Age dynamics of the level of development of static equilibrium in middle-class students with visual impairments

Liliana Riadova, Liudmyla Shesterova

Abstract


Purpose: to study the age-related dynamics of indicators of the ability to maintain static equilibrium in middle-class students with visual impairments.

Material & Methods: static equilibrium indices were determined by the method of E. Ya. Bondarevsky. The study was attended by middle school students with impaired view of the communal institution "Kharkiv Special Boarding School I–III Steps 12" Kharkiv Regional Council.

Results: peculiarities of the dynamics of static equilibrium in children of secondary school age with visual impairment, depending on age and sex.

Conclusions: it was revealed that the indices of static equilibrium on one leg, both with the eyes open and with the eyes closed, vary with age in different directions with age. The girls observed mostly the best indicators of static balance with their eyes open, the boys – with closed.


Keywords


lack of vision; age dynamics; static equilibrium; content of a sustainable situation; middle-class pupils

Full Text:

PDF

References


Aloshyna, A., Bychuk, I. & Haiduk, O. (2013), ˝Formation of the coordination abilities of the junior pupils in the process of the physical education˝, Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: Zhurnal, No. 11, pp. 42-48. (in Ukr.)

Bala, T. (2011), ˝The influence of the cheerleading exercises on the level of the development of the coordination abilities of the schoolchildren of the 5th-6th grades˝, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4(27), pp. 14-19. (in Russ.)

Chavychanov, A.A. (1997), ˝Change in the motor function with vestibular loads˝, Fiziologicheskie osnovy upravleniya dvizheniyami, Moscov, pp. 43-53. (in Russ.)

Fomin, N.A. & Vavilov, Yu.I. (1991), Fiziologicheskie osnovy dvigatelnoy aktivnosti [Physiological basis of the motor activity], Fizkultura i sport, Moscov. (in Russ.)

Gorskaya, I.Yu. (2001), Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy sovershenstvovaniya bazovykh koordinatsionnykh sposobnostey shkolnikov s razlichnym sostoyaniem zdorovya: avtoref. diss. na soiskanie uchenoy stepeni d-ra ped. nauk [Theoretical and methodological basis for improving the basic coordination abilities of the schoolchildren with the different health conditions: PhD thesis abstract], Omsk. (in Russ.)

Karpeev, A.G. & Avtamonov, V.A. (2013), Metodologicheskie aspekty izucheniya koordinatsionnykh sposobnostey [Methodological aspects of the study of the coordination abilities], Akademiya, Moskov. (in Russ.)

Kharchenko, L.V. (1999), Sovershenstvovanie bazovykh koordinatsionnykh sposobnostey shkolnikov 8–12 let s narusheniem zreniya: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. ped. nauk [Improvement of the basic coordination abilities of the schoolchildren 8–12 years old with the visual impairment: PhD thesis abstract, Omsk. (in Russ.)

Kuzmenko, I.A. (2012), ˝Age features of the development of the coordination abilities of the secondary school pupils˝, Fizicheskaya kultura, sport i turizm. Integratsionnye protsessy nauki i praktiki: materialy V mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Materials of the V International Scientific and Practical Conference], 19–23 aprelya 2012 g. Orel, Gosuniversitet-UNPK, Orel, pp. 25-30. (in Russ.)

Kuzmenko, I.O. (2013), Rozvytok koordynatsiinykh zdibnostei shkoliariv serednikh klasiv z urakhuvanniam funktsionalnoho stanu sensornykh funktsii: avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kand. nauk z fiz. vykh. ta sportu [Development of the coordination abilities of the schoolchildren of the middle classes taking into account the functional state of the sensory functions: PhD thesis abstract, KhDAFK, Kharkiv. (in Ukr.)

Kuzmenko, I.O. (2015), ˝Level of the development of the static and the dynamic equilibrium of the schoolchildren of the grades 5–9˝, Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. nauk. prats z haluzi fizychnoi kultury, sportu i zdorov’ia liudyny, No. 19: u 4-kh t., LDUFK, L, T. 2, pp. 137-140. (in Ukr.)

