Інтегративно-індексний метод оцінювання рівня фінансової глобалізації країн світу

Олег Мозговий, Наталія Стукало

Анотація


У статті розглянуто актуальні проблеми комплексного вимірювання рівня фінансової глобалізації країн світу. Досліджено методологічні засади та інструментарій оцінювання як економічної глобалізації у цілому, так і її фінансової складової. Запропоновано інтегративний індекс фінансової глобалізації країн світу, на основі розрахунків якого аналізуються характерні особливості та динамізм розвитку глобалізаційних процесів у сфері фінансів деяких країн світу.

Ключові слова


Глобалізація; фінансова глобалізація; індекс фінансової глобалізації; лібералізація фінансових ринків; інтегративно-індексний метод; фінансові системи країн світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность / Морис Алле. — М.: ТЕИС, 2003. — 314 с.

Гелд Д. Глобалізація / антиглобалізація / Гелд Д., Мак-Грю Е. [Пер. з англ.]. — К.: К.І.С., 2004. — 180 с.

Герст П. Сумніви в глобалізації / Пол Герст, Грехем Томпсон; [Пер. з англ.]. — К.: К.І.С., 2002. — 306 с.

Глобализация и национальные финансовые системы: [Под ред. Дж. А. Хансона, П.Хонохана, Дж. Маджнони; Пер. З англ.]. — М.: Весь Мир, 2005. — 320 с.

Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: [кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова]. — К.: КНЕУ, 2003. — 660 с.

Глобальные трансформации и стратегии развития / [Белорус О., Лукьяненко Д. и др.].– К.: Орияне, 2000. — 424 с.

Захожай В. Парадоксы финансовой глобализации / В.Захожай, Т.Шемет // Персонал. — 2002. — №9. — С. 31–33.

Колодко Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн / Гжегож В. Колодко. — К.: Основні цінності, 2002. — 248 с.

Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З.Луцишин. — К.: ВЦ «ДрУк», 2002. — 320 с.

Макушкин А. Финансовая глобализация / А.Макушин // Свободная мысль-ХХI. — 1999. — №10 (1488). — С. 30–43.

Сорос Дж. Криза глобального капіталізму / Дж.Сорос. — К.: Основи, 1999. — 259 с.

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар / Дж.Стігліц. — К.: ВД «КМ Академія», 2003. — 252 с.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: [за ред. Д.Лук’яненка]. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с.

Україна і світове господарство / [А.С.Філіпенко, В.Будкін, А.Гальчинський та ін.]. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія: у 2 т.] / [Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.]; за заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. — К.: КНЕУ, 2006. — 816 с.

Хоминич И.П. Финансовая глобализация / И.П.Хоминич // Банковские услуги. — 2002. — №8. — С. 2–13.

Andersen Т.М. Measuring Globalization / Torben M. Andersen, Tryggvi Thor Herbertsson. — Bonn: IZA DP817, 2003. — 21 p.

Frank A. The world crisis: theory and ideology / A.Frank. — N.Y.: Alternatives, 1981. — Vol. 4. — P.449.

Henri Ghesquire. Making globalization in Ukraine work for the benefit of all: [Presentation at the Conference on economic security in market reform strategy. The case of Ukraine] / H.Ghesquire. — Kyiv. — 2000. — October 26-27. — 9 p.

Measuring Globalization: Economic Reversals, Forward Momentum by FOREIGN POLICY, A.T.Kearney: [електронний ресурс] // 2004. — March/April. — Режим доступу: www.foreignpolicy.com

OECD Handbook on Economic Globalization Indicators: [електронний ресурс] // OECD. — 2005. — Режим доступу: www.oecd.org

Taylor A. Global Capital Market: Integration, Crisis and Growth / A.Taylor, M.Obstfield. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Tytell І. Does Financial Globalization Indues better Macroeconomic Polycies? / Irina Tytell, Shang-Jin Wei // IMF Working Paper. — 2004. — May. — 40 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.