DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.165104

Analysis of the development of "brick style", its leading representatives victor schroeter and jerome kitner

Tatyana Davidich

Abstract


The article discusses the history of the origin, development and scope of the "brick style" – one of the directions of nineteenth-century architectural eclecticism, the origins of which go back to the Romanesque and Gothic styles of Western Europe. Since the 1850s, this «style» has been widely used in the architecture of industrial buildings and structures, as well as in educational and medical buildings and in low-rise residential buildings of cities. Most often the civilian engineers and architects of German origin worked in this style. Architects V. Schroeter and J. Kitner contributed to further improving and expanding the possibilities of using the “brick style” in the Russian Empire


Keywords


19th century eclecticism; historicism of thinking; “brick style”; civil and industrial architecture; modern reconstruction

References


Davidich, T. F., Kachemceva, L. V. (2016). Eklektika v arhitekture [Eclectics in the architecture]. Kharkiv: Gumanitarnyi centr, 268.

Khokholev, V. (2009). Yekaterinoslavskiy kirpichnyi stil' [Yekaterinoslav brick style]. Available at: https://gazeta.dp.ua/read/ekaterinoslavskiy_kirpichniy_stil

Cherkasov, G. N. (2013). London, Gamburg. Neispol'zovannyye vozmozhnosti arkhitektury [London, Gamburg. Unused possibilities of architecture]. Arhitektura i stroitel'stvo, 3, 27–40.

Nikolayeva, T. I. (2007). Viktor Shreter, Iyeronim Kitner [Victor Schroeter, Jerome Kitner]. Saint Petersburg: KOLO, 400.

Artem'yeva, U., Prokhvatilova, S. (Eds.) (1998). Zodchiye Sankt-Peterburga. XIX – nachalo XX veka [Architects of St. Petersburg. XIX – early XX century]. Saint Petersburg: Lenizdat, 1070.

Kidson, P., Murrey, M., Tompson, P. (2003). Istoriya angliyskoy arhitektury [The history of English arhitekture]. Moscow: Centrpoligraf, 382.

Mignot, C. (1983). Architecture of the 19-th century. Tashen verlag GmbH, 322.

Borisova, E. A. (1979). Russkaya arhitektura vtoroy poloviny XIX v. [Russian arhitekture of second half of 19-th century]. Moscow: Nauka, 320.

Dmytriyev, V. K. (2007). Arkhitektory Sankt-Peterburha [Architects of St. Petersburg]. Saint Petersburg: Korona Prynt, 336. Available at: https://walkspb.ru/istochniki/84.html

Shaba, P. (1889). Kirpichnyye fasady XIX veka. Khrestomatiynyye obraztsy ornamentov i rospisey dlya fasadov. Viktorianskaya kirpichnaya i terrakotovaya arkhitektura. Available at: http://www.abitant.com/posts/kirpichnye-fasady-xix-veka#/

Brick gothic. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирпичная_готика

Danilov, D. (2014). Kogda my vykurim gaz. Novaya zhizn' gazgol'derov i neftekhranilishch [When we smoke out the gas. New life of gas holders and oil storages]. Available at: https://lenta.ru/articles/2014/02/26/gazholder/

Yamshanov, I., Goryunov, V., Murgul, V. (2015). Architecture of Neogothic Castles, Palaces, Estates, Mansions and Profitable Houses in the Russian Empire XIX Century. Procedia Engineering, 117, 663–674. doi: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.229

Yamshanov, I., Goryunov, V., Murgul, V. (2015). Neogothic Park Pavilions and Utility Constructions in the Russian Empire XIX Century. Procedia Engineering, 117, 675–684. doi: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.232

Bajare, D., Svinka, V. (2000). Restoration of the historical brick masonry. Proceedings of the 9th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 3–11. doi: http://doi.org/10.1016/b978-044450517-0/50080-5

Shpaykhershtadt – skladskoy gorod v Gamburge i futuristicheskiy gorodskoy proyekt – Khafensiti [Speicherstadt is a warehouse city in Hamburg and a futuristic city project Hafensiti]. Available at: https://technolirik.livejournal.com/9700.html

Osobnyak sem'i V. A. Shretera, nab reki Moiki. Available at: http://allpetrischule-spb.org/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moika114.jpg

Gorodskoy teatr v Rybinske [City Theater in Rybinsk]. Available at: https://slawa2312.livejournal.com/4784.html

Shraiber, A. (2016). Tbilisskii teatr opery i baleta: ot Vorontsova do Ivanishvili. Available at: https://sputnik-georgia.ru/columnists/20160130/229953419.html

V Mariinskom teatre proydut besplatnyye kontserty [Free concerts will be held at the Mariinsky Theater]. Available at: https://regnum.ru/news/2574567.html

Gnilorybov, P. (2016). Nikolay Vtorov. Na chem zarabatyval samyy bogatyy rossiyskiy millioner [Nikolai Vtorov. What earned the richest Russian millionaire]. Available at: https://new-retail.ru/magaziny/istoriya/nikolay_vtorov_na_chem_zarabatyval_samyy_bogatyy_rossiyskiy_millioner3899/

Golovan, A. (2014). Svyato-Sergiyevskiy khram v g. Bad-Kissingene (Germaniya) [Hieromonk Anthony (Golovan). St. Sergius Church in Bad Kissingen (Germany)]. Available at: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/09/13/svyatosergievskij_hram_v_g_badkissingene_germaniya/

