DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41159

Організаційно-педагогічні умови діяльність керівників вищих навчальних закладів: фінансовий менеджмент

Ліана Олександрівна Золокотська

Аннотация


У статті досліджено організаційно-педагогічні умови управлінської діяльності керівників ВНЗ на основі ФМ; обґрунтовано актуальність проблеми ефективної реалізації фінансового менеджменту керівниками ВНЗ (необхідність розв’язання суперечностей, наявність соціально-економічних зрушень, а також вимоги теорії і практики управління освітою); досліджено теоретичні та практичні аспекти зазначеної тематики з метою вдосконалення науково-методичних підходів до реалізації фінансового менеджменту керівниками ВНЗ тощо


Ключевые слова


керівники вищих навчальних закладів; фінансовий менеджмент; організаційно-педагогічні умови; ефективність

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Zolokot·s'ka, L. (2015). Upravlns'ka diyal'nist' kerivnykiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv: finansovyy menedzhment [Upravlns'ka diyal'nist' kerivnykiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv: finansovyy menedzhment]. Vezha-Druk, 152.

Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks, Responsibilities, Practices [Management: Tasks, Responsibilities, Practices]. Harper & Row, 715.

Andrushchenko, V. P. (2007). Formuvannya doslidnyts'koyi kul'tury molodykh naukovtsiv: monohrafiya [Formuvannya doslidnyts'koyi kul'tury molodykh naukovtsiv: monohrafiya], Kiev: Ped. Dumka.

Zyazyun, I. A. (2008). Filosofiya pedahohichnoyi diyi [Filosofiya pedahohichnoyi diyi], Cherkasy : ChPU im. B. Khmel'nyts'koho, 461.

Kremen', V. (2003). Osvitnya polityka v konteksti sotsial-demokratychnykh tsinnostey. [Osvitnya polityka v konteksti sotsial-demokratychnykh tsinnostey], 54, 4–5.

Nayn, A. Ya., Klyuev, F. N. (1998). Problemy razvytyya professyonal'noho obrazovanyya: rehyonal'nyy aspect [Problemy razvytyya professyonal'noho obrazovanyya: rehyonal'nыy aspekt]. Yzd-vo chelyabynskoho yn-ta razvytyya professyonal. obrazovanyya, 264.

Slastenin, V. A. (2003). Pedahohika [Pedahohika]. Vydavnychyy tsentr «Akademiya», 576.

Shamova, T. I. (2002). Upravlinnya osvitnimy systemamy [Upravlinnya osvitnimy systemamy. VLADOS, 320.

Higgins, J. M. (1983). Organizational Policy and strategic Management [Organizational Policy and strategic Management]. The Dryden Press, 3.

Rozhnova, T. Ye. (2012). Upravlinnya profesiyno-tekhnichnym navchal'nym zakladom na zasadakh innovatsiynykh tekhnolohiy [Upravlinnya profesiyno-tekhnichnym navchal'nym zakladom na zasadakh innovatsiynykh tekhnolohiy]. Kiev, 285.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Золокотська, Л. Управлнська діяльність керівників вищих навчальних закладів: фінансовий менеджмент [Текст]: навч. пос. / Л. Золокотська; за заг. ред. проф. Є. Р. Чернишової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 152 с.

2. Drucker, P. F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices [Text] / P. F. Drucker. – New York: Harper & Row, 1973. – 715 р.

3. Андрущенко, В. П. Формування дослідницької культури молодих науковців [Текст]: монографія / В. П. Андрущенко та ін.; за ред.. В. А. Семиченко. – К. : Пед. думка, 2007.

4. Зязюн, І. А. Філософія педагогічної дії [Текст]: монографія / І. А. Зязюн. – Черкаси : ЧПУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 461 c.

5. Кремень, В. Освітня політика в контексті соціал-демократичних цінностей [Текст] / В. Кремень // Освіта. – 2003. – № 54. – C. 4–5.

6. Найн, А. Я. Проблемы развития профессионального образования: региональный аспект [Текст] / А. Я. Найн, Ф. Н. Клюев. – Челябинск: Изд-во челябинского ин-та развития профессионал. образования, 1998. – 264 с.

7. Сластенін, В. А. Педагогіка: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів [Текст] / В. А Сластенін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов; Під ред. В. А Сластенина. – М.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.

8. Шамова, Т. І. Управління освітніми системами: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів [Текст] / Т. І Шамова, П. І Третьяков, Н. П. Капустін; під ред. Т. І Шамовой. – М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с.

9. Higgins, J. M. Organizational Policy and strategic Management: Text and Cases; 2nd ed. [Text] / J. M. Higgins. – Chicago: The Dryden Press, 1983. – Р. 3.

10. Рожнова, Т. Є. Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій [Текст]: дис. … канд. пед. наук / Т. Є. Рожнова. – К., 2012. – 285 с.Copyright (c) 2015 Ліана Олександрівна Золокотська

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)