Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 
 

До видання приймаються тільки раніше не опубліковані рукописи, що відповідають профілю журналу та критеріям наукової якості. Рукописи повинні бути актуальними за тематикою, значущими з наукової та практичної точок зору, чітко структурованими композиційно.

 

Авторам, які не мають наукового ступеня, а також аспірантам і здобувачам необхідно надати рецензію, яка містить рекомендацію рукопису до публікації (у відсканованому вигляді).

 

Рукописи подаються до редакції в електронному вигляді у форматі MS Word (одним файлом) на адресу biguss@meta.ua або сайт журналу http://sociocultural.knukim.edu.ua

 

Також подається сканкопія розписки автора про здійснення перевірки статті на плагіат та відсутність незаконних запозичень.

 

Статті в журналі друкуються винятково англійською мовою.

 

Українські автори подають статті у два етапи:

1) спочатку українською (російською) мовою, включаючи «List of reference links» (див. нижче);

2) після ретельної перевірки статті редакцією та доопрацювань, автори здійснюють професійний (немашинний) переклад статті на англійську мову, включаючи оформлення «References» (див. нижче).

 

Після подачі матеріалів автор повинен співпрацювати з редакцією для усунення можливих зауважень.

 

Обов’язковими етапами роботи редколегії перед публікацією статей є:

– перевірка на предмет дотримання вимог щодо оформлення;

– здійснення внутрішнього та зовнішнього рецензування;

– перевірка на плагіат.

 

ІІ. СТРУКТУРА СТАТТІ

 

UDC, JEL Classification, Received

 

Відомості про автора (авторів) англійською, українською і російською мовами: ім’я та прізвище; вчене звання і науковий ступінь (автори, які не мають вченого звання/наукового ступеня – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. п.); установа, місто, країна; особистий E-mail та ORCID ID.

 

Назва статті англійською, українською та російською мовами (не більше 3-х рядків).

 

Анотація і ключові слова англійською, українською та російською мовами:

 

Abstract (анотація / аннотация). Наводиться одним абзацом як структурований реферат і має містити такі елементи: 1) Introduction (вступ / введение); 2) Purpose and methods (мета і методи / цель и методы); 3) Results (результати / результаты); 4) Conclusions and discussion (висновки та обговорення / выводы и обсуждение) (із зазначенням новизни та практичного значення) – 23-25 рядків.

Keywords (ключові слова / ключевые слова) – 5-7 слів.

 

Основний текст статті (у структурованому вигляді з обов’язковим виділенням таких розділів і підрозділів):

 

1. Introduction (вступ – актуальність проблеми), що включає:   

1) The problem formulation (постановка проблеми);

2) State study of the problem (стан вивчення проблеми – аналіз останніх, найбільш значимих публікацій, на які спирається автор, з посиланнями на них у References);

3) Unresolved issues (невирішені питання у зазначеній проблемі).

Обсяг цього розділу – не менше 2-3 сторінок.

 

2. Purpose and research methods (мета і методи дослідження).

У цьому розділі вказуються:

1) The purpose of the article (мета статті);

2) The methodological basis of the study (методологічна основа дослідження);

3) Research methods (методи дослідження із зазначенням завдань, які вирішувалися з їх використанням);

4) Research information base (інформаційна база дослідження).

Обсяг цього розділу – не менше 1-1,5 сторінки.

 

3. Research results (результати дослідження). Подаються логічно, послідовно з повним обґрунтуванням їх отримання й аналізом, із посиланнями на References, Table, Figure.

 

4. Conclusions and discussion (висновки та обговорення).

Висновки повинні випливати з результатів дослідження, бути конкретними, чітко сформульованими, пронумерованими і відповідати поставленій меті. Обговорення результатів здійснюється окремими абзацами, де зазначається їх новизна, практичне значення та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 

Acknowledgement

Автор вказує, у рамках якої теми (назва, державний номер) і за рахунок якого гранту чи фонду виконана ця публікація. Може висловити подяку редакторам, рецензентам тощо.

 

Література (не менше 15 найбільш значимих, у тому числі «свіжих», публікацій; оформлення здійснюється за стилем АРА):

 

1) List of reference links (тільки для статей, що містять джерела написані кирилицею) подається мовою оригіналу (розміщення – за алфавітом: спочатку джерела кирилицею, потім – латиницею);

2) References. Ті самі джерела, але якщо праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її опис необхідно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів), крім цього, потрібно одночасно подавати англійською мовою (у квадратних дужках).

 

При описі журнальних статей обов’язковим є вказання doi. 

 

УВАГА: дивіться зразок і слідкуйте за дотриманням відповідності між назвою статті, метою, частинами викладеного основного матеріалу, частинами анотацій та висновками.

 

 

 

ІІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 

Оформлення тексту:

 

Формат: 17х24 см.

Поля – 2 см зі всіх сторін.

Шрифт: Times New Roman.

Розмір шрифту:

основний текст – 12;

UDC, JEL Classification, Received, відомості про авторів,

анотації, література – 11.

Міжрядковий інтервал – 1,0.

Абзац – 1 см.

Орієнтація – книжкова, без нумерації сторінок, без переносів.

Обсяг – як мінімум 15 сторінок.

 

Таблиці та рисунки:

 

Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею.

Наприклад, Table 2. Dynamics of solvency and liquidity of enterprises

 

Рисунки також потрібно нумерувати і вони повинні мати назву, які вказують під кожним рисунком по центру.

Наприклад, Figure 1. Interaction of institutions and market institutions

 

Вміст таблиць і рисунків – 11-м шрифтом.

 

Під таблицями та рисунками 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру).

Наприклад, Source: developed on the basis of (Yatskiv, 2017)

 

Таблиці й рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

 

Формули виконуються курсивом (крім цифр), розміщуються по центру i нумеруються з правого боку.

 

Посилання:


Посилання на літературу в тексті необхідно подавати за стилем АРА у такому вигляді:

 

(Оliverrest, 2017), (Porter, 2014, p. 45), (Оliverrest, 2017; Porter, 2014), (Porter & Yansen, 2011b, рр. 78-79).

 

Посилання на праці трьох і більше авторів даються у скороченому вигляді: (Bevan et al., 2017).

 

Посилання на праці та документи, автором яких є установа чи організація подаються, наприклад, так: (The Verkhovna Rada of Ukraine, 2012); (Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, 2017); (Council of Europe, 1999).

 

Якщо в тексті вказуються імена авторів, то посилання здійснюється у такий спосіб, наприклад: John Оliverrest and Michael Porter (2016) assert “Management…” (р. 14).

 

Посилання на таблицю, рисунок і формулу здійснюються у такому вигляді: (Table 2); (Figure 1); (4).

 

Переліки: У переліках використовується тільки тире (–), або числа з круглою дужкою. Наприклад: 1), 2) , 3) і т. д.

 

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли.

Абзаци позначати тільки клавішею «Enter».

Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

У десяткових дробах використовується не «кома», а «крапка».

 

Подані статті, що не відповідають науковим вимогам стосовно змісту й технічним вимогам щодо оформлення, допрацьовуються авторами або відхиляються

 

ІV. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТТІ

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

ФОРМА РОЗПИСКИ АВТОРА
ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ СТАТТІ НА ПЛАГІАТ

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.