DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41155

Game forms of education in formation of economic competence of future managers of education: we go to success together

Tetiana Burłajenko

Abstract


We present an optimal program using the game in training education managers of education which reflects process of formation of economic competence at future managers of education, using educational games in which future experts gain experience of communication, active cooperation, ability to act is squeezed and is constructive, to estimate it self and others, to understand others


Keywords


manager of education; economic competence; train game; development; studies; forming; skills

Full Text:

PDF (Polski)

References


Arutiunov, J. S., Borysowa, N. V. et. al. (1983). About classification of methods of hands. V Interdepartmental school is a seminar on the active methods of educating "Application АМО in an educational process". Riga, 23–30.

Zaharowa I. O. (1998). The Use of active methods in the conditions of the differentiated studies. Problems of education, 12, 213.

Коvalchuk, G. О. (1999). Activation of studies in economic formation. Кiev: КNEU, 128.

Lerner, I. Y. (1981). Didactic bases of methods of educating. Мoscow: Pedagogics, 186.

Malowanyj, J. І., Rymarenko, V. E., Woronina, L. P. et. al.; Malowanyj, J. І. (Ed.) (1992). Forms of studies are at school : of book for a teacher. Кiev: Education, 160.

Тrajniev, V. А., Тrajniev, I. V. (2009). Train aid. 4th edition. Мoscow: Publishing-trade corporation "Dashkov & Ko", 280.

Shpak, О. Т., Babiyak, М. М., Теres, V. І., Prystupa, V. V. (2012). Teacher in the system of economic education. Drohobych, 398.

Burlayenko, T. (2011). Maintenance and structure of economic competence of future managers of education as a necessary requirement of time. Theory and methodology of management education, 7. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/2.pdf

Kremin, V. G., Коvbasyuk, J. V. (2014). Education of adults : is an encyclopaedic dictionary. Nation. аkаd. sciences of Ukraine, nation. аkаd. state of management at President of Ukraine [and other]. Кiev: Basis, 496. Economic competence (author Burlayenko Т. І.), 126.

Burlayenko, T. (2014). Formuvannja ekonomichnoi' kompetentnosti menedzheriv osvity jak neobhidna vymoga chasu. Iternational scientific-practical conference of teachers and psychologists. Materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Geneva (Switzerland), the 27th of November, 2014/ Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Sience”, Geneva, 7–18.

Quality education and competencies for life. Workshop 3 (2004). Background Paper, 6.


GOST Style Citations


1. Аrutiunow, Y. W sprawie klasyfikacji aktywnego uczenia się [Text] / Y. Arutiunov , N. Borysow et. al. – V międzyagencyjna szkoła – "Zastosowanie AMO w procesie uczenia się" warsztaty na temat aktywnych metod nauczania. Riga, 1983. – P. 23–30.

2. Zacharowa, О. Wykorzystanie aktywnych metodyk nauczania [Text]: nauk.-metod. zb. / О. Zacharowa // Problemy oświaty. – 1998. – Vol. 12. – P. 213.

3. Kowalczuk, G. Aktywizacja nauczania w edukacji ekonomicznej [Text] / G. Kowalczuk. – К. : КНЕU, 1999. – 128 p.

4. Lerner, І. Dydaktyczne podstawy metodyk nauczania [Text] / І. Lerner. – М.: Pedagogika, 1981. – 186 p.

5. Маlowanyj, J. Formy nauczania w szkołach: Ks. Dla nauczyciela [Text] / J. Маlowanyj, W. Rymarenko, L. Woronina et. al.; Redakcja J. Маlowanego. – К.: Оświata, 1992. – 160 p.

6. Тrajniew, W. Podręcznik [Text] / W. Тrajniew, I. Тrajniew; 4-е wyd. – М.: Wydawniczo-handlowa korporacja "Dashkov i Ko", 2009. – 280 p.

7. Szpak, О. Т. Nauczyciel w systemie edukacji ekonomicznej [Text]: naucz.-metod. pod. / О. Szpak, М. Babijak, W. Теres, W. Prystupa, М. Kostecka. – Drogobycz, 2012. – 398 p.

8. Burłajenko, T. Treść i struktura kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty jako wymóg czasu [Text] / Т. Burłajenko // Теоria oraz metodyka zarządzania oświatą. – 2011. – Vol. 7. – Dostęp: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2011_7/2.pdf

9. Oświata dorosłych: słownik encyklopedyczny [Text] / red. V. Kremiń, J. Коwbasiuk; [ukł.: N. Protasowa, J. Mołczanowa, Т. Kurenna; red. rada: V. Kremiń, J. Коwbasiuk, N. Protasowa tа іn. – Nar. аkаd. Nauk Ukrainy. – К.: Основа, 2014. – 496 s., kompetencja ekonomiczna (аut. Burłajenko T.) stor. 126.

10. Burłajenko T. Kształcenie kompetencji ekonomicznej przyszłych menedżerów oświaty jako wymóg czasu [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress/ T. Burłajenko // Iternational scientific-practical conference of teachers and psychologists . Geneva (Switzerland). – Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Sience”. Geneva, 2014. – P. 7–18.

11. Quality education and competencies for life. Workshop 3 [Text] // Background Paper. 2004. – P. 6.Copyright (c) 2015 Tetiana Burłajenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)