Збірник наукових праць

Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ІНСТРУКЦІЯ СТРУКТУРИ СТАТЕЙ:

Обсяг статті від 12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Стандарт»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpiі, зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ». Файл зберігати у форматах RTF, ODT, DOC або DOCX.

Елементи заголовку:

шифр УДК у першому рядку зліва, без абзацного відступу (УДК 162.16);

наступний абзац – ініціали та прізвище автора (авторів) (І.В. Бандура), електронна адреса (електронні адреси) (titechko@ukr.net); ORCID.

наступний абзац – назва статті 16 шрифтом великими прописними, вирівнювання по центру;

наступний абзац – відомості про автора (ПІП, науковий ступінь, звання, місце роботи, місто, країна та напрямок наукової діяльності автора(ів)) українською та англійською мовами.

Наприклад:

Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, фонетичного боку мовлення у дітей та особливостей засвоєння і формування знань з математики у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. E-mail: nathalia.gavr@gmail.com

 

Contact: Havrylova Natalia, PhD of psychology, associate professor of speech therapy and special methods in Kamyanets-Podilsky National Ivan Ohienko University, Kamyanets-Podilsky, Ukraine. Academic interests: correction of children's articulatory movement and phonetic speech disorders, specialties of mastering and forming knowledge of maths of junior schoolchildren with severe speech disorders. E-mail: nathalia.gavr@gmail.com

Після відомостей про автора подаються відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику (приблизна кількість - 3).

Далі текст анотації та ключові слова українською російською та англійською мовами. Анотації до статті (без слова «анотація») українською та російською – 120–150 слів, англійською –  250–300 слів. Ключові слова розпочинаються словосполученням «Ключові слова:», яке виділяють курсивом.

Перед кожною анотацією жирним шрифтом ставиться прізвище, ініціали автора та назва статті мовою, якою написана анотація.

Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського (російського) варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність (анотація повинна відповідати логіці опису результатів дослідження), компактність, якість перекладу російською та англійською має відповідати літературним нормам для кожної з цих мов.

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1, мають бути чітко позначені ключові частини матеріалу, а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з  цієї проблеми котрій присвячується запропонована стаття та на які спирається автор;
 • формулювання мети статті (постановка проблеми);
 • виклад основного матеріалу статті може включати опис методології дослідження, аналіз отриманих результатів, історичний аналіз змісту зазначеної проблеми, аналіз теоретичних джерел у яких розглянуто варіанти вирішення поставленої проблеми тощо;
 • висновки і перспективи подальшого розгортання дослідження у представленому напрямку.

Посилання на використані у тексті джерела робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127; 7-9; 12], де перше число – номер джерела в списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через тире), декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4; 6] або дефісом. Допускаються лише зноски коментарів у тексті. Зноска створюється через меню програми – «Вставка–Сноска» («обычная», «автоматическая»). У кінці статті подається текст: Бібліографія (список використаних джерел) – по центру (без двокрапки): жирний шрифт.

У кінці статті зазначити авторський внесок кожного із співавторів (якщо більше, ніж 1 автор у статті) – 1) авторський внесок: Коваленко О.В. – 50%, Мартинюк О.С. – 50%; або 2) авторський внесок: Григорчук І.П. – 40%, Коваль З.С. – 30%, Пасічник М.М. – 30% і дата відправлення статті.

Разом зі статтею подається договір про авторське право, підписуючи який, автор надає дозвіл друкувати науковий матеріал у відповідному збірнику. Якщо у статті декілька авторів, вони усі мають підписати цей документ. Договір про авторське право  завантажується за посиланням  http://aqce.com.ua/

  Окремим документом до статті додається супровідний лист, що вміщує прізвище, ім’я та по-батькові автора(ів), повна назва місця роботи (без абревіатури), посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, обов’язково контактні телефони, e-mail; титульну сторінку, на якій міститься назва статті, кількість слів та дата представлення; анотація на статтю.

 

ІНСТРУКЦІЯ НАПИСАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ

Джерела у списку літератури слід подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною, без нумерації;

На всі джерела, вказані в переліку, має бути посилання в тексті статті;

Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, слід подавати два окремі списки використаних джерел:

1) Перший, "Бібліографія", формують у алфавітному порядку, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною;

2) Другий, "References", необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді. Список формують у алфавітному порядку латиною з нумерацією.

 Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style) (http://nbuv.gov.ua/node/929).

APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa)

 Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для вірного цитування необхідно вказувати саме його.

 У списку References  не дозволяється використання кириличних символів, тому посилання в другому списку обов'язково мають бути оформлені латиною.

 Для кириличних цитувань треба транслітерувати імена авторів та назви видань; назви статей можна наводити в англійському перекладі або в транслітерації. Для вірного цитування, варто наводити авторський англійський варіант назви (якщо такий є).

 Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN, які легко знайти на сайті журналу або в будь-якій науковій онлайн-базі. 

Не використовуйте онлайн-перекладачі, оскільки найгіршим варіантом є некоректний переклад назви видання.

Деякі приклади оформлення списків літератури (стиль APA):

 

Бібліографія

1. Артеменко, Г.В. (1998). Геохронологія Середньопридніпровської, Приазовської та Курської граніт-зеленокам’яних областей. Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.02. Київ.»;

2. Бобров, О.Б., Степанюк, В.М., Скобелев, В.М. (2008). Геологія та радіологічний вік тоналітів Сурського масиву (Середнє Придніпров’я). Збірник наукових праць УкрДГРІ, 3, 17-32.; 3. Швебс, Г.И. (1981). Теоретические основы эрозиоведения. Киев: Вища школа.; 4. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969.

References

1. Аrtemenko, G.V. (1998). Geohronology of Middle Dnieper, Near Azovian and Kursk granite-greenstone areas. Extended abstract of Doctor’s thesis (Geochemistry). Кyiv. [in Ukrainian].; 2. Bobrov, O.B., Stepanjuk, L.M., Skobelev, V.M. (2008). Geology and radiological age of tonalites of the Sursk massif (Middle Dnieper area). Scientific proceedings of UkrSGRI, 3, 17-32. [in Ukrainian].; 3. Frost, B.R., Frost, C.D. (2008). A geochemical classification for feldspathic igneous rocks. Journal of Petrology, 49, 1955-1969. http://doi.org/10.1093/petrology/egn054.; 4. Shvebs, G.I. (1981). Teoreticheskiye osnovy eroziovedeniya. Kyiv: Vyscha shkola. [in Russian].

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Ліцензійний договір № ____

на використання твору

м. Кам’янець-Подільський                                                                                      "_____"____________201_ р.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

(П.І.П. автора, співавторів)

(що надалі іменується Ліцензіар (Ліцензіари)) з одного боку та Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» в особі наукового редактора Гаврилова О.В., що діє на підставі Статуту (надалі іменується Ліцензіат), уклали даний договір про таке:

Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у такому значенні:

Твір – наукова стаття, яка запропонована Ліцензіаром для публікації в збірнику наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти»;

Ліцензіар – автор (автори), якому (яким) належать виключні авторські права на Твір;

Невиключна ліцензія – ліцензія, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром Твору та видачі ним іншим особам ліцензій на використання даного Твору.

Сторони – Ліцензіат та Ліцензіар.

Інші терміни, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України.

1. Предмет договору

1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату безоплатно невиключну ліцензію на використання письмового твору (наукового, технічного або іншого характеру) (далі – Твір), викладеного_ ____________мовою, на умовах та на строк, визначених цим Договором.  Назва твору __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

1.2. Ліцензіар гарантує, що він володіє виключними авторськими правами на переданий Ліцензіату Твір.

 

2. Майнові права, що передаються Ліцензіату

2.1.    Ліцензіар надає Ліцензіату на весь строк дій виключних авторських прав на Твір наступні права:

2.1.1. право на відтворення Твору: опублікування в збірнику наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» (далі – Видання)_____________________ мовою, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження Твору без обмеження тиражу примірників. При цьому кожен екземпляр Твору повинен містити ім'я Ліцензіара;

2.1.2. право на поширення Твору будь-яким способом;

2.1.3. право на включення до складеного Твору;

2.1.4. право на доведення до загального відома, у т.ч. розміщення Твору повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці журналу та інших інформаційних ресурсах.;

2.1.5.  право переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір без порушення суті змісту;

2.1.6. право перекладати Твір у випадку, коли Твір викладений мовою іншою, ніж мова, якою передбачена публікація у Виданні.

