Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Журнали видавця

 • Біологія та екологія

  Журнал публікує оригінальні матеріали (експериментальні, теоретичні і методичні статті, а також короткі повідомлення, огляди і рецензії) за результатами досліджень у різних галузях біології та екології. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 23455-13295 ПР від 02 липня 2018 року.


  Включено до Переліку наукових фахових видань України, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з біологічних наук (Наказ МОН України №1413 від 24.10.2017 року). Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».

 • Витоки педагогічної майстерності

  Журнал містить результати досліджень учених та викладачів, наукові пошуки докторантів, аспірантів із проблем підготовки майбутнього вчителя, удосконалення професійної майстерності викладача загальноосвітньої і професійної школи в контексті вітчизняного та світового освітнього простору.


  Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».

 • Естетика і етика педагогічної дії

  У збірнику наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії» висвітлено результати наукових досліджень із проблем філософії і психології педагогічної дії, естетичних і етичних засад педагогічної майстерності, теорії, історії та методики мистецької освіти, інноваційних технологій мистецької і педагогічної освіти, а також вміщено інформацію про нові видання в галузі мистецької педагогіки та науково-педагогічні й мистецько-педагогічні заходи.

  Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, викладачів, учителів, студентів різних типів навчальних закладів.

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23462-13302 ПР від 22.06.2018 р. Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань у галузі «Педагогічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р.). Дата включення (внесення змін), категорія - Наказ від 02.07.2020 № 886 Категорія «Б».

  Засновники: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

  Рік заснування: 2011

  Проблематика: Висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних проблем розвитку мистецької освіти, педагогічної освіти і освіти різних категорій дорослих; упровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності; педагогічна інноватика.

  Періодичність: 2 рази в рік

  Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, болгарська, данська, литовська, польська, румунська, словацька, чеська, фінська

  Індексація у наукометричних базах: Index Copernicus International (ICI), Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory

 • Педагогічні науки

  У збірникові представлено результати досліджень науковців із актуальних проблем вищої і загальноосвітньої школи у методолого-теоретичному, методичному, історико-ретроспективному та практико зорієнтованому аспектах. Акцентовано увагу на шляхах і перспективах розвитку освітньо-виховної системи України в контексті імплементації Закону «Про вищу освіту».

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23454-13294 ПР від 02.07.2018. Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України від від 13 липня 2015 р. № 747. Журнал входить до переліку фахових видань МОН України з педагогічних наук.

  Також входить до багатьох ресурсів індексування наукової періодики (Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory та ін.). Видання індексується в IndexCopernicus.

 • Психологія і особистість

  ЗАСНОВНИКИ: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України


  РІК ЗАСНУВАННЯ: 2011


  ПРОБЛЕМАТИКА: актуальні теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; психодіагностика особистості; клініко-біологічні аспекти особистісних розладів; особистісно орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб’єкта праці та спілкування.


  ISSN (Print) 2226-4078


  ISSN (Online) 2410-3527


  СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: КВ №23463-13303ПР від 2.07.2018 р.


  ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ДАК УКРАЇНИ: Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 р.


  ДАТА ВКЛЮЧЕННЯ (ВНЕСЕННЯ ЗМІН), КАТЕГОРІЯ Наказ від 17.03.2020 № 409 Категорія «Б»


  ГАЛУЗЬ НАУКИ: Психологічні спеціальності – 053


  ПЕРІОДИЧНІСТЬ: двічі на рік


  МОВА ВИДАННЯ: українська, англійська, польська, німецька


  Видання індексується в Google Scholar, Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), OpenAIRE

 • Українська професійна освіта=Ukrainian professional education

  Рік заснування: 2017

  Вид видання: наукове

  Статус видання: вітчизняне

  Мова видання: змішаними мовами: українська, англійська

  Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

  Категорії читачів: науковці, аспіранти, магістранти

  Програмні цілі: опублікування оригінальних статей (експериментальні, теоретичні і методичні), а також коротких повідомлень, оглядів і рецензій за результатами досліджень у різних галузях наук про освіту

  Періодичність: 2 рази на рік

  ISSN: 2519-8254

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22247-12147Р від 08.07.2016 р.

  Галузь науки: науки про освіту, професійна освіта

  Засновник: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Головний редактор: Кравченко Л. М., д-р. пед. наук, професор; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

  Відповідальний редактор: Яремака Н.С., к. пед. наук, асистент; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 • Філологічні науки

  У збірнику наукових праць Полтавського національного педагогічного університету В. Г. Короленка «Філологічні науки» публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямів мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

  Статті друкуються українською, російською, англійською та іншими європейськими мовами.

  Галузь науки: філологічні науки

  Статус видання: вітчизняне

  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 15470 – 4042 Р від 26 червня 2009 року

  Фахова реєстрація у ВАК України: Затверджено постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

  Перереєстрація фахового видання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747

  Збірник наукових праць «Філологічні науки» внесено/проіндексовано в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scolar, Ulrichsweb Global Serials Directory.

 • Філософські обрії

  Журнал «Філософські обрії» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем філософії та пов’язаних із нею галузей філософських наук у різних аспектах: теоретичні і теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим філософам.


  У журналі досліджується зарубіжна та вітчизняна історико-філософська думка; аналізуються актуальні проблеми соціальної філософії та філософії історії; розглядаються питання філософської антропології та філософії культури.


  Висвітлюється: онтологічна, гносеологічна, феноменологічна проблематика; діалектика і методологія пізнання; логіка, етика, естетика; філософія науки, філософія освіти; релігієзнавство.