DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.59192

Technology health preservation in the practical training of future skilled building workers

Ганна Миколаївна Суржок

Abstract


The paper analyzes the approaches of different researchers to determine the pedagogical conditions of health culture formation of the personality. It is determined pedagogical conditions of a health culture formation in the future skilled building workers. Author determined one of the pedagogical conditions, namely: including of self-preserved technologies that important for professional activities to the content of training of future skilled building workers


Keywords


health culture; future skilled building workers; pedagogical conditions; formation

References


Baronenko, V. A., Rapoport, L. A.; Baronenko, V. A. (Ed.) (2003). Zdorov'e i fizicheskaja kul'tura studenta. Moscow: Al'fa, 352.

Bagnetova, E. A. (2004). Kul'tura zdorov'ja studentov pedagogicheskogo vuza kak neobhodimoe uslovie budushhej profesional'noj dejatel'nosti. Fundamental'nye issledovanija, 4, 175–176.

Gorashhuk, V. (2006). Kul'tura zdorov’ja- novyj suchasnyj naprjam formuvannja zdorovogo pokolinnja. Issue. 48. Problemy osvity. Kyiv: Instytut innovacijnyh tehnologij i zmistu osvity, 184–189.

Dragnjev, Ju. V. (2008). Formuvannja kul'tury zdorov’ja studentiv v umovah komp’juteryzacii' navchannja. Lugansk, 300.

Zajcev, G. K., Zajcev, A. G. (2003). Valeologija. Kul'tura zdorov'ja. Kniga dlja uchitelej i studentov pedagogicheskih special'nostej. Samara: "Bahrah-A", 272.

Kyrylenko, S. V. (2004). Social'no-pedagogichni umovy formuvannja kul'tury zdorov’ja starshoklasnykiv. Instytut problem vyhovannja Akademii' ped. nauk Ukrai'ny. Kyiv, 240.

Kryvoshejeva, G. L. (2001). Formuvannja kul'tury zdorov’ja studentiv universytetu. Donec'kyj nacional'nyj un-t. Lugansk, 228.

Tatarnikova, L. G., Glinjanova, I. Ju. (1995). Ja i moe zdorov'e. Volgograd, 215.

Churkina, M. Ju. (2009). Formirovanie zdorov'esberegajushhih kompetencij v processe professional'noj podgotovki uchitelja himii. Samara, 289.

Bobryc'ka, V. I., Gryn'kova, M. V. et. al; Bobryc'koi', V. I. (Ed.) (2000). Valeologija. Chep. II. Poltava: Skajtek, 160.

Bojchenko, T. (2005). Valeologija – mystectvo buty zdorovym. Zdorov’ja ta fizychna kul'tura, 2, 1–4.

Voroncova, T. (2012). Osnovy zdorov’ja. Kyiv: Alaton, 136.

Danilenko, G. (1989). Kul'tura obshhenija i ee vospitanie. Leningrad: LGIK, 98.

Dubogaj, O. (2011). «Navchannja v rusi». Kyiv, 112.

Dudorova, L. Ju. (2013). Vykorystannja problemnyh turysts'kyh sytuacij pry formuvanni pedagogichnoi' tvorchosti majbutnih uchyteliv. Visnyk Chernigivs'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu, 112 (2), 86–88.

Jezhova, O. (2010). Zdorovyj sposib zhyttja. Summy: Universytets'ka knyga, 127.

Ismagilov, K. R. (1989). Pedagogicheskie uslovija povyshenija jeffektivnosti profilaktiki vrednyh privychek uchashhihsja proftehuchilishh sredstvami fizicheskoj kul'tury i sporta. Kazan, 22.

Kudykina, N.; Tarasenko, G. S. (Ed.) (2010). Teoretyko-metodychni zasady organizacii' igrovoi' dijal'nosti ditej. Organizacija dytjachoi' igrovoi' dijal'nosti v konteksti nastupnosti doshkil'noi' i pochatkovoi' osvity. Kyiv: Vydav. Dim "Slovo", 11–25.

Omel'chenko, S. (2007). Vzajemodija social'nyh instytutiv suspil'stva u formuvanni zdorovogo sposobu zhyttja ditej ta pidlitkiv, 352.

Svyrydenko, S. O.; Sivers, Z., Kononko, O., Belkina, E. et. al (Eds.) (2006). Aktyvizacija piznaval'noi' dijal'nosti uchniv u procesi formuvannja zdorovogo sposobu zhyttja. Suchasni tehnologii' navchannja v pochatkovij osviti. Kyiv: KMPU im. B. D. Grinchenka, 125–127.

Sychov, S. (2011). Teoretyko-metodychni zasady pryluchennja students'koi' molodi do cinnostej fizychnoi' kul'tury. Kyiv, 20.

Smoljakova, I. D. (2010). Formuvannja zdorovogo sposobu zhyttja studentiv u systemi fizychnogo vyhovannja vyshhogo tehnichnogo navchal'nogo zakladu. Kyiv, 21.

