Агроекологічне обґрунтування поводження з органічними відходами при виробництві гуматів

О. О. Гололобова, Я. С. Василець

Анотація


 

Мета. Вивчення агроекологічного обґрунтування можливості використання органічних відходів при виробництві гуматов як добрива основного внесення під овочеві культури. Методи. Польовий, хімічний, атомно-абсорбційної спектрометрії. Результати. Розрахунок сумарного показника забруднення показав, що ґрунт удобреної дослідної ділянки відноситься до слабо забруднених ґрунтів. За ґрунтово-агрохімічними критеріями, а саме, за змістом органічної речовини, рухомого фосфору і калію, реакції ґрунтового розчину, ґрунт на контролі і на варіанті з внесенням органічних відходів є придатним для органічного землеробства. Оцінка придатності ґрунту за змістом важких металів виявила, що на варіанті з внесенням органічних відходів вміст цинку, міді, свинцю, кобальту, марганцю, нікелю, ґрунт є придатним для органічного землеробства, в той час як на контролі за вмістом цинку (0,31 мг / кг) і марганцю (4,98 мг / кг) умовно придатним. Аналіз вмісту мікроелементів в органічних відходах показав, що він містить марганець, мідь, цинк в кількостях, відповідаючи нижньої границі інтервалу значень, притаманної необробленому гною. Так, кількість марганцю у гною складає 75 – 549, в досліджуваному зразку – 60 мг/кг, міді – 7,6-40,8, цинку 0,84-4,18, в зразку – 5,88, 44,95 мг/кг відповідно. Тобто, за своїм мікроелементним статусом він відповідає складу гною. Оцінка екологічної якості овочевої продукції, яка вирощувалася при внесенні органічних відходів виробництва гуматів в якості добрива основного внесення показав, що жодний елемент не перевищує гранично допустимі концентрації. Аналіз коефіцієнтів біоакумуляції для овочевої продукції, яка вирощувалася при внесенні органічних відходів показав, що жоден з овочів не накопичує в господарській частині урожаю важких металів. Висновки. Дослідження показали високу агроекологічну ефективність використання органічних відходів виробництва гуматів в якості добрива основного внесення для отримання екологічно безпечної високоякісної овочевої продукції.


Ключові слова


органічні відходи; мікроелементів; органічне землеробство; біоакумуляція; важкі метали;

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року. За ред. aкад. НААН С. А. Балюка, М. В. Лісового. Х. : Міськдрук, 2009. 37 с.

Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду За ред. aкад. НААН С. А. Балюка і В. В. Медведєва. Х. : Видавництво ТОВ «Смугаста типо-графія», 2015. 46 с.

Балюк, С. А., Медведєв, В. В., Мірошниченко, М. М., Скрильник, Є. В. та ін. Екологічний стан ґрунтів в Україні. Український географічний журнал, 2015 № 2. С. 38-42.

Скрильник, Є. В., Кутова А. М., Гетманенко В. А., Товстий Ю. Н. Якість місцевої сировини різного походження та способи її раціонального використання в сільському господарстві. Вісник аграрної на-уки, 2016. № 17. С. 12-16.

Гололобова, О. О., Бушкіна, Я. С. Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Cерія «Екологія», 2016. Вип. 15, С. 43-50.

Гололобова, О. О., Кравченко, Н. Б., Масовець Ж. В. Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2 (27), 2017, С.95-105.

ДСТУ 4287-2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. К.: Держспоживстандарт України, 2005. 5 с.

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Минерализация для определения содержания токсич-ных элементов (Сировина і продукти харчові. Подготування проб. Мінералізація для визначення вмі-сту токсичних елементів):«Стандартиформ», 2010.

ДСТУ 4770.1 - 9:2007 Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту, міді, нікелю, хрому, свинцю) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії, К.: Держспоживстандарт України, 2009. 117 с.

ДСТУ 4114 – Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна.

ДСТУ 4362:2004 – Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів, К.: Держспоживстандарт України, 2005. 30 с.

ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ, М., 1987.

Фатєєв, А. І., Самохвалова, В. Л. Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі. Харків.: КП «Мі-ськдрук», 2012. 70 с.

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина. За редакцією д.с.-г. наук, професора Фатєєва А. І., к.с.-г. наук Самохвалової В. Л. Харків: КП «Міськдрук», 2012. 146 с.

Гуцуляк, В. М. Ландшафтно – геохімічна екологія, Рута, 2001. 248с.

Концепція органічного землеробства (грунтово-агрохімічне забезпечення). За ред. aкад. НААН С. А. Балюка, канд. біол. наук О. І. Маклюк. Х. : Видавництво ТОВ «Смугаста типографія», 2015. 72 с.
Copyright (c) 2019 О. О. Гололобова, Я. С. Василець