Improvement of special physical training of athletes 9–10 years old engaged in rhythmic gymnastics

Authors

  • Alfiya Deyneko
  • Inna Krasova

Keywords:

rhythmic gymnastics, gymnasts 9–10 years, testing, special physical training

Abstract

Purpose: to substantiate the effectiveness of using the author's methodology for improving the special physical training of athletes 9–10 years old engaged in artistic gymnastics.

Material & Methods: in the study, during the year, took part 16 athletes 9–10 years old, engaged in rhythmic gymnastics. To identify the effectiveness of the author's methodology, analysis and generalization of literary sources, pedagogical observation, testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.

Results: based on the results of the experiment, the improvement of practically all the studied indicators was revealed, namely, the results of the implementation of equilibrium varieties (15–39%) and jumps (20–42%) were significantly improved.

Conclusions: the obtained results showed the effectiveness of the developed author's methodology aimed at improving the special physical training of athletes during the preliminary basic training.

References

Deineko, Alfia (2017), «Game method application efficiency for speed and power capability development of trampoline athletes at the initial training stage», Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 3(59), рр. 8-10, available at: journals.uran.ua/sport_herald/article/view/107301/102264.

Karpenko, L.A. (2003), Khudozhestvennaya gimnastika: ucheb. dlya trenerov, prepodavateley i studentov fiz. kultury [Rhythmic Gymnastics: Studies. for coaches, teachers and students. culture], Moscow. (in Russ.)

Andrieieva, R.I. (2011), Tekhnolohiia navchannia tekhniky vprav z obruchem na osnovi spetsialnoi fizychnoi pidhotovky yunykh himnastok: avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu [Technology of training exercises with hoops on the basis of special physical training of young gymnasts: PhD thesis abstract], KhSAPC, Kharkiv, 21 p. (in Ukr.)

Mullagildina, A.Ya. (2017), "The influence of sensorimotor coordination on the technical preparedness of young athletes in rhythmic gymnastics", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(58), pp. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011. (in Russ.)

Mullagildina, A.Ya. (2016), "Improving the artistic skills of skilled athletes in rhythmic gymnastics", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4(54), pp. 79-83, doi:10.15391/ snsv.2016-4.014. (in Russ.)

Deineko, A.Kh., Mullahildyna, A.Ya. & Krasova, I.V. (2016), "Improvement of coordination abilities of gymnasiums at the stage of initial training in artistic gymnastics", Osnovy pobudovy trenuvalnoho protsesu v tsyklichnykh vydakh sportu: Zbirnyk naukovykh prats II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet konferentsii, 24–25 bereznia 2016 r. [Fundamentals of training process in cyclic sports: Collection of scientific works of the 2nd All-Ukrainian scientific and practical internet conference, March 24–25, 2016], KhSAPC, Kharkiv, pp. 86-89. (in Ukr.)

Technical committee on artistic gymnastics: FIG (2017), Rules of competitions on artistic gymnastics (2017–2020). (in Ukr.)

Viner, I.A. (2003), Podgotovka vysokokvalifitsirovannykh sportsmenok v khudozhestvennoy gimnastike: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk [Preparation of highly skilled athletes in rhythmic gymnastics: PhD thesis abstract], SPSAPC them. P.F. Lesgafta, St. Petersburg, 24 p. (in Russ.)

Bilokopytova, Zh.A., Nesterova, T.V., Deriuhina, A.M. & Biezsonova, V.A. (1999), Khudozhnia himnastyka: navchalna prohrama dlia dytiacho-iunatskykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh shkil Olimpiiskoho rezervu, shkil vyshchoi sportyvnoi maisternosti [Artistic Gymnastics: educational program for children's and youth sports schools, specialized schools of the Olympic reserve, schools of higher sporting skills], Republican scientific and methodical office, Kyiv. (in Ukr.)

Downloads

Published

2018-04-30

Issue

Section

Статті