ФОРМИ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Сергій Вікторович Пономаренко

Анотація


Устатті проведено комплексне дослідження основних форм та методів державного регулювання розвитку сільського господарства, що застосовуються у світовій практиці. На основі опрацьованого матеріалу було доведено необхідність адаптації досвіду зарубіжних країн в галузі регулювання сільського господарства до реалій національної економіки.

 


Ключові слова


сільське господарство; сільськогосподарські підприємства; державне регулювання; дотації; субсидії

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

Борнякова Е. В. Международный опыт государственной помощи сельскому хозяйству [Електронний ресурс] / Е. В. Борнякова // Экономика и право. – 2011. – Вып. 2. - Режим доступу: http://vestnik.udsu.ru/2011/2011

-022vuu_11_022_02.pdf

Державне регулювання економіки: навч. посіб. / [С. М. Чистов, А. Є. Нікіфоров, Т. Ф. Куценко та ін.]. – [вид. 2-ге, доопрац. і допов.]. – К. : КНЕУ, 2005. – 440 с.

Діброва А. Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні / А. Д. Діброва // Економіка АПК. - 2009. - №7. - C. 44-50.

Карпенко Г.Г. Совершенствование механизмов регулирующего воздействия государства на экономику аграрного сектора : автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» / Г. Г. Карпенко. – М., 2011. – 41 с.

Кваша С. М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України / С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – C. 54–57.

Макаренко А. П. Аграрна політика в умовах розвитку ринкових відносин / А. П. Макаренко // Економіка і держава. – 2006. – № 4. – С. 39–41.

Милосердов В. В. Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства [Електронний ресурс] / В. В. Милосердов. - Режим доступу: http://vladimir.miloserdov. name/articles/page-30.html

Основи аграрної економіки: підручник / [В. П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О. А. Ковтун та ін.]. - К. : Вища освіта, 2003. – 399 с.

Притула Н. М. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в економічно розвинутих країнах / Н. М. Притула // Держава та регіони. - 2012. - №4. - С. 184-188.

Єпіфанов А. О. Регіональна економіка / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – К. : Наукова думка, 1999. – 343 с.

Світовий досвід розвитку державної політики щодо підтримки сільськогосподарського товаровиробника / Ю. С. Коваленко, І.В. Охріменко, М.І. Асаула, О.В. Демченко // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформ.-аналіт. зб.: (Вип. 5) / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: Ін-т аграр. економіки УААН, 2009. – 647 с.

Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК: [навч. посіб.] / Г. В. Черевко. – К. : Знання, 2006. – 339 с.

Щекович О. С. Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні / О. С. Щекович // Економіка АПК. - 2009. - №1. - С. 140-146.

Юрчишин В. В. Розбудова системного державного управління сільським господарством / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 6–16.