Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Психологічний журнал?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

 Структура статті:

1.

 • ORCID автора.
 • Номер УДК.

2. Ім’я, прізвище,  інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор, місто, країна) (курсив).

3. Назва статті (верхній регістр). Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.

4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-8 ключових слів).

5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

Вступ / Introduction 

Постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики/

Мета та завдання / Aim and tasks

Завдання мають бути направлені на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження. 

Методи дослідження / Research methods 

Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного психологічного явища, обов’язково тут необхідно подати їхню характеристику. Цей пункт має містити вичерпну інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

Результати  / Research results 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перерахування прізвищ науковців! Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 

Обговорення / Discussion

По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців). 

Мають бути посилання на дослідження, результати яких Ви порівнюєте зі своїми власними.

Висновки / Conclusion

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

6. Література, оформлена за вимогами Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»

7. Список посилань в АРА стилі.  Зразок оформлення: https://library.udpu.edu.ua/korystuvacham/mizhnarodni-styli-tsytuvannia

 8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті): ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор, місто, країна).

9. Назва статті.

10. Розширене резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки). Якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, то кожна публікація не українською мовою супроводжується також анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)

Абзац – 1,25 см

Міжрядковий інтервал – 1,5 см

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14.

Обсяг статті – від 12 сторінок.

Назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт.

Автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника (доктора/кандидата наук).

Просимо звернути увагу на те, що посилання у тексті оформлюються не як раніше  (наприклад, [1], [2, c. 3]), а по-новому: у круглих дужках прізвище автора - кома - рік видання роботи - (Сафін, 2017). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою – (Сафін, 2016; Міщенко, 2017; Радзівіл, 2018).

Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Зразок оформлення статті

ORCID

УДК 159.938.3:378

 

Галина Іванівна Петренко,

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології,

Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини,

м. Умань, Україна

petrenkog@ukr.net

 

 

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ОСОБИСТІСНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСОБАМИ ПСИХОДРАМИ

 

 

Текст статті

ЛІТЕРАТУРА

 1. Басин Ф.Б.Бурлакова М.К., Волков В.Н. Проблемы психологической защиты. Психологический журнал. 1988. №3. С.78-86.
 2. Бек А.  Когнитивная терапия депрессии /А.Бек, А. Раш, Б Шо, Г. Эмери. СПб.: Питер, 2003. 304 с.
 3. Диагностика типологий психологической защиты (Р.Плутчик в адаптации Л.И.Вассермана, О.Ф.Ерышева, Е.Б.Клубовой и др.) / Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.  М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. с. 444-452.
 4. Морено Я. Театр спонтанности: пер с англ Я.Морено. Красноярск: Фонд Мент. Здоровья, 1993. 125 с.
 5. .

 

 

 

 

Halyna Petrenko,

PhD of Psychological,

Associate Professor of Psychology chair, 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,

Uman, Ukraine

 

 

DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF INTENDED PSYCHOLOGISTS PERSONAL PROBLEMS USING THE PSYCHODRAMA METHOD

 

The article is devoted to a personal problem as a contradiction between different constituents of human psyche (between needs and possibilities of satisfying them, between consciousness and not conscious psychic phenomena, between wrong thoughts as well as actions and emotions). To overcome a personal problem is to realize and refuse a programmed behavior, which does not allow meeting a planned target, and the gradual formation of new samples of the effective behavior as well. ……..( це фрагмент авторського резюме, воно має містити не менше 1800 знаків  англійською мовою).

Key words: personal drama, irrational thoughts, mechanism of psychological defenses, students’ crisis conditions, psychodrama.

 

 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з  міжрядковим інтервалом - 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Положення про авторські права Creative Commons


1. Політика, яка рекомендується журналам, що пропонують відкритий доступ


Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  1. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  1. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).Політика, яка рекомендується журналам, що пропонують відкритий доступ з затримкою


Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через [ВКАЖІТЬ ПЕРІОД ЧАСУ] з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  1. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  1. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

  

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.