Умови праці робітників Донбасу в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. в радянській історіографії.

Діана Миколаївна Шебаніц

Анотація


В контексті вивчення історіографічної традиції з питань розвитку промисловості Донбасу виокремлено етапи дослідження соціальної сфери та проаналізовано погляди радянських істориків на умови праці робітників Донбасу другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: Донбас, робітничий клас, умови праці, заробітна платня.

 

Шебаниц Д.Н. Условия труда рабочих Донбасса во второй половине ХІХ – начале ХХ в. в советской историографии

В контексте изучения историографической традиции вопросов развития Донбасса выделены этапы исследования социальной сферы и проанализированы взгляды советских историков на условия труда рабочих Донбасса второй половины ХІХ – начала ХХ в.

Ключевые слова: Донбасс, рабочий класс, условия труда, заработная плата.

Shebanits D.N. Working conditions in Donbass in the second half of the 19th – the beginning of 20th century in Soviet historiography.

The stages of the social sector study are identified and the Soviet historians’ approaches to the working conditions in Donbass in the second half of the 19th – the beginning of 20th century are analyzed in the context of the historiographical tradition of Donbass development studying.

Key words: Donbass, working class,  the working conditions, wage.


Повний текст:

PDF