DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.178970

Основные подходы к оценке экономического потенциала предприятия строительной отрасли в современных условиях хозяйствования

Vladyslava Troian

Аннотация


В статье проанализированы современные научные подходы к оценке экономического потенциала предприятия, определены основные тенденции и факторы влияния на экономический потенциал строительных предприятий. Статья посвящена изучению теоретико-методологических подходов к определению экономического потенциала развития строительных предприятий. Выполнено системное исследование общей характеристики потенциала предприятия и определены приоритетные направления выбора развития экономического потенциала предприятия. Обоснована необходимость понимания потенциала предприятиях в единстве всех его элементов, подчиненных достижению общих целей предприятия


Ключевые слова


потенциал предприятия; оценка; строительная отрасль; ресурсы; бренд; экономика; развитие; инвестиционная привлекательность; методы; инвестиции

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Sievka, V. H. (2009). Poslidovnist rozrobky stratehii antykryzovoho rehuliuvannia budivelnoi haluzi. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, 1, 41–50.

Asaul, A. N., Ivanov, S. N., Starovoitov, M. K. (2009). Ekonomika nedvizhimosti. Saint Petersburg: ANO «ІPEV», 304.

Krasnokutska, N. S. (2005). Potentsial pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 352.

Byba, V. V. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy. Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo, 4, 3–9.

Bileha, O. V. (2010). Bazovi zasady stratehichnoho analizu pidpryiemstv budivelnoii haluzi. Ahrarnyy visnyk Prychornomoria, 53, 32–38.

Svidryk, T. I., Borshchuk, I. V. (2006). Finansovi ryzyky u budivelnykh proektakh: sutnist, prychyny vynyknennia, strakhuvannia. Naukovyy visnyk, 6, 258–261.

Krysko, Zh. (2012). Analiz seredovyshcha restrukturyzatsii pidpryiemstv budivelnoi haluzi. Ekonomichnyy analiz, 10 (4), 203–206.

Kuzmenko, O. V. (2015). Investytsiynyy klimat ta investytsiyna pryvablyvist rehioniv Ukrainy. Ekonomichnyy nobelivskyy visnyk, 1, 46–54.

Seniv, B. H. (2010). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy. Innovatsiyna ekonomika, 3, 19–24.

Fedorenko, V. H. (2007). Kontseptsiia stratehii kompleksu Ukrainy na period do 2015 roku. Ekonomika ta derzhava, 1, 3–7.

Pasichnyk, V. (2006). Marketynh budivelnykh rynkiv Ukrainy: potochnyy stan i perspektyvy. Marketynh v Ukraini, 4, 55–60.

Anin, V. I. (2003). Rozrakhunky ryzykiv investytsiynykh proektiv v budivnytstvi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 6, 18–21.

Panko, O. (2005). Perspektyvy ta problemy investytsiynoi polityky pidpryiemstv budivelnoho kompleksu Ukrainy v umovakh rynkovoi ekonomiky. Imperiia budivnytstva, nerukhomosti ta arkhitektury, 2 (42), 26–31.

Kovalev, V. V. (2002). Finansovii analiz: metody i procedury. Moscow: Finansy i statistika, 560.

Cravens, D. W., Piercy, N. F. (2003). Strategic Marketing. Boston: McGraw-Hill/Irwing, 843.

Lehmann, D. R., Winer, R. S. (1997). Product Management. Irwing/ McGraw-Hill, 460.


Пристатейная библиография ГОСТ
Copyright (c) 2019 Vladyslava Troian

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)