DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41155

Formy nauczania poprzez grę w kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty: „Krok po kroku – razem do sukcesu!”

Tetiana Burłajenko

Аннотация


Prezentujemy wypracowania optymalnego programu „Krоk po kroku – razem dо sukcesu!” z użyciem nauki w formie gry przy kształtowaniu kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty, w którym przyszli zawodowcy mogą zdobyć doświadczenia w komunikacji, aktywnej współpracy, umiejętność mówienia krótko i konstruktywnie, oceniać siebie i innych, zrozumieć innych


Ключевые слова


menedżer oświaty; kompetencji ekonomiczne; nauczania w formie gry; rozwój; szkolenie; kształtowanie; umiejętności

Полный текст:

PDF (Polski)

Литература


Arutiunov, J. S., Borysowa, N. V. et. al. (1983). About classification of methods of hands. V Interdepartmental school is a seminar on the active methods of educating "Application АМО in an educational process". Riga, 23–30.

Zaharowa I. O. (1998). The Use of active methods in the conditions of the differentiated studies. Problems of education, 12, 213.

Коvalchuk, G. О. (1999). Activation of studies in economic formation. Кiev: КNEU, 128.

Lerner, I. Y. (1981). Didactic bases of methods of educating. Мoscow: Pedagogics, 186.

Malowanyj, J. І., Rymarenko, V. E., Woronina, L. P. et. al.; Malowanyj, J. І. (Ed.) (1992). Forms of studies are at school : of book for a teacher. Кiev: Education, 160.

Тrajniev, V. А., Тrajniev, I. V. (2009). Train aid. 4th edition. Мoscow: Publishing-trade corporation "Dashkov & Ko", 280.

Shpak, О. Т., Babiyak, М. М., Теres, V. І., Prystupa, V. V. (2012). Teacher in the system of economic education. Drohobych, 398.

Burlayenko, T. (2011). Maintenance and structure of economic competence of future managers of education as a necessary requirement of time. Theory and methodology of management education, 7. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/2.pdf

Kremin, V. G., Коvbasyuk, J. V. (2014). Education of adults : is an encyclopaedic dictionary. Nation. аkаd. sciences of Ukraine, nation. аkаd. state of management at President of Ukraine [and other]. Кiev: Basis, 496. Economic competence (author Burlayenko Т. І.), 126.

Burlayenko, T. (2014). Formuvannja ekonomichnoi' kompetentnosti menedzheriv osvity jak neobhidna vymoga chasu. Iternational scientific-practical conference of teachers and psychologists. Materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Geneva (Switzerland), the 27th of November, 2014/ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Sience”, Geneva, 7–18.

Quality education and competencies for life. Workshop 3 (2004). Background Paper, 6.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Аrutiunow, Y. W sprawie klasyfikacji aktywnego uczenia się [Text] / Y. Arutiunov , N. Borysow et. al. – V międzyagencyjna szkoła – "Zastosowanie AMO w procesie uczenia się" warsztaty na temat aktywnych metod nauczania. Riga, 1983. – P. 23–30.

2. Zacharowa, О. Wykorzystanie aktywnych metodyk nauczania [Text]: nauk.-metod. zb. / О. Zacharowa // Problemy oświaty. – 1998. – Vol. 12. – P. 213.

3. Kowalczuk, G. Aktywizacja nauczania w edukacji ekonomicznej [Text] / G. Kowalczuk. – К. : КНЕU, 1999. – 128 p.

4. Lerner, І. Dydaktyczne podstawy metodyk nauczania [Text] / І. Lerner. – М.: Pedagogika, 1981. – 186 p.

5. Маlowanyj, J. Formy nauczania w szkołach: Ks. Dla nauczyciela [Text] / J. Маlowanyj, W. Rymarenko, L. Woronina et. al.; Redakcja J. Маlowanego. – К.: Оświata, 1992. – 160 p.

6. Тrajniew, W. Podręcznik [Text] / W. Тrajniew, I. Тrajniew; 4-е wyd. – М.: Wydawniczo-handlowa korporacja "Dashkov i Ko", 2009. – 280 p.

7. Szpak, О. Т. Nauczyciel w systemie edukacji ekonomicznej [Text]: naucz.-metod. pod. / О. Szpak, М. Babijak, W. Теres, W. Prystupa, М. Kostecka. – Drogobycz, 2012. – 398 p.

8. Burłajenko, T. Treść i struktura kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty jako wymóg czasu [Text] / Т. Burłajenko // Теоria oraz metodyka zarządzania oświatą. – 2011. – Vol. 7. – Dostęp: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/2.pdf

9. Oświata dorosłych: słownik encyklopedyczny [Text] / red. V. Kremiń, J. Коwbasiuk; [ukł.: N. Protasowa, J. Mołczanowa, Т. Kurenna; red. rada: V. Kremiń, J. Коwbasiuk, N. Protasowa tа іn. – Nar. аkаd. Nauk Ukrainy. – К.: Основа, 2014. – 496 s., kompetencja ekonomiczna (аut. Burłajenko T.) stor. 126.

10. Burłajenko T. Kształcenie kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty jako wymóg czasu [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress/ T. Burłajenko // Iternational scientific-practical conference of teachers and psychologists . Geneva (Switzerland). – Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Sience”. Geneva, 2014. – P. 7–18.

11. Quality education and competencies for life. Workshop 3 [Text] // Background Paper. 2004. – P. 6.Copyright (c) 2015 Tetiana Burłajenko

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)