Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій

Олексій Субочев

Анотація


У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для економіки України.

Ключові слова


Економічне зростання; іноземні інвестиції; лінійнорегресійна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Айвазян С., Мхитарян В. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.: Финансы и статистика, 2003.

Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток. — К., 1997; Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозув. НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.

Доутерни К. Введение в эконометрику. — М.: Финансы и статистика, 1999.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2010 році / Експрес-випуск Державного комітету статистики України № 35 від 17.02.2011р. [Електронний http://www.ukrstat.gov.ua ресурс]. — Доступно з:

Конкурентоспроможність національної економіки / За ред. д-ра екон. наук Б.Є.Кваснюка. — К.: Фенікс, 2005.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011—2015 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1900-р / [Електронний ресурс]. — Доступно з: http://zakon1.rada.gov.ua
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.