Solovjova, N. (2004). Koncepcija zdorov'esberegajushhej tehnologii v obrazovanii i osnovnye organizacionno-metodicheskie podhody ee realizacii. JeKO, 17, 23–28.

Strashko, S. V., Zhyvotovs'ka, L. A. et. al (2006). Social'no-prosvitnyc'ki treningy z formuvannja motyvacii' do zdorovogo sposobu zhyttja ta profilaktyky VIL/SNIDu. Kyiv: Osvita Ukrai'ny, 260.

Sushhenko, L. (2003). «Profesijna pidgotovka majbutnih fahivciv fizychnogo vyhovannja ta sportu» (teoretyko-metodologichnyj aspekt). Zaporizhzhya: ZDU, 442.

Shymanovs'kyj, M. (2014). Strejdzhery – subkul'tura zdorovogo sposobu zhyttja. Pedagogichni innovacii': idei', realii', perspektyvy, 2, 110–115.

Gladoshhuk, O. G. (2008). Pedagogichni umovy vdoskonalennja kul'tury zmicnennja zdorov’ja studentiv v systemi fizychnogo vyhovannja u vyshhomu navchal'nomu zakladi. Nacional'nyj pedagogichnyj universytet imeni M. P. Dragomanova. Kyiv, 127.

Erohina, I. A. (2005). Zdorov'esberegajushhie tehnologii v profilaktike narkozavisimosti podrostkov. Tambov, 272.

Zdorovʼjazberigajuchi osvitni tehnologii'. Available at: http://marganets-school12.edukit.dp.ua/metodichna_robota/zdorovyazberigayuchi_tehnologii/

Demins'ka, L. O. (2010). Analiz zmistu j umov vykorystannja zdorov’jazberigajuchyh tehnologij u systemi zagal'noosvitnih shkil. Pedagogika, psyhologija ta medyko-biologichni problemy fizychnogo vyhovannja i sportu, 11, 23–30.

Gnatyk, L. M., Baran, M. M., Vas'kovych, I. M. (2010). Psyhologo-pedagogichni problemy spilkuvannja vykladacha ta studenta. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, 23, 380–385.

Zhukova, O. S. Peredumovy organizacii' produktyvnogo spilkuvannja v rezhymi vykladach-student. Available at: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Pedagogica/53640.doc.htm

Garashhenko, L. V. (2010). Pedagogichni umovy zastosuvannja zdorov`jazberezhuval'nyh metodyk vyhovannja v doshkil'nomu zakladi. Zbirnyk naukovyh prac', 4, 27–34.

Bojchenko, T. (2005). Valeologija – mystectvo buty zdorovym. Zdorov’ja ta fizychna kul'tura, 2, 1–4.

Vashhenko, O., Svyrydenko, S. (2006). Gotovnist' vchytelja do vykorystannja zdorov’jazberigajuchyh tehnologij u navchal'no-vyhovnomu procesi. Zdorov’ja ta fizychna kul'tura, 8, 1–6.

Luk'janova, Ju. S. (2008). Trebovanija k ispol'zovaniju zdorov'esohranjajushhih obrazovatel'nyh tehnologij. Pedagogika, psihologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta, 9, 76–78.

Junak, A. (2011). Pidgotovka majbutnih vchyteliv fizychnoi' kul'tury do vprovadzhennja zdorov`jazberezhuval'nyh tehnologij na urokah z lyzhnoi' pidgotovky. Gumanitarnyj visnyk, 27, 348–352.


GOST Style Citations


1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: уч. пос. / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт; под ред. В. А. Бароненко. – М.: Альфа, 2003. – 352 с.

2. Багнетова, Е. А. Культура здоровья студентов педагогического вуза как необходимое условие будущей професиональной деятельности [Текст] / Е. А. Багнетова // Фундаментальные исследования. – 2004. – № 4. – С. 175–176.

3. Горащук, В. Культура здоров’я- новий сучасний напрям формування здорового покоління. Вип. 48 [Текст] / В. Горащук. – Проблеми освіти. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – С. 184–189.

4. Драгнєв, Ю. В. Формування культури здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. В. Драгнєв. – Луганськ, 2008. – 300 с.

5. Зайцев, Г. К. Валеология. Культура здоровья. Книга для учителей и студентов педагогических специальностей [Текст] / Г. К. Зайцев, А. Г. Зайцев. – Самара: "Бахрах-А", 2003. – 272 с.

6. Кириленко, С. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / С. В. Кириленко. – Інститут проблем виховання Академії пед. наук України. – К., 2004. – 240 с.

7. Кривошеєва, Г. Л. Формування культури здоров’я студентів університету [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. Л. Кривошеєва. – Донецький національний ун-т. – Луганськ, 2001. – 228 с.

8. Татарникова, Л. Г. Я и мое здоровье [Текст]: уч. пос. / Л. Г. Татарникова, И. Ю. Глинянова. – Волгоград, 1995. – 215 с.

