DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.44565

Стан здоров’я збереження та самозбереження: історія та сьогодення

Оксана Михайлівна Юрченко

Аннотация


Автором статті визначено сутність поняття «технології самозбереження»; висвітленно головні напрямки розвитку поглядів людства на ставлення до власного життя і здоров’я в контексті історичного процессу; виокремлено актуальні ідеї поліпшення роботи вчителів до застосування самозбережувальних технологій у освітньому просторі; зазначено, що освіта та здоров'я є взаємодоповнюючими компонентами успішного повсякденного буття учасників навчального процесу


Ключевые слова


технологія самозбереження; історичні епохи; формування здорового способу життя; виховання бажання бути здоровим

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bobrytska, V. I. (2008). Historical and social genesis promotion of healthy lifestyles from ancient civilizations to the Middle Ages. Science. Notes: NPU. M. P. Dragomanov, 70, 32–44.

Golovakha, E. I., Panina, N. V. (1989). Principles and Criteria razumnoy life organization. Razumnaya Organization Panini life personality. Kiev: Science. opinion, 88–104.

Zvyekova, V. K. (2009). Training of teachers to the organization of healthy leisure of students. Ishmael, 177.

Tsos, A. V., Zavadsky, V. I. (1997). On the system perfection Zaporozhye Cossack. Tradition Physical Culture in Ukraine: Coll. Science. Articles. Kiev: IZMN, 44–62.

Smirnov, N. K. (2002). Zdorovesberehayuschye obrazovatelnыe technology in the modern school. Moscow: APC ON, 121.

Sushchenko, L. P. (1998). The historical aspect of the formation of the concept of "healthy lifestyle" man: Methodological development. Zaporozhye: ZSU, 31.

Beseda, N. A. (2011). Implementation zdorov'yazberezhuvalnyh technologies in school practice: methodological aspects. Research of young scientists in the context of modern science: Allukrainian. scientific-practic. Conf. Kiev, 28–30.

Bech, I. D. (2003). Educating the individual: in 2 books. Bk. 1: Personality oriented approach: theoretical and technological principles: academic method. guidances. Kyiv: Lybid, 280.

Bech, I. D. (2003). Educating the individual: in 2 books. Bk. 2: Personality oriented approach: scientific-practical principles: academic method. guidances. Kyiv: Lybid, 344.

Maksimenko, S. D. (2008). General Psychology: Training. guidances. 3rd edition, Revised. and add. Kiev: Center of educational literature, 414.

Amosov, N. M. (2002). Amosov Encyclopedia. Algorithm health. Man and society. Donetsk: Stalker, 463.

Dubohay, A. (2005). Education in Motion: Health-educational technology in elementary school. Kiev: ed. House "Schools. World ": Ed. L. Galitsyna, 112.

Busel, V. T. (Ed.) (2001). Great Dictionary of the modern Ukrainian language. Kiev: Irpen: Perun, 1440.

Bobrytska, V. I. (2006). Health Promotion future teachers. Poltava: LLC "Printing Center" Skaytek ", 432.

Moyseyuk, N. E. (2007). Pedagogy. Kiev: Condor, 656.

Kuzminskyy, A. I., Omelianenko, V. (2006). Pedagogy family education. Kiev: Knowledge, 324.

Rodyonov, V. (2007). Psychology health Shkolnikov: TECHNOLOGY work. Shkolniy psychologist: Application for the newspaper "FIRST September", 18, 36–43.


Пристатейная библиография ГОСТ


Бобрицька, В. І. Історико-соціальна ґенеза проблеми формування здорового способу життя від древніх цивілізацій до епохи середньовіччя [Текст] / В. І. Бобрицька // Наук. записки : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2008. – № 70. – С. 32–44.

Головаха, Е. И. Критерии и принципы разумной организации жизни [Текст] / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. – Разумная организация жизни личности. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 88–104.

Звєкова, В. К. Підготовка майбутніх учителів до організації здоров’язберігаючого дозвілля школярів [Текст]: дис. … канд. пед. наук / В. К. Звєкова. – Ізмаїл, 2009. – 177 с.

Цьось, А. В. Про систему вдосконалення запорізьких козаків [Текст]: зб. наук. статей / А. В. Цьось, В. І. Завадський // Традиції фізичної культури в Україні. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 44–62.

Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе [Текст] / Н. К. Смирнов. – М. : АПК и ПРО, 2002. – 121 с.

Сущенко, Л. П. Історичний аспект становлення поняття «здоровий спосіб життя» людини [Текст]: метод. розробка / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 31 с.

Беседа, Н. А. Упровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільну практику: методичний аспект [Текст]: всеукр. наук.-практ. конф. / Н. А. Беседа // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. – К., 2011. – С. 28–30.

Бех, І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади [Текст: навч-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

Бех, І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади [Текст]: навч-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Максименко, С. Д. Загальна психологія [Текст]: навч. посіб. / С. Д. Максименко; 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 414 с.

Амосов, Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество [Текст] / Н. М. Амосов. – Донецк : Сталкер, 2002. – 463 с.

Дубогай, О. Навчання в русі: Здоров’язберігаючі педагогічні технології в початковій школі [Текст] / О. Дубогай. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 112 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / під. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.

Бобрицька, В. І. Формування здорового способу життя у майбутніх учителів [Текст]: монографія / В. І. Бобрицька. – Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. – 432 с.

Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка [Текст]: навч. пос. / Н. Є. Мойсеюк. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання [Текст]: навч. пос. / А. Кузьмінський, В. Омеляненко. – К. : Знання, 2006. – 324 с.

Родионов, В. Психология здоровья школьников: технология работы [Текст] / В. Родионов // Школьный психолог: Приложение к газете «Первое сентября». – 2007. – № 18. – С. 36–43.Copyright (c) 2015 Оксана Михайлівна Юрченко

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)