DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.168993

Initial stage of M. P. Dragomanov's teaching career: features of scientific-pedagogical and civil discourse

Valeriy Semenenko, Svitlana Rudenko, Alla Nikolaienko-Lomakina, Nataliia Rezenkina, Oksana Balashova

Abstract


The article is devoted to controversial aspects that are associated with the period of M. Dragomanov’s life as a teacher at St. Volodymyr University in Kiev. The main attention is paid to the details of his master's thesis defense, regarding which the reviewers' points of view did not coincide, as well as to the peculiarities of his teaching style and innovation. It is emphasized on his unwillingness to bow before any authority, which was the main reason for his dismissal from the university


Keywords


Ukrainophilia; master's thesis; defense; separatism; privat-docent assistant professor; trustee; students

References


Rogosin, B. I. (1967). The politics of Mikhail P. Dragomanov: Ukrainian Federalism and Question of Political Freedom in Russia. Harvard, 268.

Wendland, A. V.; Hausmann G., Rustemeyer A. (Eds.) (2008). Jenseits der Imperien: Mychajlo Dragomanov and die Anfãnge einer Verflechtungsgeschichte der Ukraine. Imperienvergleich Fs. Für Andreas Kappeler. Wiesbaden, 221–246.

Svitlenko, S. I. (2018). Istoriosofske osmyslennia istorii Ukrainy u tvorchii spadshchyni M. P. Drahomanova. Ukrainske XX stolittia: etnonatsionalni, intelektualni ta istoriosofski konteksty. Dnipro: LIRA, 448–479.

Skakun, O. F. (1993). M. P. Dragomanov kak mistik i myslitel. Kharkiv: Izd-vo «Osnova», 140.

Dragomanov, M. (1917). Avtobiografiya. Kyiv: Viyskova drukarnya «Gromada», 59.

O dopushchenyy uchytelia Kyevskoi 2-y hymnazyy Drahomanova sverkh sei dolzhnosty k chtenyiu lektsyy v unyversytete Sv. Vladymyra v zvanyy pryvat-dotsenta. Tsentr derzh. istor. Arkhiv Ukrainy v Kyievi, f. 707, op. 30, spr. 170, 8 ark.

Dragomanov, M. P. (1908). Politicheskie sochineniia. Vol. I. Tsentr i okrainy. Moscow: Tip. Tov-va I. D. Sytina, 486.

Protokoly zasedanii Soveta 2-go i 16-go oktiabria 1864 goda (1864). Universitetskie izvestiia, 11, 1–20.

Protokoly zasedanii Soveta 16-go dekabria 1866 goda (1967). Universitetskie izvesiia, 1, 1–42.

Delo kontseliarii G. popechitelia KUO o privat-Dotsente Dragomanove. TSDІAU v Kievі, f. 707, op. 261, spr. 35, 15 ark.

O privat-dotsente Dragomanova. Rosіiskii derzhavnii іstorichnii arkhіv u Sankt-Peterburzі, f. 733, op. 147, spr. 546, 16 ark.

Kyian, O. I. (1552). M. P. Drahomanov i rosiiskyi liberalism. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 4, 31–39.

Protokol zasedaniia Soveta 6-go marta 1870 goda (1870). Universitetskie izvestiia, 5, 31–78.

Disput privat-dots. Dragomanova v zasedanii istoriko-filologicheskogo f-ta Universiteta Sv. Vladimira (11/II1869) (1870). Zhurnal Ministerstva narodnogo obrazovaniia. Sovremennaia letopis, S XIIVII, 1–20.

Lahodzinskyi, V. V. (2013). Antykoznavchi studii M. P. Drahomanova. Kyiv, 186.

Pysma (12) Andreiu Aleksandrovychu Kraevskomu. Viddil rukopysiv Rosiiskoi natsionalnoi biblioteky. f. 392. spr. 197. 23 ark.

Sekretnye svedeniia po raznym predmetam za 1870 god. Tsentr derzh. іstor. arkhіv Ukraini v Kievі. f 707. op 261. spr 4. 19 ark.

Modestov, V. I. (1885). V Kazani i v Kieve (1867–1877) (Otryvok iz vospominanii). Istoricheskii vestnik, 588–617.

Protokol zasedaniia Soveta 18-go oktiabria 1868 goda (1868). Universitetskie izvestiia, 12, 42–84.

