Параметри та моделі автономії університетів

Автор(и)

  • Ольга Верденхофа ІSМА University, м.Рига, Ресупбліка Латвія, Latvia
  • Ірина Каленюк ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine
  • Людмила Цимбал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine

Ключові слова:

Автономія, автономія закладу вищої освіти, академічна свобода, організаційна автономія, фінансова автономія, кадрова автономія, моделі автономії університетів.

Анотація

В статті розкрито сутність автономії університетів та доведена необхідність її активізації в сучасних умовах господарювання. Виокремлено основні види автономії університетів: фінансову, кадрову, академічну та організаційну, для оцінки рівня кожної з них систематизовано ключові показники. Проаналізовано практику реалізації свобод в окремих країнах, її особливості та можливості. Проведена оцінка організаційної автономії університетів європейських країн дозволила ранжувати їх за рівнем окремих форм прояву свобод. Аналіз рівня академічної автономії університетів дозволив виявити кілька моделей в залежності від можливостей приймати рішення щодо кількості студентів та рівня стандартизації навчання. Останнє приводить до формування певного пакету знань, навичок і умінь, якими повинен володіти фахівець, але при цьому ці стандарти можуть ставати рамками в обмеженні автономії. Кадрова автономія стосується свободи найму персоналу та правил щодо можливостей набору, звільнення, стимулювання, покарання і винагороди. В статті здійснено ранжування європейських країн за рівнем кадрової автономії. Фінансова автономія передбачає свободу вищого навчального закладу використовувати фінансові кошти на свій власний розсуд. Найбільші обмеження стосуються державного фінансування, що потребує великого обсягу звітної документації, наявності певних правил використання цих коштів та критеріїв ефективності. Гроші, отримані від бізнесу, також переважно мають цільове призначення: підготовка кадрів, виконання певних робіт, дослідження конкретних процесів чи явищ. Оцінка фінансової автономії європейських університетів виявила найбільші розбіжності в окремих країнах. Проведений аналіз різних видів автономій дозволив виявити співвідношення свобод університетів в окремих країнах. У кожному конкретному випадку співвідношення регулюючих механізмів і свобод може бути істотно різним, що формує різний рівень автономії закладу вищої освіти. Відповідно до цього виділено такі основні моделі: мінімальної, часткової або повної автономії. Модель мінімальної автономії передбачає організацію діяльності бюджетних освітніх установ, повністю підпорядкованої завданням власника (засновника). У цій моделі мають місце мінімальні можливості закладів вищої освіти приймати самостійні рішення в господарській діяльності. В рамках моделі часткової автономії університети мають певні самостійні повноваження у фінансовій сфері, але при цьому їм встановлені контролюючі механізми використання ресурсів. Модель повної автономії передбачає відсутність організаційної або майнової підпорядкованості. Проведений аналіз дозволив виявити внутрішні загрози для розвитку університетів та їх автономії, а також запропонувати окремі рішення, спрямовані на забезпечення стабільного розвитку університетів в Україні.

Біографії авторів

Ольга Верденхофа, ІSМА University, м.Рига, Ресупбліка Латвія

PhD, проректор з міжнародних зв’язків Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ІSМА University, м.Рига, Ресупбліка Латвія). Сфера наукових інтересів: економіка та управління освітою, інноваційний розвиток системи вищої освіти.

Ірина Каленюк, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

доктор економічних наук, професор, директор науково-дослідного Інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор понад 200 наукових праць. Сфера наукових інтересів: інтелектуалізація міжнародних економічних відносин, процес інтернаціоналізації світового господарства, економічні проблеми освіти, формування і розвитку людського потенціалу, інтернаціоналізація освіти.

Людмила Цимбал, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної еко- номіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сфера наукових інтересів: ринок освітніх послуг, інтелектуальне лідерство, інтелектуальний капітал.

Посилання

Вольфганг Ройтер. Финансирование образования: международные модели, пути, опыт и мышление. Електронний ресурс. [Режим доступу]: http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/18071517.html

Закон України про вищу освіту [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

Кемаль Гурюз. Автономия университета и академическая свобода: исторические перспективы. Електронний ресурс. [Режим доступу]: http://ihe.nkaoko.kz/archive/67/389/

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: АспектПресс, 1998. – С.127-131

Academic Freedom/ Ed.By J. Johnsen. N.Y., 1925

Arrow, Kenneth. Higher education as a filter: - «Journal of Public Economics», 1973, vol. 2, N 3

Bogumil J., Heinze R.G.(Hg.) NeueSteuerung von Hochschulen. Berlin, 2009. S. 168

Dalkir, К. Knowledge Management in Theory and Practice. Jordan Hill, Oxford: Elsevier Inc., 2005. 330 р.

Dore R.P. The Role of Universities in National Development. – London, 1978

Estermann Th., Nokkala T., Steinel M. University Autonomy in Europe II. The Scorecard. – Brussels, EUA, CRASP, HRK, Univ. Denmark & Jyvaskyla, 2011. – 81 p.;

For a discussion of the limitations on autonomy abroad see. University autonomy / International Association of Universities. Paris : International Association of Universities, 1965.

Hook S. Academic Freedom and Academic Anarchy.N.Y., 1965.

The Concept of Academic Freedom / Ed. By E.L.Pincoffs Austin, 1972

Timm J. Kontrakt management und Zielvereinbarungen / Reform Universitaten. Leistungsfahigkeitdurch Eigenverantwortung. Stifterverbandfur die Deutsche Wissenschaft (Hrsg). Bonn, 1999. S232, 23-31

University Autonomy in Europe III The Scorecard 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eua.be/Libraries/publications/ University-Autonomy-in-Europe-2017

University Autonomy in Europe. Электронный ресурс. [Режим доступа]: http://www.hkvs.muni.cz/uploads/Autonomy_QAconf_Masaryk.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-01

Номер

Розділ

Статті