Kitner, Iyeronim Sevast'yanovich [Kitner, Jerome Sevastyanovich]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Китнер,_Иероним_Севастьянович

Zhdanova, M. (2015). Istoriya neparadnogo Peterburga: Sennaya ploshchad' [The history of unspoiled Petersburg: Sennaya Square]. Available at: https://saint-petersburg.ru/m/history/zhdanova/334214/

korpus. Available at: https://kpi.ua/ru/node/10841

Osobnyak K. B. Zigelya. Arkhitekturnyy sayt Sankt-Peterburga [Mansion K. B. Zigel. The architectural site of St. Petersburg]. Available at: http://www.citywalls.ru/house396.html?s=c7t93d99qob85emc3lp4r3qel1

Dekoratsionnyy magazin i zal direktsii Imperatorskikh teatrov [Decoration shop and hall of the directors of the Imperial Theaters]. Available at: http://www.citywalls.ru/house4714.html

V Khar'kove na meste byvshey mel'nitsy postroyat IT-park [In Kharkiv, an IT park will be built on the site of the former mill]. Available at: http://kharkov.moygorod.ua/ru/news/5518/


GOST Style Citations


Давидич Т. Ф., Качемцева Л. В. Эклектика в архитектуре. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. 268 с.

Хохолев В. Екатеринославский кирпичный стиль. 2009. URL: https://gazeta.dp.ua/read/ekaterinoslavskiy_kirpichniy_stil

Черкасов Г. Н. Лондон, Гамбург. Неиспользованные возможности архитектуры // Архитектура и строительство. 2013. № 3. C. 27–40.

Николаева Т. И. Виктор Шрётер, Иероним Китнер. Санкт-Петербург: КОЛО, 2007. 400 с.

Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века / ред. Артемьев Ю., Прохватилов С. Санкт-Петербург: Лениздат, 1998. 1070 с.

Кидсон П., Мюррей П., Томпсон П. История английской архитектуры. Москва: Центрполиграф, 2003. 382 c.

Mignot C. Architecture of the 19-th century. Tashen verlag GmbH, 1983. 322 p.

Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX в. Москва: Наука, 1979. 320 c.

Дмитриев В. К. Архитекторы Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург: Корона принт, 2007. 336 с. URL: https://walkspb.ru/istochniki/84.html

Шаба П. Кирпичные фасады XIX века. Хрестоматийные образцы орнаментов и росписей для фасадов // Викторианская кирпичная и терракотовая архитектура». 1889. URL: http://www.abitant.com/posts/kirpichnye-fasady-xix-veka#/

Кирпичная готика. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирпичная_готика

Данилов Д. Когда мы выкурим газ. Новая жизнь газгольдеров и нефтехранилищ. 2014. URL: https://lenta.ru/articles/2014/02/26/gazholder/

Yamshanov I., Goryunov V., Murgul V. Architecture of Neogothic Castles, Palaces, Estates, Mansions and Profitable Houses in the Russian Empire XIX Century // Procedia Engineering. 2015. Vol. 117. P. 663–674. doi: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.229 

Yamshanov I., Goryunov V., Murgul V. Neogothic Park Pavilions and Utility Constructions in the Russian Empire XIX Century // Procedia Engineering. 2015. Vol. 117. P. 675–684. doi: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.232 

Bajare D., Svinka V. Restoration of the historical brick masonry // Proceedings of the 9th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone. 2000. P. 3–11. doi: http://doi.org/10.1016/b978-044450517-0/50080-5 

Шпайхерштадт – складской город в Гамбурге и футуристический городской проект – Хафенсити. URL: https://technolirik.livejournal.com/9700.html

Особняк семьи В. А. Шрётера, наб реки Мойки. URL: http://allpetrischule-spb.org/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moika114.jpg

Городской театр в Рыбинске. URL: https://slawa2312.livejournal.com/4784.html

Шрайбер А. Тбилисский театр оперы и балета: от Воронцова до Иванишвили. 2016. URL. https://sputnik-georgia.ru/columnists/20160130/229953419.html

В Мариинском театре пройдут бесплатные концерты. URL. https://regnum.ru/news/2574567.html

Гнилорыбов П. Николай Второв. На чем зарабатывал самый богатый российский миллионер. 2015. URL: https://new-retail.ru/magaziny/istoriya/nikolay_vtorov_na_chem_zarabatyval_samyy_bogatyy_rossiyskiy_millioner3899/

Головань А. Свято-Сергиевский храм в г. Бад-Киссингене (Германия). 2014. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/09/13/svyatosergievskij_hram_v_g_badkissingene_germaniya/

Китнер, Иероним Севастьянович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Китнер,_Иероним_Севастьянович

Жданова М. История непарадного Петербурга: Сенная площадь. 2015. URL: https://saint-petersburg.ru/m/history/zhdanova/334214/

4 корпус. URL: https://kpi.ua/ru/node/10841

Особняк К. Б. Зигеля. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. URL: http://www.citywalls.ru/house396.html?s=c7t93d99qob85emc3lp4r3qel1

Декорационный магазин и зал дирекции Императорских театров. URL: http://www.citywalls.ru/house4714.html

В Харькове на месте бывшей мельницы построят IT-парк. URL: http://kharkov.moygorod.ua/ru/news/5518/Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)