An improvement powerlifters’ training process with the use of information technology

Volodymyr Ashanin, Anatoliy Rovnyi, Vladlena Pasko, Ganna Poltoratska, Maksim Voitenko

Abstract


Purpose: improving the training process powerlifters’ with use of information technologies.

Material & Methods: analysis and generalization of the literary sources and data of the Internet, pedagogical observations and the method of information modeling.

Results: computer program "Bench Press" has been developed for the organization and management of the training process.

Conclusion: developed an innovative software product that allows you to plan training loads based on the proposed sets of exercises.


Keywords


powerlifting; training process; information technology

Full Text:

PDF

References


Ashanin, V.S., Pasko, V.V., Podoliaka, O.B., Rovnyi, A.S. & Yermolaiev, V.K. (2015), "Improving complex special physical training of athletes, rugby players 16–18 years", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(45), pp. 16-22. (in Ukr.)

Zviahintseva, I.M. (2012), Strength and physical training. Powerlifting: Metodychni vkazivky z dystsyplin «Fizychne vykhovannia», «Fizychna kultura» dlia studentiv usikh spetsialnostei Akademii [Strength and physical training. Powerlifting: Methodical instructions on disciplines "Physical education", "Physical culture" for students of all specialties of the Academy], KhDAMH, Kharkiv. (in Ukr.)

Martyrosian, A., Pasko, V., Rovnyi, A., Ashanin, V., Mukha, V. (2017), "Experimental program of physical training of rugby players at the stage of specialized basic training", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(59), рр. 84-91, doi: 10.15391/snsv.2017-3.015. (in Ukr.)

Nizhnichenko, D.O. (2013), "Method of correction of the training process in powerlifting using means of speed-force orientation at the stage of preliminary basic training", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(35), рр. 34-38. (in Ukr.)

Oleshko, V.H. (2011), Pidhotovka sportsmeniv u sylovykh vydakh sportu [Training of athletes in power sports], DIA, Kyiv. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2017), "Improving rugby training process on the basis of models of physical and technical preparedness", Sportivnye igry, No. 1, pp. 38-40. (in Ukr.)

Pasko, V.V., Poltoratska, H.S. & Voitenko, M.V. (2017), "The use of computer technology in the training process powerlifters", Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu: zbirnyk naukovykh prats, No. 1, pp. 72-74. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2008), "The use of computer technologies in the development of tactical thinking among young athletes in gaming sports", Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: sb. statey IV mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 5 fevralya 2008 goda, Kharkov-Belgorod-Krasnoyarsk [Problems and prospects for the development of sports games and martial arts in higher educational institutions: Sat. Articles of the IV International Scientific Conference, February 5, 2008, Kharkiv-Belgorod-Krasnoyarsk], pp. 150-152. (in Russ.)

Pasko, V.V. & Podolyaka, O.B. (2014), "Improvement of the training process of rugby players of 16–18 years", Materialy X mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: [sb. statey]», 7–8 fevralya 2014 goda, Belgorod-Kharkov-Krasnoyarsk [Materials of the X International Scientific Conference «Problems and Perspectives of Development of Sports Games and Combat Sports in Higher Educational Institutions: [Sat. Articles]», February 7–8, 2014, Belgorod-Kharkiv-Krasnoyarsk], Т. 2, pp. 124-127. (in Russ.)

Pasko, V.V. (2010), "The use of computer technology in the training process in contact sports game (for example, rugby)", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1-2, pp. 117-120. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2016), Innovatsiini tekhnolohii udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky: avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: 24.00.01 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Innovative technologies improving physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training: thesis abstract], Dnipropetrovsk, 22 p. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2017), Udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky z vykorystanniam komp’iuternykh tekhnolohii [Improving the physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training using computer technology], KhSAPC, Kharkiv. (in Ukr.)

Podoliaka, O.B. & Pasko, V.V. (2010), "The feasibility of using computer technology in rugby", Ukraina naukova: Materialy VII Vseuk. nauk.-prakt. internet-konf., 20–22 hrudnia 2010 roku [Ukraine academic: the All Materials VII. nauk. and practical. Internet Conf., 20-22 December 2010], Part 8, Kyiv, pp. 28-29. (in Ukr.)

Podoliaka, O.B. & Pasko, V.V. (2011), "Learning computer program "Rugby 13" to improve the training process in rugby league", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 163-168. (in Ukr.)

Rovnyi, A.S. & Pasko, V.V. (2017), "Models of physical fitness as a basis for management training process during rugby specialized basic training", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova, Seriia No.

«Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport»: zb. naukovykh prats, Vypusk 2 (83)17, pp. 92-96. (in Ukr.)

Rovniy, A.S. & Pasko, V.V. (2017), "Improving the training process of rugby players with the help of hypoxic training", Sportivnye igry, No. 4, pp. 51-55. (in Russ.)

Sheyko, B.I. (2005), Pauerlifting. Nastolnaya kniga pauerliftera [Powerlifting. Powerlift's desktop book], ZAO YeAM Sport Servis, Moscow.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players", Physical education of students, No. 3, pp. 49-56.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters technical preparation of rugby-players", Slobozhanskiy herald of science and sport, No. 1(39), рр. 115-121.

Rovniy, Anatoly Stepanovitch, Pasko, Vladlena Vitaliivna & Grebeniuk, Oleg Viktorovich (2016), "Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 16(4), pp. 1340-1344.

Rovniy, Anatoly, Pasko, Vladlena & Martyrosyan, Artur (2017), "Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (2), pp. 804-809.

Rovniy, Anatoly, Pasko, Vladlena, Stepanenko, Dmytrо & Grebeniuk, Oleg (2017), "Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(1), pp. 300-305.

Swinton, P.A., Lloyd, R., Agouris, I., Stewart, A. (2009), "Contemporary training practices in elite british powerlifters: survey results from an international competition", J. Strength. Cond Res, Vol. 23(2), pp. 380-384.
Copyright (c) 2017 Volodymyr Ashanin, Anatoliy Rovnyi, Vladlena Pasko, Ganna Poltoratska, Maksim Voitenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.