ПРОБЛЕМИ БЮРОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Ірина Андріївна Єремєєва доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Ukraine

Ключові слова:

Ключові слова, бюрократія, держава, влада, політика, демократія, тоталітаризм.

Анотація

Проаналізовані основні теорії бюрократії, розкриті особливості політологічного підходу до поняття бюрократії, виділені критерії класифікації та особливості бюрократії в умовах різних політичних режимів.

Проанализированы основные теории бюрократии, раскрыты особенности политологического подхода к бюрократии, выделены критерии классификации и особенности бюрократии в условиях разных политических режимов.

Analyzed the basic theory of bureaucracy, cleared up the political science approach to bureaucracy, highlighted the classification criteria and characteristics of the bureaucracy under different political regimes.

Ключові слова: бюрократія, держава, влада, політика, демократія, тоталітаризм.

Біографія автора

Ірина Андріївна Єремєєва, доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

к.і.н., доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

Посилання

Агеев О.В., Устинкин С.В. Бюрократия и политика/ О.В. Агеев, С.В.Устинкин. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 2003. - 254 с.

Битэм Д. Бюрократия /Д. Битэм // Социологический журнал. -1997.- № 4.- С. 165–185.

Вебер М. Типы господства [Електронний ресурс]/М. Вебер. Режим доступу: http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/10808/Veber_-_Tipy_gospodstva.html

Вергун О. Поняття бюрократії в творчості М. Вебера/О. Вергун//Наукові записки. Том 7, Політологія. Соціологія / Національний університет "Києво-Могилянська академія".- 1999. - С. 21-26.

Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. Проблема бюрократии у Макса Вебера/П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов // Вопросы философии. - 1991.- № 3.- С. 174-182.

Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. / Ю.Н. Давыдов. - М.: Мартис, 1998.- 510 с.

Джилас М. Лицо тоталитаризма/М. Джилас. – М.: Новости, 1992. –541 с.

Липсет С. Политическая социология // Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы. / Пер.: Воронин В.В., Зиньковский Е.В.; Ред.: Осипов Г.В. - М.: Прогресс, 1972–С. 203-220.

Масловский М.В. Политическая социология бюрократии/М.И. Масловский. - М.: «Tempus», 1997. – 211 с.

Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность/Л. Мизес. - М.: Дело, 1993.-238 с.

Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посіб./О.Ю. Оболенський– К.: КНЕУ, 2006.- 472 с.

Оболонский А.В. Бюрократия и бюрократизм (К теории вопроса)/А.В. Оболонский // Государство и право.- 1993.- № 12.- С. 88-98.

Политическая социология: Учебник для вузов/ Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 495 с.

Політологія / Ф.М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2004. - 776 c.

Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк , 1998. – 304 с.

Пугач В. Г. Феномен бюрократії в трансформаційному суспільстві: автореф. дис. … канд. політичних наук: 23.00.02/В.Г. Пугач; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с.

Тишкун Ю. Актуальні проблеми функціонування державної бюрократії в Україні: історико-політологічний аспект/Ю. Тишкун// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008.- С. 133-139.

Яковенко Г. В. Функції сучасної державної бюрократії [Електронний ресурс]/Г.В. Яковенко// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 3 (22). Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-3/index.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-14

Номер

Розділ

Питання історії та історіографії