2.1.7. право на використання метаданих (назва, ім'я автора (правовласника), анотації, бібліографічні матеріали тощо) Твору шляхом розповсюдження і доведення до загального відома, обробки та систематизації, а також включення в різні бази даних та інформаційні системи;

2.1.8. Ліцензіар надає Ліцензіату згоду на передачу, зберігання та обробку його персональних даних без обмеження терміну з метою включення їх до бази даних відповідно до Закону України No. 2297-УІ "Про захист персональних даних" від 01.06.2010:

-     прізвище, ім'я, по батькові;

-     відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання);

-     відомості про місце роботи та посаду;

-     контактні дані авторів;

-          відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних наукової літератури з метою їх подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних.

Персональні дані і метадані статті надаються для їх зберігання і обробки в різноманітних базах даних і інформаційних системах, включення їх в аналітичні і статистичні звітності, створення обгрунтованих взаємозв'язків об'єктів творів науки, літератури і мистецтва з персональними даними і т.п. на території, яка не обмежена. Ліцензіат має право передати зазначені дані для обробки та зберігання третім особам за умови повідомлення про такий факт з наданням відомостей про третю особі (найменування та адреса) Ліцензіару. Відкликання згоди на зберігання та обробку персональних даних проводиться Ліцензіаром шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Ліцензіату.

2.2. Ліцензіар передає права Ліцензіату за цим Договором на основі невиключної ліцензії.  Дата підписання Договору є  моментом передачі Ліцензіату прав, вказаних у цьому Договорі.

 

3. Територія використання

3.1. Територія, на якій допускається використання прав на Твір, не обмежена.

 

 

4. Строк, на який надаються права

4.1. Договір є чинним з дати його підписання та укладається на строк 3 років, але не більше терміну чинності виключного майнового права на Твір.

4.2. Строк дії Договору може бути продовжений згідно чинного законодавства України.

4.3. У випадку, коли Твір не прийнято до публікації або Ліцензіар відкликав рукопис, даний договір втрачає силу.

 

5. Відповідальність сторін договору

5.1. Ліцензіар заявляє, що:

-     він є автором (співавтором) Твору;

-     авторські права на даний Твір не передавались раніше та не будуть передані в майбутньому третім особам;

-     даний Твір не був раніше опублікований і не буде опублікований у будь-якому іншому виданні до публікації його Ліцензіатом;

-     він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотриманням норм законодавства;

-     він отримав усі необхідні дозволи на використання результатів, фактів та інших перейнятих матеріалів, правовласником яких є не він;

-     Твір не містить відомості, заборонені до відкритої публікації згідно чинного законодавства України та його друк і/або разповсюдження Ліцензіатом не призведуть до розголошення секретної (конфіденційної) інформації (включаючи державну, службову таємницу).

5.2. Ліцензіат зобов'язується дотримувати передбачені чинним законодавством авторські права Ліцензіара, а також здійснювати їх захист і приймати всі можливі заходи для попередження порушення авторських прав третіми особами.

5.3 Ліцензіат має право встановлювати умови прийому і опублікування Твору в журналі. Редколегії журналу належить виняткове право відбору або відхилення матеріалів. Матеріальний носій рукопису поверненню не підлягає. Редакція в листування з питань відхилення статті не вступає, рецензії не висилає.

5.4. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

5.6. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають однаковий зміст і рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

6.  Інші умови

6.1. Для організації оперативної взаємодії в рамках цього Договору сторона «Ліцензіари» повинна призначити зі свого числа представника по цьому Договору.

Така особа є________________________________________________________конт.тел._________________________

6.2. Поштова адреса для відправки Видання_____________________________________________________________ та отримувач Видання_______________________________________________________________________________(П.І.Б.)

 

7. Реквізити і підписи сторін

 

Ліцензіат

Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної  освіти»

м. Кам’янець-Подільський

 

 

Науковий редактор,

кандидат психологічних наук,

доцент          ____________              Гаврилов О.В.

Ліцензіар (Ліцензіари)

_________________(___________________________________________)

__________________(______________________________________________)

__________________(______________________________________________)

__________________(______________________________________________)

__________________(______________________________________________)

 (Заповнюється та підписується всіма співавторами Твору)

 

 

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.