9. Чуркина, М. Ю. Формирование здоровьесберегающих компетенций в процессе профессиональной подготовки учителя химии [Текст]: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / М. Ю. Чуркина. – Самара, 2009. – 289 с.

10. Бобрицька, В. І. Валеологія. Ч. ІІ [Текст]: навч. пос. / В. І. Бобрицька, М. В. Гринькова та ін.; за ред. В. І. Бобрицької. – Полтавa: Скайтек, 2000. – 160 с.

11. Бойченко, Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим [Текст] / Т. Бойченко // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 2. – С. 1–4.

12. Воронцова, Т. Основи здоров’я [Текст]: підручники / Т. Воронцова. – К.: Алатон, 2012. – 136 с.

13. Даниленко, Г. Культура общения и ее воспитание [Текст] / Г. Даниленко. – Л.: ЛГИК, 1989. – 98 с.

14. Дубогай, О. «Навчання в русі» [Текст] / О. Дубогай. – К., 2011. – 112 с.

15. Дудорова, Л. Ю. Використання проблемних туристських ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів [Текст] / Л. Ю. Дудорова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2013. – Вип. 112 (2). – С. 86–88.

16. Єжова, О. Здоровий спосіб життя [Текст]: навч. пос. / О. Єжова; АПН України, Ін-т пробл. виховання АПН України. – Суми: Університетська книга, 2010. – 127 с.

17. Исмагилов, К. Р. Педагогические условия повышения эффективности профилактики вредных привычек учащихся профтехучилищ средствами физической культуры и спорта [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04. / К. Р. Исмагилов. – Казань, 1989. – 22 с.

18. Кудикіна, Н. Теоретико-методичні засади організації ігрової діяльності дітей [Текст]: навч.-метод. пос. / Н. Кудикіна; за ред. Г. С. Тарасенко. – Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної і початкової освіти. – К.: Видав. Дім "Слово", 2010. – С. 11–25.

19. Омельченко, С. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків [Текст]: монографія / С. Омельченко. – 2007. – 352 с.

20. Свириденко, С. О. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі формування здорового способу життя [Текст]: мат. конф. / С. О. Свириденко; ред. З. Сіверс, О. Кононко, Е. Белкіна та ін. – Сучасні технології навчання в початковій освіті. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – С. 125–127.

21. Сичов, С. Теоретико-методичні засади прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.07 / С. Сичов. – Київ, 2011. – 20 с.

22. Смолякова, І. Д. Формування здорового способу життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного навчального закладу [Текст]: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. Д. Смолякова. – Київ, 2010. – 21 с.

23. Соловйова, Н. Концепция здоровьесберегающей технологии в образовании и основные организационно-методические подходы ее реализации [Текст] / Н. Соловьева // ЭКО. – 2004. – № 17. – С. 23–28.

24. Страшко, С. В. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу [Текст] / С. В. Страшко, Л. А. Животовська та ін. – К.: Освіта України, 2006. – 260 с.

25. Сущенко, Л. «Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту» (теоретико-методологічний аспект) [Текст]: монографія / Л. Сущенко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.

26. Шимановський, М. Стрейджери – субкультура здорового способу життя [Текст] / М. Шимановський // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2014. – Вип. 2. – С. 110–115.

27. Гладощук, О. Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Г. Гладощук. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 127 с.

28. Ерохина, И. А. Здоровьесберегающие технологии в профилактике наркозависимости подростков [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / И. А. Ерохина. – Тамбов, 2005. – 272 с.

29. Здоровʼязберігаючі освітні технології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marganets-school12.edukit.dp.ua/metodichna_robota/zdorovyazberigayuchi_tehnologii/

30. Демінська, Л. О. Аналіз змісту й умов використання здоров’язберігаючих технологій у системі загальноосвітніх шкіл [Текст] / Л. О. Демінська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 11. – С. 23–30.

31. Гнатик, Л. М. Психолого-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента [Текст] / Л. М. Гнатик, М. М. Баран, І. М. Васькович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 23. – С. 380–385.

32. Жукова, О. С. Передумови організації продуктивного спілкування в режимі викладач-студент [Текст] / О. С. Жукова // – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2009/Pedagogica/53640.doc.htm

33. Гаращенко, Л. В. Педагогічні умови застосування здоров`язбережувальних методик виховання в дошкільному закладі [Текст] / Л. В. Гаращенко // Збірник наукових праць. – 2010. – № 4. – С. 27–34.

34. Бойченко, Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим [Текст] / Т. Бойченко // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 2. – С. 1–4.

35. Ващенко, О. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі [Текст] / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – № 8. – С. 1–6.

36. Лукьянова, Ю. С. Требования к использованию здоровьесохраняющих образовательных технологий [Текст] / Ю. С. Лукьянова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. – № 9. – С. 76–78.

37. Юнак, А. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до впровадження здоров`язбережувальних технологій на уроках з лижної підготовки [Текст] / А. Юнак // Гуманітарний вісник. – 2011. – № 27. – С. 348–352.Copyright (c) 2016 Ганна Миколаївна Суржок

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)