Lyakh, V.I. (2006), Koordinatsionnye sposobnosti: diagnostika i razvitie [Coordination abilities: diagnostics and development], TVT Divizion, Moscov. (in Russ.)

Matveev, L.P. (1991), Teoriya i metodika fizicheskoy kultury (obshchie osnovy teorii i metodiki fizicheskogo vospitaniya; teoretiko-metodicheskie aspekty sporta i professionalno-prikladnykh form fizicheskoy kultury) [Theory and methodology of the physical culture (general principles of the theory and the methods of the physical education, the theoretical and the methodical aspects of the sports and the professionally applied forms of the physical culture)], Fizkultura i sport, Moscov. (in Russ.)

Riadova, L. & Shesterova, L. (2014), ˝Study of the level of the development of the coordination abilities of the children of the middle school age with the visual impairment˝, Moloda sportyvna nauka Ukrainy: Zb. nauk. prats z haluzi fizychnoho vykhovannia, sportu i zdorov’ia liudyny, No. 18: u 4-kh t., LDUFK, T. 3, pp. 177-181. (in Ukr.)

Riadova, L.O. (2014), ˝Features of the level of the development of the coordination abilities of the children 11–15 year with the visual impairment˝, Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka, Chernihiv, No. 118, T. III, pp. 246-250. (in Ukr.)

Riadova, L. (2015), ˝Dynamics of the development of the coordination abilities of the children of the middle school age with the visual impairments under the influence of the specially directed exercises and mobile games˝, Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi: Zb. nauk. pr. Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, Lutsk, No. 3(31), pp. 168-173. (in Ukr.)

Riadova, L.O. & Shesterova, L.Ye. (2018), ˝Age changes in the indicators of the development of the ability to maintain dynamic balance in the pupils of the middle classes with the visual impairment˝, Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia: zbirnyk naukovykh prats, KhDAFK, Kharkiv, pp. 214-219, available at: http://hdafk.kharkov.ua/ua/naukova-robota/naukovo-teoretichni-vidannya/aktualni-problemi-fizichnogo-vikhovannya-riznikh-verstv-naselennya (in Ukr.)

Veretelnykova, Yu.A. (2016), Rukhova aktyvnist i zdorov’ia riznykh verstv naselennia [Motor activity and health of the different sections of the population], Uporiadnyk, KhNMU, Kharkiv. (in Ukr.)

Sermeev, B.V. (1987), Fizicheskoe vospitanie detey s narusheniem zreniya [Physical education of the children with the visual impairment], Zdorov’ya, Kyiv. (in Russ.)

Shesterova, L.Ye. (2004), Vplyv rivnia aktyvnosti sensornykh funktsii na udoskonalennia rukhovykh zdibnostei shkoliariv serednikh klasiv: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. nauk z fiz. vykh. ta sportu [Influence of the level of the activity of the sensory functions on improvement of the motor abilities of the high school students: PhD thesis abstract], KhDAFK, Kharkiv. (in Ukr.)

Soldatov, I.B. & Gofman, V.R. (2000), Otorinolaringologiya [Otorhinolaryngology], ELBI, Sankt-Peterburg. (in Russ.)

Krutsevych, T.Yu. (2012), Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia: zahalni osnovy teorii i metodyky fizychnoho vykhovannia [Theory and methods of the physical education: general principles of the theory and methods of physical education], NUFVSU «Olimpiiska literatura», Kyiv. (in Ukr.)

Yermakov, V.P. & Yakunin, G.A. (2000), Osnovy tiflopedagogiki: razvitie, obuchenie i vospitanie detey s narusheniyami zreniya [Fundamentals of the teaflopedagogics: development, education and parenting of the children with the visual impairment, Tumanit, izd. tsentr VLADOS, Moscov. (in Russ.)
Copyright (c) 2018 Liliana Riadova, Liudmyla Shesterova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.