Dragomanov M. P. Pisma (20) k Aleksandru Nikolaevichu Pypinu. Vіddіl rukopisіv Rosіiskoi natsіonalnoi bіblіoteki. f. 621. str. 287. 40 ark.

Novye materialy iz perepiski M. P. Dragomanova (1913). Ukrainskaia zhizn, 6, 85–92.

Balahutrak, M. (2018). Etnopsykholohichni pohliady M. Drahomanova ta Ivana Franka i nova doba yevropeiskoi humanistyky. Narodoznavchi zoshyty, 1, 80–90.

Conolly, V.; Katkov, G., Oberländer, E., Poppe, N., von Rauch, G. (Eds.) (1976). Die Nationälitatenfrage im Zarenreich. Rublands Aufbruch ins Jahrhundert. Politik-Gesellschaft – Kultur 1894–1917. Olten und Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 347.

Drahomanov, M. (1915). Lysty na Naddnipriansku Ukrainu. Naklad i druk partiinoi drukarni, 114.

Bibliohrafiia (1917). Literaturno-naukovyi visnyk, IV–VI, 152–160.

Mykhailo Drahomanov u spohadakh (2012). Kyiv: Lybid, 311.

Hrushevskyi, M. (1925). Misiia Drahomanova. Ukraina, 2-3, 3–28.

O prodlenii emu sroka nauchnoi komandirovki za granitsu predstavlenie popechitelia Kievskogo uchebnogo okruga. Rosіiskii derzhavnii іstorichnii arkhіv u Sankt-Peterburzі, f. 733, op. 120, spr 760, 82 ark.

Protokol zasedaniia Soveta Universiteta Sv. Vladimira 12-go maia 1872 goda (1872). Universitetskie izvestiia, 7, 4–38.

Protokol zasedaniia Soveta universiteta Sv. Vladimira 01-go dekabria 1872 goda (1873). Universitetskie izvestiia, 1, 15–27.

Kistiakivskyi, O. F. (1994). Shchodennyk (1874–1885). Vol. 1. 1874–1879. Kyiv: Naukova dumka, 646.

Donesenie ministru narodnogo prosveshcheniia ot 5 iiulia 1875 g. o prepodavatelskoi i nauchnoi deiatelnosti privat-dotsenta Kievskogo Universiteta M. Dragomanova, podozrevaiushchegosia v prichastnosti k partii ukrainofilov. TSDІAU v Kievі, f. 707, Op. 261, Spr. 18, 27 ark.

Ob uvolnenii Dotsenta Universiteta Dragomanova ot sluzhby. TSDІAU v Kievі, f. 707, Op. 261, Spr. 8, 8 ark.

Antonovych, I. (2012). Spomyny pro M. P. Drahomanova. Mykhailo Drahomanov u spohadakh. Kyiv: Lybid, 66–83.

Shchodennyk Oleksandra Kistiakivskoho (1992). Kyivska starovyna, 6, 15–32.

Nazarevskyi, O. (1927). Studentski khvyliuvannia v Kyievi 1876-ho. Zhyttia y revoliutsiia, 6, 389–397.

Drahomanov, M. (1906). Lysty do I. Franka i inshykh. 1881–1886. Vydav Ivan Franko. Lviv: Nakladom Ukr-ruskoi vydavnychoi spilky, 264.


GOST Style Citations


Rogosin B. I. The politics of Mikhail P. Dragomanov: Ukrainian Federalism and Question of Political Freedom in Russia. Harvard, 1967. 268 p.

Wendland A. V. Jenseits der Imperien: Mychajlo Dragomanov and die Anfãnge einer Verflechtungsgeschichte der Ukraine / ed. by Hausmann G., Rustemeyer A. // Imperienvergleich Fs. Für Andreas Kappeler. Wiesbaden, 2008. P. 221–246.

Світленко С. І. Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. // Українське ХХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти. Дніпро: ЛІРА, 2018. C. 448–479.

Скакун О. Ф. М. П. Драгоманов как мистик и мыслитель. Харьков: Изд-во «Основа», 1993. 140 с.

Драгоманов М. Автобіографія. Київ: Військова друкарня «Громада», 1917. 59 с.

О допущении учителя Киевской 2-й гимназии Драгоманова сверх сей должности к чтению лекции в университете Св. Владимира  в звании  приват-доцента // Центр держ. істор. Архів України в Києві. ф. 707. оп. 30. спр. 170. 8 арк.

Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. I. Центр и окраины. Москва: Тип. Тов-ва И. Д. Сытина, 1908. 486 с.

