матеріали, подані та оформлені без дотримання вимог, без надання копії квитанції про сплату редколегією не розглядаються!

На адресу редколегії (elena_karpenko@ukr.net; neklesova.valerie@gmail.com) обв’язково  надсилається заархівована папка (назва папки співпадає з прізвищем автора) з наступними файлами:

- файл з назвою «Прізвище автора – стаття» (напр., І. І. Іванов – стаття. doc), що містить текст статті;

- файл з назвою «Прізвище автора – відомості про автора» (напр., І. І. Іванов – відомості про автора.doc), що містить наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові автора, назву статті, місце роботи і посаду, контактний телефон, електронну адресу;

- файл з назвою «Прізвище автора – оплата» (напр., І. І. Іванов – оплата.jpg), що містить відскановану копію (або фотокопію) квитанції про оплату вартості публікації;

- файл з назвою «Прізвище автора – рецензія» (напр., І. І. Іванов – рецензія.doc), що містить рекомендацію статті до друку (за відсутності наукового ступеня у автора статті).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.