DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.40743

Підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти

Лариса Миколаївна Оліфіра

Аннотация


У статті підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності обґрунтовується на основі авторської моделі розвитку їх професійної управлінської компетентності засобами тренінгів. Характеризуються структурні компоненти означеної моделі. Окреслюється зміст навчальних модулів. Аналізуються результати підготовки керівників щодо ставлення до інновацій, їх упровадження в професійну управлінську діяльність, створення середовища для інноваційної діяльності педагогічних працівників.


Ключевые слова


інноваційна діяльність; професійна компетентність; керівники; педагогічні коледжі; післядипломна педагогічна освіта

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Draft of Strategy reform of higher education in Ukraine till 2020. Available at: http://mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf/

Law of Ukraine "On higher education" from 01.07.2014 № 1556-VII. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page/

Kremen, V. G. (2010). Innovation in education as a requirement of time. International Pedagogical Congress in Crimea «Innovation in Education»: collection of scientific articles / editor А. N. Rudyakova. Simferopol: Аntikva, 7–14.

Command of Cabinet of Ministers of Ukraine from September, 10, 2012. № 691-r «On approval of the Concept of reforming the state policy in the sphere of innovations». Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-%D1%80/paran9#n9/

Decree of President of Ukraine from June, 25, 2013 №344/2013 «About National strategy of development of education in Ukraine on a period 2021». Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/

DiMartino, J., Clarke, J. H. (2008). Personalizing the High School Experience for Each Student. Alexandria, Virginia, USA: ASCD, 194.

Slastenin, V. A., Podymova, L. S. (1997). Pedagogy: Innovation activity. Moscow: Masters, 308.

Khutorskoy, A. V. (2008). Educational Innovation. Moscow: The Academy, 256.

Olifira, L. М. (2012). Model of development of professional managerial competence of university managers of I-II level of accreditation with the means of educational trainings at postgraduate pedagogical system. Pedagogy and psychology of forming a creative personality in higher and secondary schools: collection of scientific papers, 25 (78), 272–279.

Nasledov, А. D. (2005). SPSS: computer data analysis in psychology and social sciences. St. Petersburg: Piter, 416.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mon.gov.ua/img/zstored/files/HE%20Reforms%20Strategy%2011_11_2014.pdf/

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

3. Кремень, В. Г. Інноваційність в освіті як вимога часу [Текст]: сб. науч. ст. / В. Г. Кремень; под ред. А. Н. Рудякова // Международный Крымский педагогический конгресс «Инновации в образовании». – Симферополь: Антиква, 2010. – С. 7–14.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 691-р «Про схвалення Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/691-2012-%D1%80/paran9#n9/

5. Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/

6. DiMartino, J. Personalizing the High School Experience for Each Student [Text] / J. DiMartino, J. H. Clarke. – Alexandria, Virginia USA : ASCD, 2008. – 194 р.

7. Сластенин, В. А. Педагогика: Инновационная деятельность [Текст] / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 308 с.

8. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] / А. В. Хуторской. – М.: Академия, 2008. – 256 с.

9. Оліфіра, Л. М. Модель розвитку професійної управлінської компетентності керівників педагогічних ВНЗ І–ІІ рівня акредитації засобами навчальних тренінгів у системі ППО [Текст]: зб. наук. пр. / Л. М. Оліфіра // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2012. – Вип. 25 (78). – С. 272–279.

10. Наследов, А. Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках [Текст] / А. Д. Наследов. – СПб : Питер, 2005. – 416 с.Copyright (c) 2015 Лариса Миколаївна Оліфіра

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)