Протоколы заседаний Совета 2-го и 16-го октября 1864 года // Университетские известия. 1864. № 11. C. 1–20.

Протоколы заседаний Совета 16-го декабря 1866 года // Университетские извесия. 1967. № 1. C. 1–42.

Дело концелярии Г. попечителя КУО о приват-Доценте Драгоманове // ЦДІАУ в Києві. ф. 707. оп. 261. спр. 35. 15 арк.

О приват-доценте Драгоманова // Російський державний  історичний архів у Санкт-Петербурзі. ф. 733. оп. 147. спр. 546. 16 арк.

Киян О. І. М. П. Драгоманов і російський лібералізм // Український історичний журнал. 1552. № 4. С. 31–39.

Протокол заседания Совета 6-го марта 1870 года // Университетские известия. 1870. № 5. C. 31–78.

Диспут приват-доц. Драгоманова в заседании историко-филологического ф-та Университета Св. Владимира (11/II1869) // Журнал Министерства народного образования. Современная летопись. 1870. Ч. С XIIVII. С. 1–20.

Лагодзінський В. В. Антикознавчі студії М. П. Драгоманова: дис. … канд. істор. наук. Київ, 2013. 186 с.

Письма (12) Андрею Александровичу Краевскому // Відділ рукописів Російської національної бібліотеки. ф. 392. спр. 197. 23 арк.

Секретные сведения по разным предметам за 1870 год // Центр держ. істор. архів України в Києві. ф 707. оп 261. спр 4. 19 арк.

Модестов В. И. В Казани и в Киеве (1867–1877) (Отрывок из воспоминаний) // Исторический вестник. 1885. C. 588–617.

Протокол заседания Совета 18-го октября 1868 года // Университетские известия. 1868. № 12. C. 42–84.

Драгоманов М. П. Письма (20) к Александру Николаевичу Пыпину // Відділ рукописів Російської національної бібліотеки. ф. 621. стр. 287. 40 арк.

Новые материалы из переписки М. П. Драгоманова // Украинская жизнь. 1913. № 6. С. 85–92.

Балагутрак М. Етнопсихологічні погляди М. Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики // Народознавчі зошити. 2018. № 1. С. 80–90.

Conolly V. Die Nationälitatenfrage im Zarenreich / ed by Katkov G., Oberländer E., Poppe N., von Rauch G. // Rublands Aufbruch ins Jahrhundert. Politik-Gesellschaft – Kultur 1894–1917. Olten und Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag, 1976. 347 p.

Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну. Наклад і друк партійної друкарні, 1915. 114 с.

Бібліографія // Літературно-науковий вісник. 1917. Кн. IV–VI. C. 152–160.

Михайло Драгоманов у спогадах. Київ: Либідь, 2012. 311 с.

Грушевський М. Місія Драгоманова // Україна. 1925. № 2-3. С. 3–28.

О продлении ему срока научной командировки за границу представление попечителя Киевского учебного округа // Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. ф. 733. оп. 120. спр 760. 82 арк.

Протокол заседания Совета Университета Св. Владимира 12-го мая 1872 года // Университетские известия. 1872. № 7. C. 4–38.

Протокол заседания Совета университета Св. Владимира 01-го декабря 1872 года // Университетские известия. 1873. № 1. C. 15–27.

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). Т. 1. 1874–1879. Київ: Наукова думка, 1994. 646 с.

Донесение министру народного просвещения от 5 июля 1875 г. о преподавательской и научной деятельности приват-доцента Киевского Университета М. Драгоманова, подозревающегося в причастности к партии украинофилов // ЦДІАУ в Києві. ф. 707. Оп. 261. Спр. 18. 27 арк.

Об увольнении Доцента Университета Драгоманова от службы // ЦДІАУ в Києві. ф. 707. Оп. 261. Спр. 8. 8 арк.

Антонович І. Спомини про М. П. Драгоманова // Михайло Драгоманов у спогадах. Київ: Либідь, 2012. C. 66–83.

Щоденник Олександра Кістяківського // Київська старовина. 1992. № 6. C. 15–32.

Назаревський, О. Студентські хвилювання в Києві 1876-го // Життя й революція. 1927. № 6. C. 389–397.

Драгоманов М. Листи до І. Франка і інших. 1881–1886. Видав Іван Франко. Львів: Накладом Укр-руської видавничої спілки, 1906. 264 с.Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)