УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ігор Борисович Черкаський, Людмила Михайлівна Ремньова, Людмила Дмитрівна Лебединська

Анотація


Розглянуто основні чинники об’єктивного включення страхування до системи економічної безпеки як інструменту цілеспрямованого управління ризиками шляхом забезпечення їхнього мінімального рівня. Виділено два основні напрямки ризик-менеджменту страхової компанії: управління прийнятими на страхування ризиками, спрямоване на зменшення страхових виплат страхової компанії у майбутньому; управління ризиками господарської діяльності страхової компанії з метою мінімізації можливих втрат від непродуманих рішень. Виявлено нові види ризиків у діяльності страховиків у зв’язку з посиленням лібералізації вітчизняного страхового ринку і розширенням присутності страхових компаній з іноземним капіталом: ризик втрати фінансової стійкості і витіснення з ринку невеликих національних страхових компаній, можливий відтік капіталу на міжнародні фінансові ринки, ціновий демпінг з боку найбільших іноземних страховиків, скорочення висококваліфікованого управлінського персоналу через концентрацію більшості технологічних функцій у закордонних офісах, підвищення чутливості національних страхових ринків до коливань світового фінансового ринку.Обґрунтовано принципи управління ризиками страхової діяльності в контексті економічної безпеки, основний зміст яких зводиться до оптимальної комбінації в стратегії ризик-менеджменту таких інструментів, як утримання ризику на власному страхуванні, передача ризику на перестрахування перестраховикам та перестраховим пулам, зменшення страхових ризиків шляхом їхньої диверсифікації, лімітування власного утримання ризиків та здійснення превентивних заходів страхувальниками на вимогу страховика. Запропоновано комплексний підхід до управління ризиками страхової компанії в контексті економічної безпеки, що передбачає: підвищення нормативних вимог до розміру статутного капіталу та страхових резервів, якості, видів та структури активів страховика; розвиток перестрахових операцій шляхом створення професійних перестрахових компаній та перестрахових пулів з небезпечних видів ризиків; посилення державного контролю за діяльністю страховиків з метою недопущення незаконних фінансових схем та порушень у сфері страхування окремих видів ризиків; підвищення вимог до рівня підготовки актуаріїв, андерайтерів та юристів.

Ключові слова


страховий захист; страхування;страхова компанія; ризики; економічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Поворозник В. Страхова сфера як системоформуючий чинник розвитку і безпеки підприємництв [Електронний ресурс] / В. Поворозник. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/April/1.htm

Осадець С. С. Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С. С., Мурашко О. В., Фурман В. М., Баранов А. Л.]; за ред. С. С. Осадця. – К. : КНЕУ, 2011. - 333 с.

Супрун А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія, 2011. – 301 с.

Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків: Монографія / М. С. Клапків. – Тернопіль : Економічна думка, Карт-Бланш, 2002. – 570 с.

Никитина Т. В. Страхование коммерческих и финансовых рисков / Т. В. Никитина. - СПб. : Питер, 2002. – 240 с.

Махортов Ю. О. Стан та тенденції розвитку страхового ринку України в умовах фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / Ю. О. Махортов, В. М. Зюбін // Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку. Збірник тез. – Феодосія, 2012. – C. 21-23. – Режим доступу: http://www.ffea.crimea.ua/konf/tezi_20_05_2010.pdf

Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / [Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

Страхування: практикум: навч. посіб. / За ред. Базилевича В. Д. – [2-ге вид, перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2011. – 607 с.

Шахов В. В. Теория и управление рисками в страховании / В. В. Шахов, В. Г. Медведев, А. С. Миллерман. - М. : Финансы и статистика, 2002. – 224 c.

Ремньова Л. М. Ризик-менеджмент страхової компанії як інструмент фінансового управління / Л. Д. Лебединська, Л. М. Ремньова // Бізнес-інформ. - 2007. - №12. – С. 81-90.